Learning Centre

Rakennuttajan rooli ja tehtävät tahtituotantohankkeessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lehtovaara, Joonas
dc.contributor.advisor Latvala, Marika
dc.contributor.author Nevalainen, Markus
dc.date.accessioned 2021-08-29T17:04:14Z
dc.date.available 2021-08-29T17:04:14Z
dc.date.issued 2021-08-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/109276
dc.description.abstract Tahtituotanto on leanin mukainen tuotannonohjausjärjestelmä. Tahtituotannolla on osoitettu olevan merkittäviä hyötyjä, kuten tuotannon läpimenoajan lyhentyminen ja parantunut laatu. Tähän mennessä tahtituotanto on ollut pääurakoitsijavetoista ja kirjallisuudessa tahtituotantoa on tutkittu vähän rakennuttajan näkökulmasta. Tahtituotannon suunnittelu aloitetaan usein vasta ennen tuotantovaihetta, vaikka tahtituotannon edellytyksiä luodaan jo hankkeen alusta saakka. Rakennuttajilla on erinomaiset mahdollisuudet puolestaan luoda näitä edellytyksiä ja hyötyä tahtituotannosta. Rakennuttajilla ei ole selvää käsitystä siitä, mitä heidän tulee itse tehdä, vaatia ja varmistaa tahtituotantohankkeessa. Lisäksi rakennuttajien tehtäviä ja roolia tahtituotantohankkeissa on kirjallisuudessa sivuttu pintapuolisesti. Edellä mainitut muodostavat diplomityön suunnittelututkimuksen käytännön ongelman. Käytännön ongelman ratkaisemiseksi tutkimuksen tavoitteena on selvittää minkälaista roolia ja tehtäviä tahtituotanto edellyttää rakennuttajalta. Diplomityö toteutettiin suunnittelututkimuksena kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa aiheesta luotiin diagnoosi kirjallisuuskatsauksen, teemahaastattelujen, case-hankkeisiin perehtymisen ja yhden työpajan perusteella. Diagnoosin pohjalta luotiin prosessikuvaus, mikä kokoaa rakennuttajan näkökulmasta tahtituotannon ulottuudet yhteen ja listaa rakennuttajan roolin ja tehtävät tahtituotantohankeen eri vaiheessa. Toisessa vaiheessa luotua prosessikuvausta testattiin ja validoitiin diplomityön ohjausryhmän ja lukuisten rakennuttajien toimesta kahdessa fokusryhmähaastatteluna järjestetyssä työpajassa. Työpajoista saadun palautteen perusteella luotua prosessikuvausta jatkokehitettiin. Tutkimuksen perusteella rakennuttajalla on selkeä ja tavanomaisesta eroava rooli ja tehtävät tahtituotantohankkeessa. Rakennuttajien tulee mm. tarkastella tahtituotannon potentiaalisten hyötyjen merkitystä omaan toimintaan tapauskohtaisesti, luoda tahtituotannon edellytyksiä hankesuunnitteluvaiheesta alkaen, ottaa tahtituotanto käyttöön asteittain ja ymmärtää jatkuvan parantamisen merkitys tahtituotannon hyötyjen täysimittaiseksi saavuttamiseksi. Edellä mainitut mahdollistavat kaikkien osapuolten toimimisen paremmin kokonaisuutena hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja hyödyttävät kaikkia osapuolia eri tahtituotantoon sidottujen kannustimien kautta. Kokonaisuuden parantumisella saavutetut hyödyt realisoituvat rakennuttajille ja tilaajille lyhyempänä, luotettavampana, laadukkaampana ja halvempana rakennuksena. fi
dc.description.abstract Takt production is a lean-production control system. Takt production has been shown to have significant benefits, such as shorter production lead times and improved quality. To date, takt production has been main contractor-driven and in the literature, takt production has been little studied from the owner’s perspective. Planning of takt production is often started only before the production phase, although the prerequisites for takt production are created from the very beginning of the project. Owners, in turn, have excellent opportunities to create these prerequisites and benefit from takt production. Owners do not have a clear idea of what they should do, demand, and ensure in a takt production project. In addition, the tasks and role of owners in takt production projects have been superficially ignored in the literature. The above constitutes a practical problem for design science research. To solve this practical problem, the aim of the study is to find out what kind of role and tasks takt production requires from an owner. The thesis was carried out as a design science research study in two stages. In the first phase, a diagnosis of the topic was made based on a literature review, thematic interviews, familiarization with case projects and one workshop. Based on the diagnosis, a process description was created that, from the owner’s perspective, brings together the dimensions of the takt production and lists the onwer’s role and tasks at different stages of a takt production project. The process description created in the second phase was tested and validated by the thesis supervision team and numerous developers and owners in two workshops organized as focus group interviews. The process description created was further developed based on the feedback received from the workshops. Based on the research, the owner has a clear and unusual role and tasks in the takt production project. Builders will e.g. to examine the significance of the potential bene-fits of takt production for one's own activities on a case-by-case basis, to create the conditions for takt production from the project planning stage, to introduce takt production gradually and to understand the importance of continuous improvement to fully achieve the benefits of takt production. The above will enable all parties to function better as a whole to achieve the objectives of the project and will benefit all parties through different incentives linked to takt production. The benefits achieved by the improvement of the whole will be realized for owners as a shorter, more reliable, higher quality and cheaper building. en
dc.format.extent 83 + 5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Rakennuttajan rooli ja tehtävät tahtituotantohankkeessa fi
dc.title The role and tasks of the owner in a takt production project en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tahtituotanto fi
dc.subject.keyword lean fi
dc.subject.keyword rakennuttaja fi
dc.subject.keyword tilaaja fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202108298512
dc.programme.major fi
dc.programme.mcode fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seppänen, Olli
dc.programme Master's Programme in Building Technology (CIV) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics