Fashion Openness: Applying an Open Source Philosophy to the Paradigm of Fashion

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Fredriksson, Leena
dc.contributor.author Mustonen, Natalia
dc.date.accessioned 2013-06-27T09:50:09Z
dc.date.available 2013-06-27T09:50:09Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10357
dc.description.abstract Tutkimuksellinen opinnäytetyöni pohtii avoimen lähdekoodin periaatteiden soveltamista muotiin ja tämän mahdollisia etuja ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämmän muotisysteemin kan- nalta. Informaatioteknologian aiheuttaman teollisen ja jälkiteollisen kauden murrosvaiheen kynnyksellä, voimme havaita “avoimuuden” trendin monella alalla - kuten mediassa, politiikassa, musiikissa ja tieteessä. Myös hierarkkista ajattelua ja yksisuuntaista kommu- nikaatiota yhä enemmän pakeneva muoti pyrkii kohti jakamisen rakenteita ja käyttäjän voimaannuttamista. Millainen avoin muoti olisi? Kuinka se vaikuttaisi muodin paradigmaan ja suunnittelijan rooliin? Opinnäytetyöni käsittelee olemassaolevia “avoimia” rakenteita niin muilla aloilla kuin muodissa, ja tarkastelee muodin näkymiä tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta, säilyttäen muotoilijan intuitiivisen lähestymistavan, josta minulla on eniten asiantuntemusta. Aineiston keruu tapahtuu kirjallisuuden kartoittamisen, Delfoi-paneelin ja haastattelun avulla analysoidakseni mitä trendejä, aiheuttajia ja makrotason muutoksia on havaittavissa. Lopputulos sisältää “muodin avoimuuden” kuvauksen; pohdintaa sen todennäköisyydestä, vaikutuksesta, ansaintamalleista ja puuttumiskohdista; muodin avoimuuden SWOT-analyysin; sekä suunnittelijan toimenkuvan tulevaisuudennäkymiä. fi
dc.description.abstract My research-based thesis investigates the philosophy and approach of open source being applied to fashion practice in order to reflect on the benefits this may offer to creating a more environmentally, socially and economically sustainable fashion system. At the breaking point of the industrial and post-industrial era, caused by information technology, we are expe- riencing the trend of “openness” among many fields, such as media, politics, music and science. Escaping increasingly from hierarchical thinking and one-way communication, also fashion is striving for sharing structures and user empowerment. What would “open source fashion” be? How could it affect the fashion paradigm and the role of designer? My thesis examines the existing “open” practices in other fields as well as fashion and looks at the future of fashion from a futures studies perspective but retains the intuitive and designerly approach, suitable to my field of expertise. The data is gathered through literature review, Delphi panel and an interview to analyze what is seen in the context of trends, drivers and macro change. The outcomes include a description of future “fashion openness”; a discussion about its probability, impact, revenue models and places to intervene; a SWOT-analysis of fashion openness; and an outlook on designer’s nature of work. en
dc.format.extent 178
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.subject.other Fashion and Clothing design en
dc.title Fashion Openness: Applying an Open Source Philosophy to the Paradigm of Fashion en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword avoin lähdekoodi fi
dc.subject.keyword muotisysteemi fi
dc.subject.keyword tulevaisuuden vaatesuunnittelija fi
dc.subject.keyword kestävä kehitys fi
dc.subject.keyword käyttäjän voimaannuttaminen fi
dc.subject.keyword open source en
dc.subject.keyword fashion system en
dc.subject.keyword future of fashion designer en
dc.subject.keyword sustainability en
dc.subject.keyword user empowerment en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305316468
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kohtala, Cindy
dc.programme Degree Programme in Fashion and Clothing Design en
dc.programme Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse