Learning Centre

Impact of investor experience on venture capital contracts – evidence from Finland

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Maula, Markku
dc.contributor.author Korvenranta, Jussi
dc.date.accessioned 2021-01-31T18:10:12Z
dc.date.available 2021-01-31T18:10:12Z
dc.date.issued 2021-01-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/102483
dc.description.abstract Venture capital - entrepreneur contracts have received widespread interest from researchers over the past few decades in tandem with the growth of the VC industry. VC contracts have been a unique testing ground for the real-world applicability of economic and management theories thanks to their terms being (semi-)freely negotiable between the VC and entrepreneur. The theory that has been granted most time on the proverbial testing ground is agency theory, and while it has performed well, there are areas where its explanatory-abilities struggle. One such area is the observed differences across contracts related to financing rounds that differ in terms of the characteristics of the lead investor and the geographical location of either the VC or the venture. This study focuses on determining the impact of investor experience on the design of the VC-entrepreneur contract in the Finnish venture environment. This is accomplished by analyzing the contents of 38 VC-entrepreneur contracts sourced from a leading Finnish venture capital fund. Fuzzy-sets qualitative comparative analysis (fsQCA) is applied to quantified contract data to uncover determinants of contract design and shed light on the role experience plays in it all. In addition, this study provides a comprehensive overview of research on the determinants of contract design as well as a review of the relevant theoretical frameworks to the subject. The main result of this study is that investor experience does not have an impact on the design of VC-entrepreneur contracts when the target of financing is a Finnish venture. Rather the most important determinant of contract design is the change in the pre-money valuation of the company which is a signal of company quality and performance. Furthermore, the results provide indications of distinct contracting styles for VCs with different backgrounds, and investment preferences. For academics, this study provides a Finnish perspective to the literature on VC-entrepreneur contract design. It also highlights some areas of further research. For example, a study on entrepreneurs’ attitudes towards specific contract terms may yield a more accurate measure of contract harshness which would open new avenues of evaluating the real-world applicability of promising theoretical viewpoints such as procedural justice theory. en
dc.description.abstract Venture capital sijoittajien ja kasvuyrittäjien väliset osakassopimukset ovat herättäneet laajaa akateemista kiinnostusta viimeisten vuosikymmenten aikana samalla kun ala on kasvanut voimakkaasti maailmanlaajuisesti. Sijoittajien ja yrittäjien väliset sopimukset ovat mahdollistaneet erilaisten taloustieteiden teorioiden ennusteiden tarkastelun käytännön sovellutuksissa, johtuen osakassopimusten sopimusehtojen (lähes) täysin vapaasti neuvoteltavasta piirteestä. Etenkin agenttiteoreettiset näkökulmat ovat saaneet laajalti huomiota tähänastisessa tutkimuksessa, ja vaikka ne ovat kestäneet tarkastelua pääasiassa hyvin, esiin on noussut myös alueita, joissa agenttiteorian ennustuskyky on puutteellinen. Eräs tällainen alue on sopimusten ehdoissa havaitut erot silloin kun rahoituskierroksen sijoittajien ominaisuudet ja sopimusosapuolten maantieteelliset ja kulttuurilliset taustat vaihtelevat. Tämä tutkimus keskittyy selvittämään sijoittajien kokemuksen vaikutusta osakassopimuksen sisältöön suomen markkinalla. Tutkimuksessa analysoidaan 38 osakassopimuksen sisältöä, joiden tiedot saatiin johtavalta suomalaiselta VC-sijoittajalta. Analyysi toteutetaan hyödyntämällä kvalitatiivisen vertailevan analyysin menetelmää (fsQCA), jota sovelletaan kvantifioidun sopimusdatan analysointiin. Kvantitatiivisen analyysin lisäksi tutkimus tarjoaa kattavan kirjallisuuskatsauksen aiempiin VC-yrittäjä sopimuksia tarkastelleisiin tutkimuksiin, sekä laajan analyysin VC-yrittäjä suhteelle relevanteista teoreettisista viitekehyksistä. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että sijoittajan kokemuksella ei ole merkittävää vaikutusta osakassopimuksen sisältöön rahoitettavan yrityksen ollessa suomalainen. Sen sijaan tulokset osoittavat, että yrityksen valuaation muutos rahoituskierrosten välillä on tärkein yksittäinen tekijä tulevan sopimuksen sisältöä ennustettaessa. Lisäksi tulokset osoittavat, että erilaisilla sijoittajilla on omat sijoitustyylinsä, jotka heijastuvat sopimusten sisällöissä. Työ tarjoaa tuoreen suomalaisen näkökulman aiemmin pitkälti Yhdysvaltojen markkinoille keskittyneelle VC osakassopimuskirjallisuudelle. Lisäksi se tarjoaa mielenkiintoisia aiheita tuleville osakassopimustutkimukselle. Esimerkiksi yrittäjien asenteiden kartoitus valittuja sopimustermejä kohtaan auttaisi rakentamaan tarkemman mittarin osakassopimuksen tiukkuudesta. Tämä myös avaisi myös uusia tutkimuspolkuja, joiden avulla voitaisiin arvioida lupaavien teoreettisten viitekehysten, kuten organisatorisen oikeudenmukaisuuden teorian (procedural justice theory) käytännön soveltuvuutta. fi
dc.format.extent 85
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Impact of investor experience on venture capital contracts – evidence from Finland en
dc.title Venture capital sijoittajan kokemuksen vaikutus osakassopimukseen – todisteita Suomesta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword venture capital en
dc.subject.keyword contracting en
dc.subject.keyword contract design en
dc.subject.keyword startups en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202101311786
dc.programme.major Strategy and Venturing fi
dc.programme.mcode SCI3050 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Maula, Markku
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics