Tapaustutkimus asuinalueiden lähipalveluista Helsingin Mellunmäessä ja Munkkiniemessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Siltaloppi, Jaakko
dc.contributor.author Puhto, Jukka
dc.date.accessioned 2013-09-20T09:00:33Z
dc.date.available 2013-09-20T09:00:33Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.isbn 978-952-60-4040-0 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4888 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-487X (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10964
dc.description.abstract Both Finnish and international research have focused on physical and social factors affecting the quality of residential environments. Services, on the other hand, have mostly been neglected in this kind of research, although their significance is recognized. Especially, research on the relationships between services and residential areas is needed, as little service research exist in the context of housing, most of it focusing on public services. This research aims to describe the interplay between services and other residential area features. The focus is on private service businesses and their success factors. The re-search is conducted as a case study in two residential areas in Helsinki, namely Mellunmäki and Munkkiniemi. Quantitative data used consists of business register data and observations, and qualitative data consists of 19 interviews with local service entrepre-neurs, municipal zoning officials and local non-profit associations. This data was ana-lyzed to provide an overview of the service offering in the residential areas, as well as to create understanding on the mechanisms and success factors of local service business in the context of residential areas. Quantitatively, significant differences were found in the service offerings between the two areas. The number of businesses was twice as large in Munkkiniemi when compared to Mellunmäki, and based on observations that reveal consumer-oriented services Munkkiniemi had three times as many service businesses than Mellunmäki. The most significant differences were found in leisure services and creative services, as well as in business-to-business services. Specialized trade services were also more abundant in Munkkiniemi. The differences in ‘basic’ local services, such as grocery stores and hair dresser’s, were not as significant, indicating that these services are more dependent on the number of residents in the area. On the contrary, more individual and intangible ser-vices seem to be depending more on the purchasing power of the residents. Five groups of factors were recognized that affect the development and survival of residential area services: residents, location, service environment, physical environment and social environment. The socio-economic features of the resident stock in the area affect the purchasing power, location includes attainability and traffic connections, service environment portrays the business activities in the area as well as the services available in nearby districts, physical environment considers buildings and landscapes, and social environment consists of communality and cooperation as well as safety within the area. For single service businesses, the key success factor is the quality of service. In more standardized services, central location and good price-quality ratio were seen as important, while in more individual and professional services customer retention was seen as an important success factor. en
dc.description.abstract Asumisen ja asuinalueiden tutkimuksessa fyysisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutuksia asumiseen on tutkittu laajasti sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Palveluja on kuitenkin tutkittu vain vähän osana asuinympäristöä, vaikka palvelut vaikuttavat olennaisesti asuinympäristön ja päivittäisen elämisen laatuun. Erityisesti palvelujen ja muun elinympäristön välisiä suhteita selvittävää tutkimusta on tehty vähän, ja olemassa oleva tutkimus painottuu voimakkaasti julkisiin palveluihin kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata asuinympäristön ja palvelurakenteen välisiä vaikutuksia sekä tunnistaa yksityisen palvelutoiminnan menestymisen edellytyksiä asuinalueilla. Tutkimus toteutettiin tutkimalla kahta helsinkiläistä asuinaluetta – Mellunmäkeä ja Munkkiniemeä – määrällisen yritysrekisteriaineiston ja observoinnin sekä laadullisten yrittäjähaastattelujen avulla. Määrällisen aineiston avulla rakennettiin kuva alueiden palvelutarjonnasta ja alueiden välisistä eroista. 19 haastattelussa tuotiin esiin paikallisia näkemyksiä palvelutoimintaan vaikuttavista tekijöistä palveluyrittäjien, kaupunkisuunnitteluviranomaisten sekä paikallisyhdistysten edustajien näkökulmista. Alueiden palvelutarjonnassa havaittiin lukumäärä- ja toimialatietojen perusteella merkittäviä eroja, vaikka asukasluvultaan alueet ovat likimain samankokoiset. Yritysten määrässä Munkkiniemi on kaksi kertaa Mellunmäkeä suurempi, ja havaintojen perusteella asukkaille suunnattuja palveluja Munkkiniemessä on kolme kertaa Mellunmäkeä enemmän. Peruspalvelujen kuten päivittäistavarakaupan ja parturi-kampaamopalvelujen määrässä alueiden välillä ei ole merkittävää eroa, vaan suurimmat erot syntyvät vapaa-ajan palvelujen, luovien palvelujen sekä yrityspalvelujen määrässä. Erot ovat selkeitä myös erikoiskaupan palveluissa. Tulosten perusteella peruspalvelujen määrä näyttääkin riippuvan alueen asukasmäärästä, yksilöllisempien palvelujen määrä sekä palvelutarjonnan laajuus riippuu voimakkaammin asukaskannan ostovoimasta. Asuinalueiden palvelurakenteeseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa asukaskantaan, sijaintiin ja saavutettavuuteen, palveluympäristöön, fyysiseen ympäristöön ja sosiaaliseen ympäristöön liittyviin tekijöihin. Asukaskantaan liittyviä tekijöitä ovat muun muassa asukaskannan varallisuus ja asukasaktiivisuus. Sijaintiin ja saavutettavuuteen liittyvät alueen liikenneyhteydet. Palveluympäristö käsittää alueen elinkeinotoiminnan sekä lähialueiden palvelukeskittymien vaikutukset paikalliseen palveluyrittäjyyteen. Ympäristön fyysisiin piirteisiin on sisällytetty alueen rakennuskantaan ja maisemaan liittyviä tekijöitä. Sosiaalinen ympäristö kuvaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä alueen sisällä sekä alueen turvallisuutta. Palveluyrittäjien toiminnan keskeinen menestystekijä on palvelun laatu. Peruspalveluissa tärkeänä pidettiin asiakasvirtojen saavuttamista sekä kilpailukykyistä hinta-laatusuhdetta, yksilöllisissä palveluissa korostuu asiakassuhteiden säilyttäminen. fi
dc.format.extent 71
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA fi
dc.relation.ispartofseries 5/2011
dc.subject.other Civil engineering en
dc.subject.other Consumption, Services en
dc.title Tapaustutkimus asuinalueiden lähipalveluista Helsingin Mellunmäessä ja Munkkiniemessä fi
dc.title Services in Residential Areas - A Case Study in Mellunmäki and Munkkiniemi in Helsinki en
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil and Structural Engineering en
dc.subject.keyword asuinympäristö fi
dc.subject.keyword palvelurakenne fi
dc.subject.keyword lähipalvelut fi
dc.subject.keyword residential area en
dc.subject.keyword local services en
dc.subject.keyword service environment en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4040-0
dc.type.dcmitype text en
dc.contributor.lab BES tutkimusryhmä en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account