Pakenevat rakeet - Miksi nuoret kuvaavat filmille?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pyykönen, Kari
dc.contributor.author Erfving, Emilia
dc.date.accessioned 2013-11-20T09:13:37Z
dc.date.available 2013-11-20T09:13:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11417
dc.description.abstract Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sitä, miksi pääasiassa digitalisoitumisen aikana kasvaneet henkilöt käyttävät valokuvatessaan yhä analogista menetelmää. Toisin sanoen tutkimus etsi vastausta kysymykseen, miksi nuoret kuvaavat yhä filmille. Kiinnostuksen kohteena oli myös se, miten tutkimukseen osallistuneet nuoret suhtautuvat valokuvauksen digitalisoitumiseen. Ilmiötä tarkasteltiin valokuvauksen opiskelijoiden näkökulmasta ja nuoriksi rajattiin alle 30-vuotiaat, sillä he ovat harrastaneet ja opiskelleet valokuvausta pääasiassa valokuvauksen digitalisoitumisen aikana ja sen jälkeen. Käytännön tasolla tutkimus oli laadullinen, avoimia kysymyksiä painottava kyselytutkimus, jossa tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti. Marraskuussa 2012 kysely lähetettiin 13 kouluun ja vastauksia saapui noin kuukauden aikana 49, joista 46 päätyi analysoitavaksi. Vastaukset muodostivat yhdessä noin 20 000 sanan aineiston, joka analysoitiin käyttämällä hyväksi aineiston kvantifiointia eli esitettyjen ilmaisujen laskemista. Aineiston kuvauksessa painottuivat yleisimmin esitetyt näkemykset, mutta toisinaan esille tuotiin myös mielenkiintoisia yksittäisiä ajatuksia. Aineistosta kävi ilmi, että koulu ja perhe olivat nuorten analogista valokuvaamista tukevia tahoja. Filmille kuvaamiseen vaikutti liittyvän myös se, että nuoret kokivat analogisen ja digitaalisen kuvausprosessin erilaisina. Analogiseen kuvaamiseen liittyi enemmän harkintaa ja keskittyneisyyttä. Filmi näyttikin soveltuvan erityisesti taideprojektien ja omien projektien toteutukseen. Mielenkiintoista oli myös se, että moni nuori mainitsi filmille kuvaamisen olevan tällä hetkellä muodikasta. Nuoret olivat tulosten mukaan vahvasti osallisia digitaalisessa kulttuurissa, vaikka osa suhtautuikin joihinkin digitaalisen kuvakulttuurin ilmiöihin kriittisesti. Nuoret olivat myös tietoisia siitä, että valokuvauksen digitalisoituminen on kiristänyt kilpailua alalla. Nuorten toiminnassa analogiset ja digitaaliset menetelmät olivat usein toisiinsa limittyneitä, muodostaen analogis-digitaalisen hybridikulttuurin. Koska tutkimuksen kohderyhmä muodostui opiskelijoista, pohdittiin lopuksi tutkimustulosten sovellettavuutta valokuvauksen opetukseen. Pääajatuksena oli, että analogisten menetelmien opetuksen ei ehkä tulisi enää tähdätä ammatillisiin kuvantuotantotaitoihin perinteisin menetelmin vaan koulujen tulisi pohtia, mikä filmin rooli voisi olla tänä päivänä. fi
dc.format.extent 121
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Pakenevat rakeet - Miksi nuoret kuvaavat filmille? fi
dc.title The disappearing grains - Why photography students still use film? en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword valokuva fi
dc.subject.keyword digitalisoituminen fi
dc.subject.keyword analogiatekniikka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107510
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Vaden, Tere
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account