Learning Centre

High yield nucleophile cooking of wood chips

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Varhimo Antero
dc.contributor.advisor Warsta, Elina
dc.contributor.author Hanhikoski, Saara
dc.date.accessioned 2013-10-16T08:05:46Z
dc.date.available 2013-10-16T08:05:46Z
dc.date.issued 2013-09-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11138
dc.description.abstract The objective of Thesis was to study the effect of the sulphite cooking at pH 6-8 on the total pulp yield. The idea was that in neutral cooking conditions strong nucleophiles like sulphite ion are able to dissolve lignin while the carbohydrates are preserved in a high extent. In neutral conditions the acid-base- catalyzed degradation of carbohydrates is significantly slowed down, which leads to a high pulping yield. The cooking experiments produced high kappa pulps with high yield. The target kappa number 50 was reached by cooking pine chips at 180°C during 240 minutes using 30% Na2SO3-charge and 0.1% AQ-charge, and the initial pH 8. Lower kappa number was possible to obtain by using higher chemical charge, higher temperature or longer cooking time. The advantages of these pulps are the high cooking yield, which was 55% at kappa number 50, and also the high brightness, over 60% ISO. However, the pulp viscosity was decreased considerably during the cooking. The pulp cooked to kappa number 59 was delignified further with one and multiple oxygen delignification stages. This decreased the brightness of the pulp under 40% ISO, but the yield and the viscosity were maintained. The bleaching sequences tested DEDED, DEpDP, and DED resulted in pulps with brightness of 89% ISO and 87% ISO. The disadvantage of the bleaching was the high chemical consumption, though the pulp properties were maintained. The total yields of the bleached pulps calculated on wood were between 48-53%. The chemical composition analysis made from the selected pulp samples confirmed that the yield increase was mainly due to high retention of glucomannans. The sulphonic acid groups content measured from the cooked pulps were 250-300 mmol/kg, which indicates that the sulphonic acid groups are also attached to the carbohydrates. However, further experiments are needed to confirm this. Also deeper analyses are needed to find out the application possibilities of the fibres and the dissolved lignin fragments relative to the possible neutral sulphite biorefinery concept. en
dc.description.abstract Diplomityössä tutkittiin neutraaleissa olosuhteissa, pH:ssa 6-8, tehdyn sulfiittikeiton vaikutusta sellun saantoon. Oletuksena on, että neutraaleissa keitto-olosuhteissa vahvat nukleofiilit kuten sulfiitti-ioni pystyvät reagoimaan ligniinin kanssa ilman hiilihydraattien merkittävää pilkkoutumista. Kun hiilihydraatteja pilkkovat happo- ja alkali-katalysoidut reaktiot ovat hyvin hitaita, saavutetaan huomattava keiton saannon lisäys. Laboratoriokokeissa keitettiin sulfiittimenetelmällä massaa, jolla oli korkea kappaluku mutta myös korkea saanto. Tavoitekappaluku 50 saavutettiin keittämällä mäntyhaketta 180°C lämpötilassa 240 minuuttia lähtö pH:n ollessa 8, ja kemikaaliannosten ollessa 30% Na2SO3 ja 0.1% AQ. Matalampi kappaluku oli mahdollista saavuttaa vain lisäämällä kemikaaliannosta, nostamalla keittolämpötilaa tai -aikaa. Kappaluvun ollessa 50 keiton saanto oli 55% puusta laskettuna ja massan ISO-vaaleus yli 60%, mutta massan viskositeetti oli laskenut huomattavasti. Kappalukuun 59 keitetty suurempi massaerä jatko-delignifioitiin yksi- ja monivaiheisella happivaiheella. Happidelignifiointi tummensi massan alle 40% ISO- vaaleuteen, kun taas massan kokonaissaanto ja viskositeetti säilyivät lähes muuttumattomina. Happidelignifioitu massa valkaistiin DEDED, DEpDP ja DED sekvensseillä vaaleuteen 89% ISO ja 87% ISO. Valkaisun kemikaalikulutus oli huomattavan korkea, mutta massan kokonaissaanto puusta laskettuna oli edelleen 48-53%. Valituista massoista tehdyt ligniini- ja hiilihydraattianalyysit osoittivat korkean saannon johtuvan korkeasta glucomannaanipitoisuudesta. Keitetyistä massoista analysoitiin myös sulfonihapporyhmien määrä, joka oli 250-300 mmol/kg. Tämän tuloksen perusteella voidaan olettaa sulfonihapporyhmien olevan kiinnittyneenä myös hiilihydraatteihin, mutta tarkempia analyysejä tarvitaan asian varmistamiseksi. Lisäanalyysejä tarvitaan myös selvittämään kuitujen ja liuenneiden komponenttien mahdollisia uusia sovelluskohteita tulevaisuuden neutraalisulfiittibiojalostamokonseptia ajatellen. fi
dc.format.extent 100+9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title High yield nucleophile cooking of wood chips en
dc.title Korkeasaantoinen puuhakkeen nukleofiilikeitto fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword nukleofiili fi
dc.subject.keyword nucleophile en
dc.subject.keyword sulfiittikeitto
dc.subject.keyword saanto
dc.subject.keyword neutraali sulfiitti
dc.subject.keyword sulphite pulping
dc.subject.keyword yield
dc.subject.keyword neutral sulphite
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201310167715
dc.programme.major Sellutekniikka fi
dc.programme.mcode P3002. fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Vuorinen Tapani
dc.programme PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92267
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48099
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics