Kultu - Kiasman kumouksellinen sidekick? Tutkimus osallistetun yleisön suhteesta museoinstituutioon

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Haapalainen, Riikka
dc.contributor.author Lehmonen, Jenni
dc.date.accessioned 2013-11-20T08:05:16Z
dc.date.available 2013-11-20T08:05:16Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11401
dc.description.abstract Museotyössä on jo jonkin aikaa ollut pinnalla kulttuurisen saavutettavuuden ja osallisuuden ajatus, jonka kautta museot ovat halunneet vahvistaa museotyön demokraattista pohjavirettä. Tutkimukseni kohteena on Nykytaiteen museo Kiasman 16-25-vuotiaita nuoria aikuisia osallistava Kulttuuritulkki, eli Kultu-toiminta, jossa kulttuurista kiinnostuneet nuoret pääsevät toimimaan taideorganisaatiossa tarkoituksenaan tuoda nykytaidetta (ja sen organisaatiota) lähemmäs ihmisiä, joita se ei yleensä tavoita, erityisesti nuoria ja kulttuurivähemmistöjä. Tutkimuksessa Kultuja tarkastellaan toimijoina, jotka sijoittuvat perinteisen yleisön ja museon välitilaan. Kultut haastavat käsitteet yleisöstä ja asiantuntijasta ja museotoiminnan vaikuttavuuden suunnasta (kuka tekee, kenelle tekee). Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on Ivan Illichin kriittisen kasvatusajattelun kritiikki asiantuntijavaltaa harjoittavia institutionaalisia käytänteitä kohtaan. Illichin mukaan mielekkäät instituutiot edesauttavat kansalaisten vapaata toimijuutta (käyttäjä) asiakkuuden (kuluttaja) sijaan. Kriittistä kasvatusajattelua leimaa yhteiskunnallisesti radikaalin kumouksellisuuden potentiaali. Tutkimus selvittää minkälaiseksi Kultut kuvaavat suhteensa museoon ja erityisesti minkälainen Kultun asema ja rooli museon ja yleisön välitilassa on. Toiseksi tutkimus kuvaa Kultujen potentiaalia kumouksellisina toimijoina, eli hahmottaa Kultujen instituutiokriittistä ajattelua. Tutkimusta varten on haastateltu seitsemän Kultua kuvallis-toiminnallisella teemahaastattelumenetelmällä. Aineiston analyysi on toteutettu diskurssianalyyttisesti. Tutkimuksen hypoteesi oli, että välitilan toimijuus voi avata Kultulle ja instituutiolle aivan erityisen mahdollisuuden instituutiokritiikille. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että Kultujen roolia ja asemaa museon ja yleisön välitilassa määrittää vahvasti etuoikeutetun nuorisoryhmän riippuvuus museosta statuksen ja toimintatilan tarjoajana. Kultut esittävät kesyä ja jopa tahatonta kritiikkiä museota ja vallitsevia toiminnan puitteita kohtaan. Kultuissa on siis havaittavissa kumouksellisen ajattelun siemen, mutta toiminnan riittämättömästä reflektiivisyydestä ja museon jäykästä organisaatiorakenteesta johtuen Kultu-toiminta ei ole saavuttanut instituutiokriittistä potentiaaliaan. Kultut ovat tiettyyn pisteeseen saakka vastuullisia ja aloitteellisia toimijoita, mutta alistuvat tällä hetkellä museon missiolle ja toimeksiannoille kuin ”sidekick” sankarilleen. Kultujen puheessa on kuitenkin havaittavissa halua kehittää toimintaa ja saavuttaa toiminnallista omaehtoisuutta. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka lähestymistapa tarkasteltavaan aiheeseen on monitieteinen. Tutkimus voidaan sijoittaa kasvatustieteen, museologian ja yhteiskuntatieteen alueiden leikkauspinnalle. Taidekasvatuksen lopputyönä tutkimus osallistuu museopedagogiikan alalla käytävään keskusteluun instituution tehtävästä kommunikoida yleisönsä kanssa. fi
dc.format.extent 92
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Kultu - Kiasman kumouksellinen sidekick? Tutkimus osallistetun yleisön suhteesta museoinstituutioon fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword museopedagogiikka fi
dc.subject.keyword kulttuurinen osallisuus fi
dc.subject.keyword toimijuus fi
dc.subject.keyword instituutiokritiikki fi
dc.subject.keyword kriittinen kasvatus fi
dc.subject.keyword asiantuntijuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107499
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Pulkkinen, Hanna
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account