Taidekäsitykset valintakoetehtävien arvioinnin taustalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Seppälä, Tuukka
dc.date.accessioned 2013-11-20T09:13:55Z
dc.date.available 2013-11-20T09:13:55Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11419
dc.description.abstract Maisterin opinnäytetyössäni tutkin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman valintakokeista koottua kuvatietokantaa. Tutkimuksessani olen analysoinut Panofskyn kuva-analyysin menetelmällä vuosina 2008-2010 valintakokeissa valokuvaamalla dokumentoituja tehtävätoteutuksia. Tutkimuskysymyksenäni halusin selvittää, onko korkeimpia pistemääriä saaneiden tehtävätoteutusten pisteytyksille löydettävissä yleistettäviä ja sanallistettavia perusteita, ja jos on, vastaavatko nämä tehtävänannoissa annettuja arviointiperusteita ja muuta tehtävänannon ohjeistusta. Halusin myös tutkia, onko tehtäväsuorituksia ja niiden arviointia tutkimalla mahdollista selvittää kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman valintakokeille tyypillistä taidekäsitystä. Lähestyin tutkimuskohdettani kriittisen teorian keinoin ja tutkin aineistoani Panofskyn kuva-analyysin ja diskurssianalyysin avulla. Kuva-analyysin menetelmillä pyrin sanallistamaan kuvallisen informaation ja diskurssianalyysin avulla vertaamaan sanallistettuja havaintojani sanallisessa muodossa oleviin tehtävänantojen arviointiperusteisiin. Rajasin otantani lopulta 38:aan viiden pisteen tehtävätoteutukseen luokittelemalla tehtävänannot eri tehtävätyyppeihin. Kuva-analyysin avulla etsin kunkin tehtävätyypin korkeita pistemääriä saaneille tehtäväsuorituksille tyypillisiä piirteitä. Havaitsin, että viiden pisteen tehtäväsuoritusten arviointi vastasi pitkälti tehtävänannoissa annettuja ohjeita ja arviointiperusteita. Monet arviointiperusteet olivat kuitenkin monitulkintaisia ja vaikeasti määriteltäviä. Tehtävänannoissa oli useita arviointiperusteita ja oli vaikea määritellä, mitkä niistä olivat keskeisimpiä annettujen pisteiden kannalta. Lähes kaikkia analysoimiani viiden pisteen tehtävätoteutuksia yhdisti kuvallinen kypsyys. Näissä toteutuksissa kuvaa osattiin käyttää tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti tarinan kerrontaan ja tunnelman luontiin, riippuen tehtävänannon vaatimuksista. Tämä tarkoitti lähes kaikkien viiden pisteen suoritusten kohdalla selkeää ja oivaltavaa kuvallista kerrontaa, josta näkyi kuvakeronnan konventioiden tuntemus. Kuvakerronnallinen kypsyys ja selkeys olivat tulkintani mukaan keskeisiä elementtejä valintakokeiden kuvallisissa tehtävissä menestymiselle. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman valintakokeiden taidekäsitys painottui lähinnä kuvakerronnan formaaleihin ominaisuuksiin. Tulkintani mukaan tekninen osaaminen ei kuitenkaan ollut merkityksellistä, kunhan toteutus oli muuten selkeä ja ymmärrettävä. Tutkimukseni osoitti mielestäni, että tietyt tehtävänannoissa käytetyt arviointiperusteet kaipaavat täsmentämistä. Etenkin ideaa, omaperäisyyttä ja persoonallisuutta painottavat arviointiperusteet ovat vaikeasti tulkittavissa. fi
dc.format.extent 129
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart Opinnäytetyön aineistona on käytetty Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman keräämää kuvatietokantaa valintakokeiden tehtäväsuortiuksista.
dc.subject.other Art education en
dc.title Taidekäsitykset valintakoetehtävien arvioinnin taustalla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword taidekasvatus fi
dc.subject.keyword valintakokeet fi
dc.subject.keyword pääsykokeet fi
dc.subject.keyword taidekäsitys fi
dc.subject.keyword arvio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107512
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Niiniskorpi, Soile
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account