Palaute työntekijöiden kunnioituksen kokemisen edistäjänä työorganisaatiossa - Case: Securitas Oy

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Tuulos, Mika
dc.date.accessioned 2013-08-13T06:51:01Z
dc.date.available 2013-08-13T06:51:01Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10803
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten palautteella voidaan edistää työntekijöiden kunnioituksen kokemista työorganisaatiokontekstissa. Palautetta tarkastellaan prosessina, johon kuuluu palautteen sisältö ja sävy, palautteen lähde, palautteen vastaanottaja ja vuorovaikutus. Näitä palauteprosessin eri osatekijöitä ja niiden roolia palautteen kyvyssä edistää kunnioituksen kokemista palautteen vastaanottajassa tarkastellaan sekä aiemman kunnioitus- ja palautekirjallisuuden pohjalta että tutkimuksen empiirisiin tuloksiin perustuen. TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMA Tutkimuksen ottama näkökulma on työntekijän näkökulma. Tutkimus käsittelee palautetta palautteen saamisena ja kunnioitusta kunnioituksen kokemisena. Näin ollen palautteen kykyä edistää kunnioituksen kokemista tarkastellaan työntekijän näkökulmasta. TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA JA AINEISTO Tämä tutkimus on tehty toimeksiantona Securitas Oy:lle. Lähestymistavaltaan ja menetelmiltään tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus. Tutkittavia henkilöitä ovat Securitas Oy:n paikallisvartijat ja tutkimuskohteena ovat heidän kokemuksensa palautteesta ja työnantajalähtöisen kunnioituksen kokemisesta. Tutkimuksen aineisto koostuu yhteensä kolmestatoista paikallisvartijan haastattelusta. Haastatellut paikallisvartijat olivat haastatteluhetkellä kokoaikaisesti paikallisvartijan työtä tekeviä työntekijöitä, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus vartijana Securitas Oy:ssä. Tutkimuksen aineisto on analysoitu teemoitellen. Aineistosta tunnistetut teemat ovat seuraavat: palautteen määrä ja sävy; palautteen muodostamis- ja antamisperusteiden reiluus ja oikeudenmukaisuus; palautteen lähteet, joilta halutaan palautetta; palautteen antajien uskottavuus; vuorovaikutuksen määrä palautteen antajien kanssa; vuorovaikutuksen laatu palautetapahtumassa; palautteen antajan ja palautteen vastaanottajan välinen suhde. TUTKIMUKSEN TULOKSET Empiirisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että palautteen sisältö, sävy ja määrä muodostavat palauteprosessin ensisijaisen kyvyn edistää palautteen vastaanottajan kunnioituksen kokemista. Oikeudenmukaisuuden palauteprosessin eri vaiheissa, palautteen antajan uskottavuuden, vuorovaikutuksen määrän, palautetapahtuman vuorovaikutuksen laadun sekä palautteen antajan ja vastaanottajan välisen suhteen pääteltiin tulosten perusteella joko mahdollistavan tai estävän palautteen kykyä edistää kunnioituksen kokemista palautteen vastaanottajassa. Palaute ja sen antamisen prosessi edistävät työntekijän kunnioituksen kokemista, kun ne tukevat hänen kehitystään työntekijänä. fi
dc.format.extent 106
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Palaute työntekijöiden kunnioituksen kokemisen edistäjänä työorganisaatiossa - Case: Securitas Oy fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword Palaute
dc.subject.keyword kunnioituksen kokeminen
dc.subject.keyword palauteprosessi
dc.subject.keyword vuorovaikutus
dc.subject.keyword työorganisaatio
dc.subject.keyword alainen
dc.subject.keyword esimies
dc.subject.keyword paikallisvartija
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308147551
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon palaute
dc.subject.helecon feedback
dc.subject.helecon työntekijät
dc.subject.helecon workers
dc.subject.helecon esimiehet
dc.subject.helecon supervisors
dc.ethesisid 13244
dc.date.dateaccepted 2013-06-10
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account