Learning Centre

Konfliktinratkaisun kehittämiskohteista maantie- ja rautatiehankkeissa – kiinteistön omistajan näkökulma

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vitikainen, Arvo, Prof., Aalto University, Finland
dc.contributor.author Kotilainen, Seija
dc.date.accessioned 2013-06-03T09:00:16Z
dc.date.available 2013-06-03T09:00:16Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5168-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5167-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10242
dc.description.abstract In this research we are interested in the land management activities of highway and railway projects (route projects). The research gives answer to the question, which are the objects of development in route projects, when we look these projects from the viewpoint of real property owners. The research is based on seven scientific articles. There were used both qualitative and quantitative research methods. Objects of development are associated with participation possibilities, also prevention and resolution of conflicts. In different functions during adjustment phase, like with need analysis and with adjustments of private roads and parcels, a real property owner should have possibilities of participation. Notice methods of preliminary and final engineering plans should be unified, so that all real property owners are ensured possibilities to participation. Real property owner should also have right to participate in negotiations, by which is formulated the method to compensations – either a settlement or a decision of an authority. Real property owners prefer social process with route projects. Right compensations are not enough. Conflicts could be prevented by actions which support confidentiality and possibilities to negotiations and to discussions. With taking possession phases of highway and railway projects, a real property owner himself or herself should present the property expropriated. The final meeting of legal survey must be hold also in the case, when the only activity of an authority is to give an expropriation decision and a notice. Legislation should be amended, so that a decision of an authority posted to a real property owner should be enough. Real property owners think that the route project is an entirety. Therefore, conflict resolution should base on holistic approach. If there are no possibilities to resolve conflict in one function, the body that is responsible for this function should be obligated to change hands with other arena, for instance with meditation. This means there should be no more conflicts in wrong places, which should not have an arena of management. In the future, the use of different and new of conflict resolution methods should be promoted. In the future there is needed information about those conflict resolution methods, which could be used with legal surveys. Therefore, opinions of expropriation committee members should be studied. Another object is to study the experiences of real property owners, which concern factors of full compensation. en
dc.description.abstract Tutkimus kohdistuu maantie- ja rautatiehankkeiden (väylähankkeiden) kiinteistöteknisiin tehtäviin. Se vastaa kysymykseen, mitkä ovat väylähankkeiden konfliktinratkaisun institutionaaliset kehittämiskohteet, kun asiaa katsotaan kiinteistön omistajan näkökulmasta. Tutkimus pohjautuu seitsemään tieteelliseen artikkeliin. Tarkastelussa on käytetty sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Väylähankkeen kehittämiskohteet liittyvät osallistumisoikeuksien turvaamiseen, konfliktien ehkäisyyn ja julkitulleiden konfliktien ratkaisuun. Selvitysvaiheen tehtävissä, kuten tarveselvityksessä sekä yksityisteiden ja tilusten järjestelyselvityksissä, kiinteistön omistajalla tulisi olla osallistumismahdollisuus. Yleis-, tie- ja ratasuunnittelusta tiedottamista olisi yhtenäistettävä niin, että kaikille kiinteistön omistajille turvattaisiin osallistumismahdollisuus. Lisäksi kiinteistön omistajalla pitäisi olla osallistumisoikeus keskusteluun, jonka tuloksena syntyy menetelmä, joilla korvaukset hoidetaan - joko sopiminen tai viranomaispäätös. Kiinteistön omistajat pitävät tärkeänä väylähankkeen sosiaalista prosessia. Määrältään oikeat korvaukset eivät riitä. Konflikteja voidaan ennaltaehkäistä toimintatavoilla, jotka tukevat luottamuksellisuuden sekä keskustelu- ja neuvottelumahdollisuuksien syntyä. Maantie-ratatoimitusten haltuunotossa kiinteistön omistajan tulisi itse esitellä lunastettavaa omaisuuttaan. Toimituksen loppukokous on pidettävä myös tapauksessa, jossa viranomainen antaa vain lunastuspäätöksen ja valitusosoituksen. Lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että asiassa riittäisi viranomaispäätös, joka postitettaisiin kiinteistön omistajille. Kiinteistön omistajat pitävät väylähanketta kokonaisuutena, jolloin konfliktinratkaisunkin tulisi perustua kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Jos jossain hankkeen tehtävässä ei pystytä ratkaisemaan jotain konfliktia, tehtävästä vastaava olisi velvoitettu siirtämään konfliktin käsittely toiselle areenalle, esimerkiksi sovitteluun. Tällöin väylähankkeessa esiintyisi väärään paikkaan joutuneita konflikteja, joille ei löytyisi käsittelyareenaa. Yleensäkin konfliktinratkaisun menetelmien käyttöä tulisi laajentaa ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä. Jatkossa tulisi selvittää lunastustoimikunnan käsitykset konfliktinratkaisumenettelyistä, joita maantie- ja ratatoimituksessa voidaan käyttää. Toiseksi tulisi selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat kiinteistön omistajien kokemukseen täydestä korvauksesta. fi
dc.format.extent 108 + app. 185
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS fi
dc.relation.ispartofseries 82/2013
dc.relation.haspart [Publication 1]: Hyvän hallinnon perusteista ja perusoikeuksista väylähankkeissa – havaintoja kiinteistöteknisestä näkökulmasta. Maanmittaus N:o 1-2/2004, s. 5-28.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Public roads and readjustments of real properties and private access roads. A case study of planning procedures. (Maantiet ja kiinteistöjen ja yksityisteiden järjestelyt. Tapaustutkimus suunnitteluprosesseista.) Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research. Volume 4, Number 2, 2007, s. 40–58.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Institutions in Conflict Management of Highway and Railway Projects in Finland - General analysis and the property owner’s perspective. (Instituutiot maantie- ja rautatiehankkeiden konfliktien hallinnassa Suomessa –Yleinen analyysi ja kiinteistön omistajan näkökulma.) Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research. Special series. Volume 3, 2008, s. 67–82.
dc.relation.haspart [Publication 4]: A Study on the Experiences of Arable Land Owners on Land Rearrangement - Project-Related Land Consolidation with a Public Road Project at Pajuneva in Finland. (Tutkimus maatalousmaanomistajien kokemuksista tilusjärjestelystä – Hanketilusjärjestely Pajunevan maantiehankkeessa Suomessa.) FIG Congress 2010. Facing the Challenges – Building the Capacity. Sydney, Australia, 11–16 April 2010.
dc.relation.haspart [Publication 5]: The agreement process as a land acquisition and compensation method in public road projects in Finland – Perspective of real property owners (Sopiminen maanhankinta- ja korvausmenettelynä maantiehankkeissa Suomessa – Kiinteistön omistajien näkökulma.) Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research. Volume 8, Number 1, 2011, s. 26-53.
dc.relation.haspart [Publication 6]: Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava–Lahti oikoradan lunastustoimituksessa Mäntsälän kunnassa. Maanmittaus N:o 2/2011, s. 5-31.
dc.relation.haspart [Publication 7]: Konflikteista ratahankkeissa ja maantiehankkeissa. Maanmittaus N:o 1-2/2012, s. 6-27.
dc.subject.other Civil engineering en
dc.subject.other Management en
dc.subject.other Regional planning en
dc.title Konfliktinratkaisun kehittämiskohteista maantie- ja rautatiehankkeissa – kiinteistön omistajan näkökulma fi
dc.title Developing Conflict Resolution in Highway and Railway Projects - Perspective of RealProperty Owner en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Maankäyttötieteiden laitos fi
dc.contributor.department Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics en
dc.subject.keyword kiinteistötoimitus fi
dc.subject.keyword maantiehanke fi
dc.subject.keyword rautatiehanke fi
dc.subject.keyword konflikti fi
dc.subject.keyword kiinteistötekniikka fi
dc.subject.keyword cadastral survey en
dc.subject.keyword highway project en
dc.subject.keyword railway project en
dc.subject.keyword conflict en
dc.subject.keyword land management en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5168-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Vitikainen, Arvo, Prof., Aalto University, Finland
dc.opn Heinonen, Tuomo, TkT, Land Adminstration Project, Palestiina
dc.opn Vilska, Pekka, TkT, yli-insinööri, Suomi
dc.rev Ervasti, Kaijus, OTT, dosentti, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Suomi
dc.rev Heinonen, Tuomo, TkT, Land Adminstration Project, Palestiina
dc.date.defence 2013-06-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics