Radioteleskoopin kvasaarimittausjärjestelmän käyttäjäkeskeinen arviointi ja -suunnittelu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tornikoski, Merja
dc.contributor.author Lavonen, Niko
dc.date.accessioned 2013-10-14T10:35:43Z
dc.date.available 2013-10-14T10:35:43Z
dc.date.issued 2013-08-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11096
dc.description.abstract Tässä diplomityössä käydään läpi käyttäjäkeskeinen arviointi- ja suunnitteluprosessi Aalto-yliopiston Metsähovin radiotutkimusaseman kvasaarimittausjärjestelmän käytettävyyden parantamiseksi. Metsähovissa on mitattu kvasaarien ja muiden aktiivisten galaksinytimien korkeataajuisen radiosäteilyn muuttuvuutta yli kolmekymmentä vuotta. Observatorion henkilöstö tekee mittauksia vuoroissa muun työnsä ohessa itsenäisesti kehitetyllä mittausjärjestelmällä. Mittaukset jatkuvat 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden ympäri. Rutiinimittausten tekeminen vie aikaa pois tutkimustyöstä ja mittausjärjestelmää onkin resurssien rajoissa pyritty kehittämään sellaiseksi, että korkealaatuista havaintodataa voitaisiin tuottaa pienemmällä työmäärällä. Tässä diplomityössä kehitystyötä jatkettiin soveltamalla käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä. Tutkimus suoritettiin kahdessa iteraatiossa. Ensimmäisellä iteraatiokierroksella kvasaarimittausjärjestelmästä kerättiin käytettävyysdataa tilannesidonnaisilla haastatteluilla, heuristisella arvioinnilla sekä keräämällä käyttäjäpalautetta. Kerätty data analysoitiin ja järjestelmän suurimmat ongelmat pyrittiin tunnistamaan. Ongelmiin kehitettiin ratkaisuehdotuksia ja diplomityön ohessa toteutettavissa olevat ehdotukset toteutettiin. Toisella iteraatiokierroksella toteutetut muutokset arvioitiin soveltamalla ensimmäisellä kierroksella käytettyjen menetelmien lisäksi käytettävyystestausta. Järjestelmästä löytyneet ongelmat liittyivät pääosin heikkoon tehokkuuteen; yksittäisten tehtävien tekemiseen vaadittiin usean erillisen työkalun käyttöä. Pääsy mittaustyössä tarvittavaan informaatioon oli osin hidasta ja hajallaan useassa työkalussa. Kommenttien, poistomerkintöjen ja tau-arvojen lisääminen mittausdataan oli yksi suurimmista ongelmakokonaisuuksista. Myös mittauskomentojen antamisen ja puoliautomaattisten mittauslistojen ajamisen joustavuudessa oli puutteita. Ratkaisujen toteuttaminen keskitettiin mittausdatan esikäsittelyyn käytettävien yksittäisten työkalujen määrän vähentämiseen AJAX-tekniikalla. Myös datan esikäsittelyssä tarvittavien säätietojen nopeaan katseluun kehitettiin ratkaisu. Muutosten arvioinnin tulokset viittaavat selkeästi parantuneeseen tehokkuuteen ja käyttäjien tyytyväisyyteen, tuottavuuden pysyessä korkealla tasolla. Koska havaituista ongelmista voitiin korjata vain osa ja järjestelmä on edelleen kokoelma erillisiä työkaluja, järjestelmän käyttäjäkeskeistä kehittämistä suositellaan jatkettavaksi. fi
dc.description.abstract This thesis presents a user centered evaluation and design process applied to improve the usability of the quasar observation system used in Aalto University Metsähovi Radio Observatory. Metsähovi Radio Observatory has monitored the variability of high frequency radio emission from quasars and other active galaxies for the last three decades. The observatory monitors active galaxies 24 hours a day, year round. Observing work is done by Metsähovi's own staff parallel with other duties, using indigenously developed observation software. Running routine observation work takes time away from research, which is why the observation system has been developed over the years to allow producing high quality data with a smaller work load. In this thesis, the development work was continued by applying methods of user centered evaluation and design. The study was conducted in two iteration rounds. On the first iteration, usability data was collected from the system with contextual inquiry, heuristic evaluation and user feedback. The data was analyzed with the goal of recognizing the main usability problems in the system. Solutions to the problems were developed and implemented where applicable with limited resources. On the second iteration, the solutions were evaluated using in part the same methods as on the first iteration and in part by user testing. One of the main problems in the system was associated with adding data and comments regarding observing conditions to preliminary observation results. In general, there were too many separated tools for single tasks. Access to important information on observing conditions was slow and the information was scattered over many tools. Running semi-automatic observations wasn't flexible enough. Solutions were developed for cutting down the number of tools needed to run tasks and for allowing quick access to relevant weather information. Evaluation of the changes made to the system, points toward significantly increased efficiency and user satisfaction, while effectiveness remained on a high level. As it was only possible to implement a small portion of the suggested improvements, many solutions await implementation in the near future. To further improve the quasar observation system, it is recommended that user centered development of the system is continued in the future. en
dc.format.extent 126 + 8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Radioteleskoopin kvasaarimittausjärjestelmän käyttäjäkeskeinen arviointi ja -suunnittelu fi
dc.title User centered evaluation and design for improving the usability of the quasar observation system for a radio telescope en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword user centered design en
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword usability evaluation en
dc.subject.keyword contextual inquiry en
dc.subject.keyword heuristic evaluation en
dc.subject.keyword usability test en
dc.subject.keyword user feedback en
dc.subject.keyword radio astronomy en
dc.subject.keyword Metsähovi radio observatory en
dc.subject.keyword radio telescope en
dc.subject.keyword quasars en
dc.subject.keyword observations en
dc.subject.keyword active galactic nuclei en
dc.subject.keyword käyttäjäkeskeinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword käytettävyyden arviointi fi
dc.subject.keyword tilannesidonnainen haastattelu fi
dc.subject.keyword heuristinen arviointi fi
dc.subject.keyword käyttäjäpalaute fi
dc.subject.keyword käytettävyystestaus fi
dc.subject.keyword radioastronomia fi
dc.subject.keyword Metsähovin radiotutkimusasema fi
dc.subject.keyword radioteleskooppi fi
dc.subject.keyword kvasaari fi
dc.subject.keyword aktiivinen galaksinydin fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201310157698
dc.programme.major Tietoverkkotalous fi
dc.programme.mcode ETA3003 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kilkki, Kalevi
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account