Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallinnuksen kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pennanen, Ari
dc.contributor.author Paukkeri, Panu
dc.date.accessioned 2013-06-27T09:26:20Z
dc.date.available 2013-06-27T09:26:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10345
dc.description.abstract Primary functions and tasks of an organization demands many support tasks like building construction and maintenance, catering, safety and security tasks etc. Support tasks are often organized as support service activities by internal or external service providers. Facility services consist of such tasks. The target price method for building construction and maintenance serves business and workplace planning, building construction and maintenance, as well as research and development related built environment. The method generates information about expenditure on services needed to construct and to maintain the desired performance and functionality of built facilities. The target price method can be carried out as target price modeling with Haahtela and Talo2000 classifications (as qualitative concept model) and target price models (as quantitative, analytic model) included in TakuTM -software. This thesis provides a base to complement the current target price method significantly. The concept of method for facilities user services target pricing, determined on the thesis, merges the key results of it. The operational and applicable environment of the concept is modern service environment. The concept consist of the customer value determining process, the methods for facility user services target pricing and target prices modeling, the models required and the method for models construction and maintenance. The classification of the facility user services and the office system schema together is the concept model. The target price models are the analytic model. The key results of the thesis are the classification, the method for target price models construction and maintenance as well as method for target prices modeling. The classification defines facilities user services as a part of the office system. The classified services are priced based on customer requirements by target price models. The requirements are simplifications of expected services benefits, the prices (service expenditures) are sacrifices of them. By comparing benefits and sacrifices at the customer value determining process, an understanding of expected value is generated. Target price models were constructed and tested for ten user service tasks. The testing indicated that a demand – supply relationship between the building facilities usage and facilities user services can be modeled. They also somewhat confirmed the hypothesis that relationship and parameters included in models explains well the prices of facilities user services. The parameters are office location, size, temporal and personal usage of built facilities, nature of usage, and customer requirements for the services. en
dc.description.abstract Organisaatioiden päätehtävät vaativat tuekseen mittavan tukitehtävien joukon, joka sisältää esimerkiksi rakentamis-, kiinteistönhuolto-, ruokailu- ja vartiointitehtäviä. Niitä ulkoistetaan erillisoperaattoreiden tarjoamiksi tukipalveluiksi, mm. talonrakentamispalveluiksi, sekä toimipaikan ylläpito- ja käyttäjäpalveluiksi. Talonrakentamisen ja ylläpidon tavoitehintamenettelyllä palvellaan organisaatioiden toiminnan suunnittelua, talonrakentamista, kiinteistönpitoa, sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Sillä voidaan tuottaa tieto rakentamis- ja ylläpitopalveluiden menoista, joilla halutut tilaominaisuudet ovat rakennettavissa ja ylläpidettävissä. Menettely toteutetaan tavoitehintamallinnuksena TakuTM –tietojärjestelmän tavoitehintamalleilla (määrällinen, analyyttinen malli), sekä Haahtela- ja Talo2000 –nimikkeistöillä (laadullinen konseptimalli). Tämän diplomityön avulla nykyistä tavoitehintamenettelyä voidaan täydentää merkittävästi. Työssä määritetty käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyn konsepti kokoaa yhteen työn keskeiset tulokset. Konseptin soveltamis- ja toimintaympäristö on nykyaikainen palvelutoimintaympäristö. Konsepti muodostuu asiakasarvon määritysprosessista, käyttäjäpalveluiden tavoitehinta- ja tavoitehintamallinnus –menettelystä, niiden vaatimista malleista ja mallien laadinta- ja ylläpitomenettelystä. Käyttäjäpalveluiden asiakasperusteinen nimikkeistö ja toimipistemääritys muodostavat konseptimallin, tavoitehintamallit analyyttisen mallin. Työn keskeiset tuotokset ovat nimikkeistö, tavoitehintamallien laadinta- ja ylläpitomenettely, sekä tavoitehintamallinnus –menettely. Nimikkeistö kuvaa käyttäjäpalvelut –järjestelmän osana toimipistettä. Tavoitehintamallinnuksessa nimikkeistön mukaisille käyttäjäpalveluille määritetään asiakasvaatimuksiin perustuvat hintatavoitteet tavoitehintamalleilla. Vaatimukset ovat pelkistys palveluilta odotetuista hyödyistä, hinnat (palvelumenot) kuvaavat niiden vaatimaa uhrausta. Asiakasarvo määrittyy vertaamalla hyötyjä ja uhrauksia asiakasarvon määritysprosessissa. Työssä tavoitehintamallit laadittiin kymmenelle ravinto-, vartiointi- ja vastaanottotehtävälle. Niiden testaus osoitti toimipaikan käytön ja käyttäjäpalveluiden välisen kysyntä – tarjonta –yhteyden mallinnettavuuden, sekä vahvistavat käsitystä yhteyden ja malleihin valittujen tekijöiden kyvystä selittää käyttäjäpalveluhintoja ja niiden vaihtelua. Näitä hintatekijöitä ovat mm. toimipaikan sijainti, laajuus, käytön luonne, ajallinen ja henkilömäärällinen käyttö sekä asiakasvaatimukset. fi
dc.format.extent 141 + app. 20
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.subject.other Civil engineering en
dc.subject.other Design en
dc.title Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallinnuksen kehittäminen fi
dc.title Development of facility user services target price modeling en
dc.type G2 Diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil and Structural Engineering en
dc.subject.keyword tilapalvelut fi
dc.subject.keyword käyttäjäpalvelut fi
dc.subject.keyword tukipalvelut fi
dc.subject.keyword tavoitekustannuslaskenta fi
dc.subject.keyword tavoitehintamenettely fi
dc.subject.keyword tavoitehintamallinnus fi
dc.subject.keyword palvelunimikkeistö fi
dc.subject.keyword asiakasarvo fi
dc.subject.keyword malliavusteinen operaatiotutkimus fi
dc.subject.keyword facility services en
dc.subject.keyword facility user services en
dc.subject.keyword support services en
dc.subject.keyword target costing en
dc.subject.keyword method for target pricing en
dc.subject.keyword method for target prices modeling en
dc.subject.keyword facility services classification en
dc.subject.keyword customer value en
dc.subject.keyword model-based operation research en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201306307154
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Rakentamistalous fi
dc.programme.mcode Rak-63
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saari, Arto
dc.date.dateaccepted 2013-05-23


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse