Learning Centre

The co-creation of visual artist identities in the music industry

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lehtonen, Miikka
dc.contributor.author Falck, Josefiina
dc.date.accessioned 2021-06-21T09:45:19Z
dc.date.available 2021-06-21T09:45:19Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/108406
dc.description.abstract The Co-Creation of Visual Artist Identities in the Modern Music Industry is a research into the visuality of artist branding, focusing on the visually communicated identities of individual artists. The thesis culminates into an artistic production in which the theory is examined in practice. The co-creators of the thesis consist of a team at Universal Music Group (UMG), along with Vilma Alina, the case artist the production is targeted to. The research question is: how to interpret and communicate a visual artist identity by looking at the artistry from a holistic perspective? The research is based on constructivist philosophy whereby the conception of reality is subjective, and all individuals have different perceptions of the world. Following this belief, the theoretical framework relies on visual social semiotics, that is, (1) describing what can be said and done with any means of visual communication and (2) how those meanings are shaped by social interactions. Therefore, the methodology of choice is twofold, consisting of social semiotic analysis and a co-creation workshop. The process starts with an analysis of the visual image of Vilma Alina to see what representational, interactive, and compositional meanings her artist image currently stands for. Following the analysis, a co-creation workshop is organized with the artist and her team to collaboratively reveal the elements that build up the essence of the artist’s identity. The essence of Vilma Alina’s artistry is then transformed into a visual identity system that guides the visual communications of the artist’s identity. The results of the research are shown visually. Vilma Alina’s artistry is built upon her unique use of imagination, down-to-earth values, the transmission of diverse emotions, and implicit meanings in songs. When co-creating a visual artist identity, the artist may have some unique messages they want to deliver with their art, and characteristics that make them special. Creative and artistic methods help them discover those attributes visually instead of having tacit pieces of information. Visual and musical arts can both manifest complex psychological and socio-political implications. Communicating them aesthetically enables fans and potential fans to better resonate with the artist while imprinting the artist’s memorable image. That is an essential competitive advantage in the increasingly visuality-driven marketplace. en
dc.description.abstract Visuaalisten Artisti-identiteettien Yhteiskehittely Modernilla Musiikkialalla on tutkimus artistibrändäämisen visuaalisuuteen, keskittyen yksilöllisten artistien identiteettien visuaaliseen kommunikointiin. Opinnäyte kulminoituu taiteelliseen produktioon, missä teoriaa tutkitaan käytännössä. Opinnäytteen yhteiskehittäjät koostuvat tiimistä Universal Music Groupilla (UMG), sekä Vilma Alinasta, eli artistista, johon produktio keskittyy. Tutkimuskysymykseni on: kuinka havainnollistaa ja kommunikoida visuaalista artisti-identiteettiä tutkimalla artistiutta holisistisesta näkökulmasta? Tutkimus perustuu konstruktiiviseen filosofiaan, jonka mukaan käsitys totuudesta on subjektiivista ja kaikilla yksilöillä on omanlainen käsitys maailmasta. Seuraten tätä uskomusta, tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa visuaaliseen sosiosemiotiikkaan, joka on (1) kuvailua siitä, mitä visuaalisella kommunikoinnilla voidaan sanoa ja tehdä, sekä (2) kuinka nämä tarkoitukset muuttuvat sosiaalisten interaktioiden myötä. Täten valittu metodologia on kaksiosainen, johon kuuluvat sosiosemioottinen analyysi ja yhteiskehittelyllinen työpaja. Prosessi alkaa analysoimalla Vilma Alinan visuaalista imagoa selvittääkseen, mitä representatiivisia, interaktiivisia ja kompositionaalisia tarkoituksia hänen nykyinen artisti-imago edustaa. Analyysin jälkeen järjestämme yhteiskehittelytyöpajan artistin ja hänen tiiminsä kanssa, voidaksemme yhteisöllisesti ilmentää ne elementit, jotka rakentavat perustan artistin identiteetille. Lopuksi Vilma Alinan artistiuden perusta muutetaan visuaaliseen muotoon, joka ohjaa hänen artisti-identiteetin visuaalista kommunikointia tulevaisuudessa. Tutkimuksen tulos näkyy opinnäytteessä visuaalisesti. Vilma Alinan artistius perustuu hänen omalaatuiseen mielikuvituksen käyttöön, maanläheiseen arvomaailmaan, monimuotoisten tunteiden välittämiseen ja musiikin epäsuoriin merkityksiin. Kun visuaalista artisti-identiteettiä luodaan, artistilla voi olla hyvinkin uniikkeja viestejä, mitä he haluavat ilmentää taiteellaan, sekä heissä on tunnusmerkkejä, jotka tekevät artistista erityisen. Luovat ja taiteelliset metodit auttavat heitä löytämään nuo ominaisuudet visuaalisesti sen sijaan, että ne olisivat vain hankalasti ilmaistavia käsitteitä. Visuaaliset ja musikaaliset taiteet voivat molemmat välittää monimutkaisia psykologisia ja sosiopoliittisia merkityksiä. Näiden kommunikointi esteettisesti edes ajaa fanien ja potentiaalisten fanien samaistumista artistin kanssa, samalla jättäen heille muistettavan jäljen artistista. Tämä on olennainen kilpailuetu markkinoilla, jotka ovat kasvavissa määrin visuaalisesti painotteisia. fi
dc.format.extent 137 + 4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title The co-creation of visual artist identities in the music industry en
dc.title Visuaalisten artisti-identiteettien yhteiskehittely modernilla musiikkialalla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department muo fi
dc.subject.keyword visual identity en
dc.subject.keyword music industry en
dc.subject.keyword co-creation en
dc.subject.keyword social semiotics en
dc.subject.keyword branding en
dc.subject.keyword artist en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202106217664
dc.programme.major fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Hildén, Elina
dc.programme Master's Programme in International Design Business Management fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics