Menetelmäperiaatteiden paikantaminen. Tiedonhalusta muotoilunäkemykseen.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ahola, Markus
dc.contributor.author Pyrhönen, Elisa
dc.date.accessioned 2013-11-20T07:20:56Z
dc.date.available 2013-11-20T07:20:56Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11381
dc.description.abstract ‘Menetelmäperiaatteiden paikantaminen’ on taiteen maisterin opinnäyte, jossa kysytään kuinka käyttäjälähtöinen, kontekstikeskeinen tutkimus tuottaa muotoilutyötä tukevia oivalluksia. Tarkastelu pohjautuu vuonna 2012 Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun, sovelletun mekaniikan laitoksen Cruise and Ferry Experience -ohjelmalle suoritettuun projektiin. Kyseisessä projektissa tutkittiin risteilymatkustajien turvallisuuskokemuksia. Se toimitettiin ‘Kolmen koplassa’, kolmihenkisessä ja monialaisessa opiskelijatiimissä. Tämä opinnäyte on osa alkuperäistä sopimusta ja on siten tuotettu Cruise and Ferry Experience -ohjelmalle. Työ perustuu ajatukseen siitä, että muotoilutyö ja liiketoiminta hyötyvät tilannekohtaisten ja monivivahteisten käytäntöjen, eli ihmistoiminnan tutkimisesta paikoissa joissa sitä tavanomaisesti ilmenee. Palkkiona pyrkimyksestä ymmärtää näihin liityviä kokemuksia toimii selvien, perustelluiden näkemysten luominen avoimista mahdollisuuksista: kehityssuunnista jotka vetoavat niin tutkittuihin, tai heidän kaltaisiin ihmisiin, sekä yritykseen joka pyrkii tuottamaan tarjoomia näille kohderyhmille. Muotoilututkimuksen suosion kasvaessa menetelmien kirjo onkin kasvanut huomattavasti. Tämä on mahdollisesti heikentänyt tuntumaa menetelmien alkuperäisiin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Motivaatio tämän opinnäytteen tuottamiseen nousee siten tavoitteesta vahvistaa muotoilututkimuksesta saatavaa hyötyä. Tämän opinnäytteen puitteissa muotoilututkimus nähdään osana varhaista konseptisuunittelua. Aluksi luodaan lyhyt katsaus muotoilututkimuksen yleiseen luonteeseen, ja sen kehitykseen muotoilun saralla. Työn keskeisin osa pureutuu prosessikuvaukseen. Sitä varten useita eri toimia projektin varrelta on ensin ryhmitelty kuudeksi pääkappaleeksi jaettujen, metodologisten piirteiden perusteella. Nämä on puolestaan luokiteltu kolmeksi tavaksi kerätä tietoa, ja kolmeksi tavaksi tuottaa syvempää, jäsenneltyä näkemystä: vertailuanalyysi ja vertauskuvien etsiminen, teemahaastattelu, havainnointi ja kontekstin tutkiminen, tulkinta, synteesi, ja tulosten välittäminen. Jokaisen kuuden, käsitellyn menetelmän tausta ja valittu näkökulma käydään ensin läpi keskeisten tavoitteiden selvittämiseksi. Tätä seuraa menetelmäperiaatteiden, eli menetelmien soveltamista sitovien perustavanlaatuisten kriteerien tarkastelu. Nämä periaatteet on johdettu käytännön kokemuksista ja kirjallisuuskatsauksesta. Opinnäytteen lähtökohtana toimineeseen projektiin viitataan suoraan menetelmäkappaleita alustavissa, lyhyissä tapauskuvauksissa. Pohdinta-osiossa nostetaan esille rakentuvaa kokonaiskuvaa käsitteleviä havaintoja: Menetelmät tarjoavat yhteisen lähtökohdan keskusteluun tutkimuspainotteisista toimista. Panostus tuotettujen tuloksien soveltamiseen, muutoksen aikaansaamiseen mm. muotoilun keinoin, on kuitenkin ensisijaisesti tultava tutkimukseen osallistuvien, ja sitä seuraavien tekijöiden puolesta. Menetelmäperiaatteet muodostuvat niiden tunnustetun perimän ja käyttäympäristöjen vaikutuksesta. Täten ne jäsentävät käytännön järjestelyjä sekä tutkimusfokusta. Muotoilututkijat nähdään aktiivisina toimijoina joiden johdolla suunnittelumahdollisuudet tunnistetaan, tuodaan esille, ja valikoidaan. Omaksuessaan käyttäjälähtöisen asenteen he toimivat välittäjinä eri sidosryhmien välillä. Tätä varten menetelmät voivat rikkoa rutiineja ja tukea yhteistyötä. Menetelmien itsensä työstäminen tarvittavan toiminnan ja kiinnostuksen kohteiden määrittämiseksi muodostuu keskeiseksi osaksi oppimisprosessia. Kvalitatiivisen, pienimuotoisen ja avoimen tutkimusasettelun takia tuotetut näkemykset ovat luonteeltaan kokeellisia: Lupauksia yleispätevistä tai yleistettävistä tuloksista ei anneta. Vastaavat kriteerit itse asiassa kyseenalaistetaan, kun lähtökohtana on kohdistettu, valikoiva otanta, ja tavoitteena tuottaa uusia, eriytettyjä muotoilutöitä. fi
dc.description.abstract ‘Locating Method Principles’ is a Master of Arts thesis that asks how design relevant insights are drawn from user inspired, contextual research. In particular, it asks how methods have supported and guided such a process in a study of passengers’ safety experiences in leisure cruising. This particular project was run in 2012 in a Triad, a multidisciplinary student team of three employed by Cruise and Ferry Experience Program, a unit of Marine Technology in the department of Applied Mechanics in Aalto University. This thesis is part of the original contract, and therefore delivered for Cruise and Ferry Experience Program. The foundations of this thesis are set on the argument that design and business benefit from looking at situational and multifaceted practices, i.e. human activity in the places where it normally takes place. The rewards for seeking to understand related experiences lie in producing a clear, grounded perspective on opportunity areas: design directions that would be desirable for studied people or people like them, as well as the organization producing offerings to be consumed by these target audiences. However, given increasing emphasis on design research, there are more methods to choose from than ever. This has potentially reduced sensitiveness to original method aims and working principles. A main motivation for producing this thesis is therefore to enhance the gains of running research for design. Here design research is presented as an early front end, concept development serving activity. A brief introduction is given to research for design in general, and its history within design. The main part of this work concentrates on the process review. For it several research activities have been first grouped into six main chapters based on shared, methodological characteristics. These have been classified as three ways of gathering data, and three aspects of producing insights: benchmarking and reference seeking, semi-structured interviews, observation and context studying, interpretation, synthesis, and communication of results. For each of the six discussed methods, a background and adopted perspective are outlined first in order to study key aims. Then a set of method principles, i.e. essential criteria binding the application of the method in question are covered. These principles have been derived from practical experiences and a study of related literature. Explicit references to the underlying, earlier project are provided by introductory case descriptions preceding each of the six method chapters. In the discussion section observations on an emerging general view are drawn out: Methods provide a shared starting point for discussing research intensive practices. However, any drive for applying produced findings, inducing change by i.a. design, has to come from the people involved and invested in the research. Method principles are seen to be shaped by the acknowledged legacy of used methods, as well as contexts of their use. As such, they structure practical work and further define research focus. Design researchers are promoted to the role of active agents that lead the identification, articulation and selection of design opportunities. In adopting a user oriented stance they mediate between engaged stakeholders. To this end, methods can break routines and facilitate collaboration. A working over of methods as a part of defining necessary action and objects of interest then becomes an essential ingredient of produced learning. Finally, given the qualitative, small scale and open ended take to research, produced insights are of a tentative nature: No promises are made of universally agreeable or generaliparzable results. In fact, the relevance of such criteria is being questioned given a focused, selective sampling, as well as ambition to provide novel, differentiated designs. en
dc.format.extent 103
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.subject.other Design en
dc.title Menetelmäperiaatteiden paikantaminen. Tiedonhalusta muotoilunäkemykseen. fi
dc.title Locating Method Principles. Between research interest and design insight. en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword muotoilututkimus fi
dc.subject.keyword kenttätutkimus fi
dc.subject.keyword käyttäjälähtöinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword menetelmät fi
dc.subject.keyword design research en
dc.subject.keyword user inspired design en
dc.subject.keyword field research en
dc.subject.keyword methods en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201307067165
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Keinonen, Turkka
dc.programme Degree Programme in Industrial and Strategic Design en
dc.programme Teollisen muotoilun koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account