Sijoittajasuhteiden funktio markkinatiedon tuottajana - strategisen johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmat

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Honkanen, Maija
dc.date.accessioned 2013-06-25T07:15:55Z
dc.date.available 2013-06-25T07:15:55Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10286
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on selvittää, tuottaako sijoittajasuhdefunktio tietoa strategisen päätöksenteon tueksi sekä millaista merkitystä tällaisella tiedolla on. Sijoittajasuhdefunktio on kehittynyt kohti kaksisuuntaisuutta sijoittajien aktivoitumisen myötä, mutta saatava tieto on nähty pääasiassa palautteena yrityksen toiminnasta. Tutkielmassa kartoitetaan tarkemmin sijoittajasuhdefunktion tiedon luomisen prosesseja sekä tiedon laatua. Lisäksi selvitetään, millaista merkitystä sijoittajasuhdejohtajat ja talousjohtajat näkevät sijoittajasuhdefunktion tuottamalle tiedolle. Tutkimuksen pohjana on käytetty Nissenin, Kamelin ja Senguptan (2000) kehittämää tiedon elinkaarimallia. Tutkimusta varten on haastateltu seitsemästä pörssiyhtiöstä sekä sijoittajasuhdejohtaja että talousjohtaja. Yhdessä yrityksessä sama henkilö hoitaa samoja tehtäviä. Yhteensä haastatteluja on 13. Haastattelut on tehty aikavälillä marraskuu 2012 - helmikuu 2013. Tutkimuksessa sijoittajasuhdejohtajat nähdään tiedon tuottajina, prosessoijina ja välittäjinä ja talousjohtajat tiedon käyttäjinä. Tästä syystä haastateltavien kysymykset ovat olleet hieman toisistaan poikkeavat. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt teemahaastattelua, jossa haastattelu perustuu teemakysymyksiin, joita syvennetään erinäisillä jatkokysymyksillä. Analyysimenetelmänä olen käyttänyt teorialähtöistä sisältöanalyysiä. Olen analysoinut haastateltavien vastauksia ja käsitellyt niitä tiedon johtamisen prosessimallin osa-alueiden mukaisesti. Tulosten mukaan sijoittajasuhdefunktio tuottaa tietoa strategisen päätöksenteon tueksi. Tämä rooli on lähinnä strategista päätöksentekoa tukeva, ei niinkään ohjaava. Sijoittajasuhdefunktion tuottamasta tiedosta voidaan erottaa kolme tärkeää osa-aluetta, jotka ovat sijoittajien palaute ja näkemykset, markkina- ja kilpailijatieto sekä analyytikoiden konsensusraporttien välitys ja tulkinta. Sijoittajat ja analyytikot ovat hyvin perehtyneitä markkinoihin, ja heidän näkemyksensä markkinoiden kehittymisestä koettiin tästä syystä tärkeäksi, koska tällaista tietoa on vaikea saada muualta. Lisäksi heiltä saa palautetta yrityksen suoriutumisesta. Vaikka useassa yrityksessä kilpailija- ja markkinatietoa kerää business intelligence -osasto, nähtiin sijoittajasuhdefunktion rooli myös tärkeäksi tiedon tuotannossa, koska IR myös prosessoi ja analysoi kilpailija- ja markkinatietoa eri näkökulmasta. Analyytikkojen raportit ja muut selvitykset ovat tärkeitä, koska ne ovat valmiiksi prosessoituja tuotoksia sellaiselta taholta, joka on perehtynyt yrityksen toimialaan. Tiedon luomisen prosessit ovat kuitenkin hyvin epämuodollisia ja vaihtelivat paljon yrityksistä liittyen. Tiedon välitys suullisesti koettiin tärkeänä, sillä sijoittajasuhdefunktion tuottama strategisesti merkittävät tieto koettiin pääasiassa heikkoina signaaleina. fi
dc.format.extent 88
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Sijoittajasuhteiden funktio markkinatiedon tuottajana - strategisen johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmat fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Communication en
dc.contributor.department Viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword sijoittajasuhteet
dc.subject.keyword kaksisuuntaiset sijoittajasuhteet
dc.subject.keyword tietojohtaminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201306267058
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish Business Communication en
dc.programme.major Talouselämän viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon elinkeinoelämä
dc.subject.helecon trade and industry
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon suhdetoiminta
dc.subject.helecon public relations
dc.subject.helecon tietämyksenhallinta
dc.subject.helecon knowledge management
dc.subject.helecon sijoittajat
dc.subject.helecon investors
dc.ethesisid 13200
dc.date.dateaccepted 2013-05-14
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account