Learning Centre

Discovering the Digital Twin Web - From singular applications to a scalable network

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Autiosalo, Juuso
dc.date.accessioned 2021-12-03T10:00:11Z
dc.date.available 2021-12-03T10:00:11Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-952-64-0621-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-64-0620-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/111416
dc.description.abstract Digital twins are virtual entities that are linked to real-world entities. Twins mirror their real counterparts and consist of features that are selected to serve the underlying use cases. Over the past decade, digital twins rose from an engineering curiosity to a concept praised by consulting agencies, offered by corporations, and pursued by governmental agencies. Digital twins are expected to bridge the gap between digital and physical worlds. This dissertation set out to build machine design-focused digital twins for industrial products, specifically for an industrial overhead crane. However, during the work, it turned out that the existing tools and techniques did not allow the scalability required to create a twin for each manufactured product, suggesting that a more ground-up research approach was required. Hence, the latter part of the dissertation focused on initiating the development of fundamental digital twin technologies. The four main results are a feature-based digital twin framework, a case study on practical digital twin development, preliminary digital twin document specification as a method for describing digital twins, and Twinbase as server software for distributing digital twin documents. 1) The framework presents a conceptual approach for building digital twins, consisting of features and connecting software blocks to build modular digital twins. 2) The case study describes lessons learned from developing a multi-component digital twin for an industrial crane in multiple teams and organizations. 3) A digital twin document enables the integration of twin components and acts as a master metadata source for a digital twin. 4) The open-source server software Twinbase allows twin owners to publish digital twin documents as effortlessly as possible, allowing rapid development cycles and innate collaboration. The developed technologies will accelerate the creation and standardization of scalable digital twin entities. As a synthesis of the results, the dissertation introduces the Digital Twin Web (DTW) as an initiative for building a global network of digital twins. In the network, each digital twin is represented by a digital twin document. The structure of DTW is analogous to the World Wide Web (WWW), consisting of servers and clients and leveraging open specifications. Key differences are the direct relation to the real world and readability for both humans and machines. Standardization of the digital twin document is seen as an imperative topic for future research. Other topics for standardization were identified as well, for example defining a transfer protocol for twin documents. During the digital twin development, user-friendly Application Programming Interfaces (APIs) proved valuable resources, and also open-source software and open standards supported the development. en
dc.description.abstract Digitaaliset kaksoset ovat virtuaalisia entiteettejä, jotka on liitetty tosimaailman entiteetteihin. Kaksoset peilaavat todellisia vastineitaan ja koostuvat ominaisuuksista, jotka on valittu palvelemaan niiden käyttötapauksia. Viime vuosikymmenen aikana digitaaliset kaksoset nousivat insinöörien kuriositeetista konseptiksi, jota konsultointitoimistot ylistävät, yritykset tarjoavat ja virastot tavoittelevat. Digitaalisten kaksosten odotetaan yhdistävän digitaalisen ja fyysisen maailman välillä olevan kuilun. Tämän väitöskirjan tarkoituksena oli rakentaa koneensuunnitteluun keskittynyt digitaalinen kaksonen teollisuustuotteille, erityisesti siltanosturille. Kävi kuitenkin ilmi, että olemassa olleet työkalut ja tekniikat eivät mahdollistaneet skaalautuvuutta kaksosen luomiseksi jokaiselle valmistetulle tuotteelle, joten tarvittiin perusteellisempaa tutkimusta. Näin ollen väitöskirjan jälkimmäinen osa keskittyi käynnistämään digitaalisen kaksosen perusteknologioiden kehityksen. Neljä päätulosta ovat ominaisuuspohjainen digitaalisen kaksosen viitekehys, tapaustutkimus digitaalisen kaksosen käytännön kehityksestä, alustava määrittely digitaalisen kaksosen dokumentille ja Twinbase palvelinohjelmistona digitaalisten kaksosten dokumenttien jakeluun. 1) Viitekehys esittelee teoreettisen menetelmän digitaalisen kaksosten rakentamiseen, koostuen ominaisuuksista ja ohjelmapalikoiden yhdistämisestä modulaaristen digitaalisten kaksosten rakentamiseksi. 2) Tapaustutkimus kuvaa opittuja asioita siltanosturin moniosaisen digitaalisen kaksosen kehittämisestä usean tiimin ja organisaation kesken. 3) Digitaalisen kaksosen dokumentti mahdollistaa kaksosen osien integroinnin ja toimii perusmetatietojen lähteenä. 4) Avoimen lähdekoodin palvelinohjelmisto Twinbase mahdollistaa kaksosdokumenttien julkaisun vaivattomasti, mahdollistaen nopeat kehityssyklit ja luontaisen yhteistyön. Kehitetyt teknologiat nopeuttavat skaalattavien digitaalisten kaksosten luomista ja standardointia. Väitöskirja esittelee digitaalisten kaksosten verkon (Digital Twin Web, DTW) aloitteena maailmanlaajuisen kaksosverkoston rakentamiseksi. Verkostossa jokaista kaksosta edustaa digitaalisen kaksosen dokumentti. DTW:n rakenne on vastaava kuin maailmanlaajuisen tietoverkon (World Wide Web, WWW), koostuen palvelimista ja asiakasohjelmista ja hyödyntäen avoimia määrittelyitä. Keskeisiä eroja ovat suora yhteys todelliseen maailmaan ja sekä ihmisten että koneiden luettavuus. Digitaalisen kaksosen dokumentin standardisointia pidetään välttämättömänä aiheena jatkotutkimukselle. Myös muita standardoinnin aiheita tunnistettiin, kuten siirtoprotokollan määrittäminen kaksosdokumenteille. Digitaalisten kaksosten kehittämisen aikana käyttäjäystävälliset ohjelmointirajapinnat osoittautuivat arvokkaiksi resursseiksi, ja myös avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja avoimet standardit tukivat kehitystä. fi
dc.format.extent 91 + app. 95
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 172/2021
dc.relation.haspart [Publication 1]: Autiosalo, Juuso; Vepsäläinen, Jari; Viitala, Raine; Tammi, Kari. A Feature-Based Framework for Structuring Industrial Digital Twins.IEEE Access, 8, 1193-1208, January 2020. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202002031983. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2950507
dc.relation.haspart [Publication 2]: Autiosalo, Juuso; Ala-Laurinaho, Riku; Mattila, Joel; Valtonen, Miika; Peltoranta, Valtteri and Tammi, Kari. Towards Integrated Digital Twins for Industrial Products: Case Study on an Overhead Crane. Applied Sciences, 2021, 11(2), 683, January 2021.Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202102262094. DOI: 10.3390/app11020683
dc.relation.haspart [Publication 3]: Ala-Laurinaho, Riku; Autiosalo, Juuso; Nikander, Anna; Mattila, Joel and Tammi, Kari. Data Link for the Creation of Digital Twins. IEEE Access, 8, 228675-228684, December 2020. . Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202101251406. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3045856
dc.relation.haspart [Publication 4]: Autiosalo, Juuso; Siegel, Joshua and Tammi, Kari. Twinbase: Open-source server software for the Digital Twin Web. IEEE Access, 9, 140779-140798, October 2021. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2021111010053. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3119487
dc.subject.other Mechanical engineering en
dc.title Discovering the Digital Twin Web - From singular applications to a scalable network en
dc.title Digitaalisten kaksosten verkon kehittäminen fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Konetekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Mechanical Engineering en
dc.subject.keyword digital twins en
dc.subject.keyword integration en
dc.subject.keyword open source en
dc.subject.keyword data management en
dc.subject.keyword metadata en
dc.subject.keyword internet en
dc.subject.keyword cyberspace en
dc.subject.keyword cyber-physical systems en
dc.subject.keyword internet of things en
dc.subject.keyword industry 4.0 en
dc.subject.keyword digitaaliset kaksoset fi
dc.subject.keyword integraatio fi
dc.subject.keyword avoin lähdekoodi fi
dc.subject.keyword tiedonhallinta fi
dc.subject.keyword metatieto fi
dc.subject.keyword kyberavaruus fi
dc.subject.keyword kyberfyysiset järjestelmät fi
dc.subject.keyword esineiden internet fi
dc.subject.keyword teollisuus 4.0 fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-64-0621-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Tammi, Kari, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
dc.opn Kaivo-Oja, Jari, Adj. Prof., University of Turku, Finland
dc.contributor.lab Mechatronics en
dc.rev Lanz, Minna, Prof., Tampere University, Finland
dc.rev Research Director, Kaivo-Oja, Jari, Adj. Prof., University of Turku, Finland
dc.date.defence 2021-12-17
local.aalto.acrisexportstatus checked 2021-12-17_1615
local.aalto.infra i3 – Industry Innovation Infrastructure
local.aalto.formfolder 2021_12_03_klo_09_59
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics