Learning Centre

Dynamic Stability Analysis of a Hydropower Unit

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ahtiainen, Jouni
dc.contributor.author Reponen, Eetu
dc.date.accessioned 2021-03-21T18:01:00Z
dc.date.available 2021-03-21T18:01:00Z
dc.date.issued 2021-03-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/103049
dc.description.abstract Unbalanced magnetic pull in electrical machines is due to unevenly distributed magnetic field in the air-gap between the stator and the rotor, which direction is towards the shortest air-gap. Parallel paths in winding are for long known to mitigate the influence of unbalanced magnetic pull, which may be caused for several reasons. The unbalanced magnetic pull excites mechanical vibration of the generator and the whole powertrain in electricity production unit, that might lead to their instability. In this thesis, the stability analysis of a hydropower unit is conducted. For this purpose the Campbell diagram is constructed and the stability is examined in selected operating points using the parameters of two different stators, which have different number of parallel paths in their winding. The computation of electromagnetic forces of the generators, rotordynamic analysis and vibration analysis are conducted using finite element method-based programs. The result of the analysis shows no clear indication that the parallel stator paths mitigate the influence of the unbalanced magnetic pull. The compared generators have different power output, which might explain these results. In the rotordynamic analysis the critical speeds are identified and they are located outside of the operation speed range. The vibration analysis shows that the response of the hydropower unit is stable when the examined shape deviation of the lowest eccentricity values are applied. en
dc.description.abstract Epätasaisesti jakautunut magneettikenttä staattorin ja roottorin välisessä ilmavälissä aiheuttaa magneettisen vedon, jonka suunta on kohti ilmavälin kapeinta kohtaa. Käämityksen rinnakkaisten haarojen on pitkään tiedetty heikentävän epätasaisen sähkömagneettisen vedon suuruutta, mikä voi olla seurausta monesta eri syistä. Tässä diplomityössä tutkittiin vesivoimalaitoksen turbiini-generaattoriakselin stabiiliutta generaattorin eri toimintapisteissä käyttäen kahden eri staattorin lähtötietoja ja tehtiin turbiini-generaattoriakselin roottoridynamiikka analyysi. Työn tavoitteena oli selvittää, pienentääkö turbiini-generaattoriakselin staattorin käämityksen rinnakkaiset haarat sähkömagneettisen vedon voimakkuutta. Generaattorin ilmavälin sähkömagneettisten voimien laskenta ja vesivoimalaitosyksikön ominaisarvo- sekä värähtelylaskenta suoritettiin käyttämällä elementtimenetelmään perustuvia ohjelmistoja. Suoritetun analyysin perusteella ei voitu osoittaa, että staattorin rinnakkaiset haarat pienentävät sähkömagneettista vetoa. Vertaillut generaattorit olivat lähtötehoiltaan erilaiset, mikä voi selittää tutkimustulosta. Roottoridynamiikka analyysissa turbiini-generaattoriakselin kriittiset nopeudet todettiin sijaitsevan riittävän kaukana käyttönopeusalueesta. Värähtely analyysissa vaste arvioitiin stabiiliksi tutkittujen muotopoikkeamien ja vain pienten suhteellisten eksentrisyys arvojen osalta. fi
dc.format.extent 64
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Dynamic Stability Analysis of a Hydropower Unit en
dc.title Vesivoimalaitosyksikön dynaamisen stabiilisuuden tarkastelu fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword rotordynamics en
dc.subject.keyword stability en
dc.subject.keyword unbalanced magnetic pull en
dc.subject.keyword electromechanics en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202103212328
dc.programme.major Electrical Power and Energy Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3024 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Belahcen, Anouar
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics