Learning Centre

Creating Value or Waste? - Evaluating the Production of Real Estate Services with Lean Thinking

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Junnila, Seppo, Professor, Dr., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
dc.contributor.author Jylhä, Tuuli
dc.date.accessioned 2013-10-25T09:00:35Z
dc.date.available 2013-10-25T09:00:35Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5345-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5344-8 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11195
dc.description.abstract This thesis is interested in the production of value in real estate services. Real estate literature has not addressed the value creation but has rather adopted input-output thinking: services are managed by the ratio of output to input instead of managing the actual value creation. How can we expect a better output if the work done between the input and output is not changed? The aim of this thesis is to contribute to the knowledge on the value creation of real estate services. In the thesis, value creation is studied using lean thinking as a framework. The thesis includes four in-depth case studies with more than 120 interviews and workshops. This thesis has two main research questions. The first research question addresses how capable the current value creation is in customer value delivery from the lean thinking perspective. The findings indicate that the capability of the current value creation to deliver customer value is limited. The current value creation processes and practices do not provide customer value coherently throughout the value creation and thus the likelihood that the outcome is not in line with the case-specific customer value increases. Based on the findings regarding the first research question, the second research question was focused on waste, i.e., how value creation is interrupted from the lean thinking perspective. In the cross-case analysis, six common sources of waste were identified as interrupting the value creation: (1) poor information management, (2) unresponsive processes, (3) adversarial bidding, (4) lack of systematic improvement, (5) overload of employees, and (6) separate sub-processes. The sources of waste can be viewed one by one, although they also interact with and aggravate each other. For example, poor information management with flooding, lacking and missing information generates more wasted activities, such as searching for information, and thus increases the overload of employees. Similarly, the overload of employees aggravates poor information management. The interaction between the sources of waste creates a vicious cycle. To break the vicious cycle, attention should also be paid to the root source of waste: separate sub-processes. For example, separate sub-processes stimulate poor information management when information is passed from one sub-process to another. Therefore, breaking the vicious cycle becomes more difficult, if the improvement actions do not minimise the sub-processes. The results of this thesis encourage to continue utilising lean thinking in the real estate field. Lean thinking is available to all practitioners and academia and offers a different perspective on how to improve the value creation of real estate services. en
dc.description.abstract Tässä väitöskirjassa tutkimuskohteena on kiinteistöliiketoiminnan palveluiden arvontuotanto. Vaikka kiinteistöjen ja kiinteistöpalveluiden roolia arvontuottajana on korostettu kirjallisuudessa, itse arvontuotantovaihe, eli miten palvelut tuotetaan, on jäänyt vähemmälle huomiolle. Sen sijaan on keskitytty ns. panos-tuotos-ajatteluun, jonka mukaan palveluita voidaan johtaa panoksen ja tuotoksen suhteella eikä arvontuotantovaihetta huomioida. Miten voimme odottaa parempia palveluita, mikäli teemme asiat samalla tavalla? Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena on kiinteistöliiketoiminnan palveluiden arvontuotanto. Tässä tutkimuksessa arvontuotantoa tutkitaan lean-johtamisfilosofian näkökulmasta. Arvontuotantoa tarkasteltiin neljän syvällisen tapaustutkimuksen avulla, jotka pohjautuvat yli 120 haastatteluun ja työpajaan. Arvontuotantoa tutkittiin kahden tutkimuskysymyksen avulla. Ensimmäinen tutkimuskysymys tarkastelee arvontuotantokykyä: kuinka hyvin asiakasarvoa tuotetaan lean-johtamisfilosofian näkökulmasta. Tuloksien mukaan nykyisen arvontuotannon kyky tuottaa arvoa on heikko. Koska nykyinen arvontuotanto ei pysty tuottamaan arvoa yhtenäisesti läpi koko arvontuotantoketjun, uhkana on, että arvontuotannon lopputulos ei ole asiakasarvon vastine. Koska ensimmäisen tutkimuskysymyksen yhteydessä huomattiin nykyisen arvontuotannon rajoittuneisuus, toinen tutkimuskysymys tarkastelee seikkoja, jotka häiritsevät arvontuotantoa. Analyysin perusteella tunnistettiin kuusi tyypillistä hukan lähdettä: (1) heikko informaation hallinta, (2) muuttuviin tarpeisiin heikosti reagoiva arvontuotantoprosessi, (3) vastakkainasetteluun perustuva kilpailutus, (4) systemaattisten parannusten puute, (5) työntekijöiden ylikuormitus ja (6) erilliset osaprosessit. Tarkastelemalla hukan lähteiden välisiä suhteita huomataan, että hukan lähteet aiheuttavat negatiivisen kehityskierteen pahentamalla tilannetta toisissa hukan lähteissä. Esimerkiksi heikko informaation hallinta pahentaa työntekijöiden ylikuormaa ja tämä heikentää edelleen informaation hallintaa. Tämän kierteen katkaisemiseksi erityisesti hukan lähdettä, joka eskaloi negatiivista kehityskierrettä, pitäisi minimoida. Tämä hukan lähde on erilliset osaprosessit. Esimerkiksi informaation kuljettaminen osaprosessista toiseen heikentää informaation hallintaa. Jos toimenpiteet eivät vaikuta osaprosessien vähentämiseen, negatiivisen kehityskierteen katkaiseminen vaikeutuu. Tämän tutkimuksen tulokset kannustavat jatkamaan lean-ajattelun käyttöä kiinteistöalalla. Lean tarjoaa erilaisen näkökulman arvontuotannon parantamiseen ja tämä näkökulma on jokaisen yrityksen ja tutkijan käytettävissä. fi
dc.format.extent 56 + app. 104
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 148/2013
dc.relation.haspart [Publication 1]: Jylhä, T. & Junnila, S. (2012) Using the Kano Model to Identify Customer Value, in the proceedings of the 20th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, July 2012, San Diego, CA.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Jylhä, T. & Junnila, S. (2013) Learning from Lean Management – Going beyond Input-Output Thinking, Facilities, Vol. 31 No.11/12, pp. 454-467. Available at http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17089085 (16 September 2013).
dc.relation.haspart [Publication 3]: Jylhä, T. & Junnila, S. (2011) The End-Customer Value Loss in a Construction Project, Lean Construction Journal, special issue 2011, pp. 69-81.
dc.relation.haspart [Publication 4]: Jylhä, T. & Junnila, S. (2014) Partnership Practices and their Impact on Value Creation – Reflections from Lean Management, International Journal of Strategic Property Management, Vol. 18 No. 1, forthcoming. Accepted to be published 27 December 2012.
dc.relation.haspart [Publication 5]: Jylhä, T. & Junnila, S. (2014) The State of Value Creation in the Real Estate Sector – Lessons from Lean Thinking, Property Management, Vol. 32 No. 1, forthcoming. Accepted to be published 16 April 2013.
dc.subject.other Management
dc.subject.other Consumption, Services
dc.title Creating Value or Waste? - Evaluating the Production of Real Estate Services with Lean Thinking en
dc.title Kiinteistöliiketoiminnan palveluiden arvontuotanto lean-ajattelun näkökulmasta fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Maankäyttötieteiden laitos fi
dc.contributor.department Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics en
dc.subject.keyword value creation en
dc.subject.keyword customer value en
dc.subject.keyword real estate services en
dc.subject.keyword lean thinking en
dc.subject.keyword waste en
dc.subject.keyword arvontuotanto fi
dc.subject.keyword asiakasarvo fi
dc.subject.keyword kiinteistöpalvelut fi
dc.subject.keyword lean-ajattelu fi
dc.subject.keyword hukka fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5345-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo, Professor, Dr., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
dc.opn Pasquire, Christine, Professor, Nottingham Trent University, School of Architecture, Design and the Built Environment, United Kingdom
dc.contributor.lab Real Estate Business en
dc.rev Alves, Thaís da C. L., Assistant Professor, Ph.D., San Diego State University, Department of Civil, Construction and Environmental Engineering, USA
dc.rev Rybkowski, Zofia K., Assistant Professor, Ph.D., Texas A&M University, Department of Construction Science, Center for Health Systems & Design, USA
dc.date.defence 2013-11-08
local.aalto.digifolder Aalto_66516
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics