Learning Centre

Ekologisuuden rakentuminen huonekalukaupan alalla. Tietämyksen ja vallan jakautumisen epäsymmetria.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Eeronheimo, Miia
dc.date.accessioned 2013-06-25T07:16:00Z
dc.date.available 2013-06-25T07:16:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10301
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sitä, miten ekologisuus rakentuu Suomen huonekalukaupan alalla ja mikä motivoi ekologisuuden edistämiseen ja ekologiseen kuluttamiseen. Näihin tutkimuskysymyksiin pyritään löytämään vastauksia tutkimalla huonekalualan ekologisuuden asiantuntijoiden sosiaalisen todellisuuden rakentumista, kuluttajan kohtaaman sosiaalisen todellisuuden rakentumista huonekalukaupan fyysisessä tilassa ja sitä, miten voidaan edistää ekologisuutta ja ekologista kuluttamista huonekalukaupan alalla. Metodologia Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä tutkimuksesta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella on muodostettu viitekehys tutkimusaineiston analyysin tueksi. Empiirinen tutkimus on laadullinen. Tutkimusmenetelminä on käytetty etnografisia menetelmiä ja haastatteluita. Etnografisista menetelmistä on hyödynnetty autoetnografiaa. Tutkimusaineisto rakentuu kaksijakoisesti huonekalualan asiantuntijoihin ja huonekalukaupan fyysisten liikkeiden kontekstiin. Sen sijaan, että tarkasteltaisiin ainoastaan yhtä huonekalukaupan toimijaryhmää, tässä tutkimuksessa pyritään saavuttamaan eri toimijaryhmien välille vuoropuhelua aineiston analyysin osuudessa. Autoetnografista tutkimusmenetelmää on toteutettu havainnointina ja osallistumalla ostotapahtumiin huonekalukaupan fyysisten liikkeiden kontekstissa. Haastatteluita on käytetty niin huonekalukaupan myyjien kuin myös huonekalualan ekologisuuden asiantuntijoiden kohdalla. Aineiston analyysissä on hyödynnetty makrotasolla sisällönanalyysiä ja syvennytty mikrotasolla käytäntöjen ja merkitysten analyysiin diskurssianalyysin tapaan. Tutkimuksen päälöydökset Tutkimus tarjoaa viitekehyksen ekologisuuden ilmiön tarkasteluun erilaisissa konteksteissa. Eri toimijoilla on erityyppistä ja -tasoista tietämystä ekologisuudesta ja valtaa edistää ekologisuutta huonekalualalla. Tietämyksellä on oma roolinsa ekologisessa kuluttamisessa ja sen edistämisessä. Mielikuva tuotteiden ja huonekalukauppojen ekologisuudesta rakentuu monivaiheisesti. Yksilön ja yrityksen etiikka ja arvomaailma ovat perustana käyttäytymiselle ja käytännöille, mutta ekologisuuden arvostaminen ei välttämättä kuitenkaan aina johda vastaa-vaan käyttäytymiseen tai käytäntöihin. Kokonaisuudessaan ekologisuudesta keskustellaan huonekalualalla, ja se rakentuu vuorovaikutuksessa eri toimijoiden keskuudessa. Avainsanat konstruktionismi, sosiaalinen todellisuus ja vihreä kuluttaminen fi
dc.format.extent 78
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ekologisuuden rakentuminen huonekalukaupan alalla. Tietämyksen ja vallan jakautumisen epäsymmetria. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword konstruktionismi
dc.subject.keyword sosiaalinen todellisuus
dc.subject.keyword vihreä kuluttaminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201306267073
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon kauppa
dc.subject.helecon commerce
dc.subject.helecon huonekaluteollisuus
dc.subject.helecon furniture industry
dc.subject.helecon kalusteet
dc.subject.helecon furnishing
dc.subject.helecon ekologia
dc.subject.helecon ecology
dc.subject.helecon kestävä kehitys
dc.subject.helecon sustainable development
dc.subject.helecon kulutus
dc.subject.helecon consumption
dc.subject.helecon kuluttajat
dc.subject.helecon consumers
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.ethesisid 13215
dc.date.dateaccepted 2013-04-11
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 13215


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse