Learning Centre

Evaluation and development of enterprise software deployment and change management processes

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laine, Olli
dc.contributor.author Schwarte, Timo
dc.date.accessioned 2013-10-31T10:41:10Z
dc.date.available 2013-10-31T10:41:10Z
dc.date.issued 2013-09-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11245
dc.description.abstract Large enterprises are becoming increasingly dependent on complex information systems, as they play a vital role in the business of most companies. With ever increasing complexity of deployed information systems, management of these systems becomes equally more complex. IT departments face the challenges related to maintaining the often business critical software and information system deployments. Maintenance and management of enterprise software deployments always includes the management of changes to existing deployments as well as the management of new deployments to environments which already serve users. In both cases, it is crucial to ensure that the tasks related to the management of a service do not disrupt the business, and thus do not cause harm to the company. To be able to ensure reliable, failure-free operation of critical systems, structured, well planned and well implemented processes are needed for managing changes to business critical enterprise software deployments. This thesis consists of two parts; first a literature review is conducted on IT service management standards and best practices, second the deployment and change management processes implemented at the case company are described and evaluated. The result of this thesis is a comprehensive description of the management processes related to a specific IT service at the case company. Such description did not previously exist related to this specific service. Additionally some improvement opportunities were identified. en
dc.description.abstract Suuret yritykset ovat tänä päivänä yhä enenevässä määrin riippuvaisia monimutkaisista tietojärjestelmistä, jotka ovat avainasemassa monen yrityksen liiketoiminnassa. Järjestelmien kompleksisuuden kasvun myötä, myös näiden järjestelmien ylläpito on muuttunut monimutkaisemmaksi. IT-osastot kohtaavat päivittäin monimutkaisien järjestelmien ylläpitoon liittyviä haasteita. Yritysten tietojärjestelmien ylläpito ja hallinta sisältää aina niin muutosten hallintaa olemassa oleviin sovelluksiin, kuin myös uusien sovellusten käyttöönoton mahdollisesti kompleksisessa ympäristössä. Kummassakin tapauksessa on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että palvelun hallintaan liittyvät tehtävät eivät häiritse yrityksen liiketoimintaa. Liiketoimintakriittisten järjestelmien luotettavan, häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi tarvitaan strukturoituja, hyvin suunniteltuja ja hyvin jalkautettuja prosesseja palvelun muutoshallintaan. Tämä tutkimus koostuu kahdesta osasta; ensimmäisessä perehdytään alan parhaisiin käytäntöihin ja standardeihin kirjallisuudesta, jälkimmäisessä kuvataan ja arvioidaan tapausyrityksen käyttöönotto- ja muutoshallintaprosesseja. Työn tuloksena saatiin kattava kuvaus tutkimuksen kohteena olleeseen palveluun liittyvistä hallintaprosesseista. Vastaavaa kattavaa kuvausta ei tutkimuksen kohteena olleesta palvelusta ollut aikaisemmin saatavilla. Lisäksi työssä tunnistettiin mahdollisuuksia tehostaa tutkimuksen kohteena olleita prosesseja. fi
dc.format.extent 55 + 2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Evaluation and development of enterprise software deployment and change management processes en
dc.title Yritysohjelmistojen käyttöönotto- ja muutoshallintaprosessien arviointi ja kehitys fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword enterprise software en
dc.subject.keyword software process en
dc.subject.keyword deployment process en
dc.subject.keyword change management en
dc.subject.keyword ITIL en
dc.subject.keyword process standardization en
dc.subject.keyword yritysohjelmistot fi
dc.subject.keyword ohjelmistoprosessit fi
dc.subject.keyword käyttöönottoprosessit fi
dc.subject.keyword muutoshallinta fi
dc.subject.keyword prosessistandardointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201311017770
dc.programme.major Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät fi
dc.programme.mcode ETA3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seilonen, Ilkka
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_12702
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48102
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics