Learning Centre

Acquirer reference prices and performance of cross-border and domestic acquirers

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Puttonen, Vesa
dc.contributor.author Tokola, Mikko
dc.date.accessioned 2021-01-24T17:08:22Z
dc.date.available 2021-01-24T17:08:22Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/102060
dc.description.abstract In this thesis I examine the acquirer reference price effect in the context of private target acquisition announcements by publicly listed German firms. In accordance with the reference price effect, I ex-pect to find a negative relationship between acquirer announcement-period returns and the proximi-ty of the acquirer pre-announcement stock price to its past peak price, the 52-week high. I hypothe-size that under the influence of anchoring, investors perceive acquirer firm valuation relative to the 52-week high, despite the economic irrelevancy of past peak prices. Following a recently introduced methodology, I analyze the existence of the effect and its cause using several falsification tests. Based on the tests, I examine whether the potential effect is explained by rational explanations, or whether the irrational perception of acquirer valuation relative to past peak prices explains the reference price effect. Furthermore, I hypothesize that based on the tendency of the anchoring phenomenon to strengthen in opaque informational contexts and under increased uncertainty, the acquirer reference price effect should be more prevalent among cross-border acquisitions compared to domestic ones. Examining a sample of 1,820 acquisition announcements by German publicly listed firms, I find a reference price effect among German acquirers that is weaker than in earlier empirical findings from the US. In my sample the weak effect is likely explained at least partly by rational reasons, including acquirer market-to-book value, instead of the irrational influence of past peak prices. Additionally, I find a relatively strong reference price effect in a subsample of 1,006 cross-border acquisition announcements, that is not likely explained by acquirer conventional valuation or other firm and deal factors. The result suggests that investors may be particularly influenced by past peak prices in the context of cross-border acquisition announcements. en
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tutkin yritysostajan referenssihintailmiötä liittyen listautuneiden saksalaisyhtiöi-den listaamattomien kohdeyhtiöiden yritysostoilmoituksiin. Referenssihintailmiön mukaisesti odo-tan löytäväni negatiivisen yhteyden yritysostajan ostoilmoitusperiodin aikaisten tuottojen ja yri-tysostajan ilmoitusta edeltävän osakehinnan sekä historiallisen 52 viikon korkeimman hinnan väli-sen läheisyyden välillä. Oletan ankkurointi-ilmiön vaikutuksen alaisena sijoittajien muodostavan käsityksen ostajayhtiön arvostuksesta suhteessa 52 viikon korkeimman hintaan historiallisten kor-keimpien hintojen taloudellisesta merkityksettömyydestä huolimatta. Seuraten äskettäin julkaistua metodologiaa analysoin ilmiön olemassaoloa ja syytä käyttäen useita vääräksiosoittamistestejä. Tes-teihin perustuen tutkin selittyykö mahdollinen ilmiö rationaalisin syin, vai selittyykö referenssihin-tailmiö epärationaalisella vaikutelmalla ostajayhtiön arvosta suhteessa yhtiön historiallisiin kor-keimpiin osakehintoihin. Lisäksi oletan yritysostajan referenssihintailmiön olevan vallitsevampi maidenvälisissä ostoissa verrattuna maansisäisiin, perustuen ankkurointi-ilmiön taipumukseen voimistua läpinäkymättömissä informaatioympäristöissä ja lisääntyneen epävarmuuden alaisuudes-sa. Tutkien 1820 yritysostoilmoituksen otosta saksalaisten pörssiyhtiöiden toimesta löydän referenssi-hintailmiön, joka on heikompi kuin aiemmat empiiriset löydökset Yhdysvalloista. Otoksessani heik-ko ilmiö selittynee ainakin osittain rationaalisin syin, mukaan lukien yritysostajan markkina-arvon ja kirja-arvon suhteella historiallisten huippuhintojen epärationaalisen vaikutuksen sijaan. Lisäksi löydän 1006 maidenvälisen yritysostoilmoituksen osaotoksesta suhteellisen vahvan referenssihin-tailmiön, joka ei selittyne ostajayhtiön tavanomaisella arvostuksella tai muilla yhtiö- tai transak-tiotekijöillä. Tulos vihjaa että sijoittajat voivat olla erityisen alttiita historiallisien huippuhintojen vaikutukselle maidenvälisten yritysostoilmoitusten yhteydessä. fi
dc.format.extent 73
dc.language.iso en en
dc.title Acquirer reference prices and performance of cross-border and domestic acquirers en
dc.title Yritysostajan referenssihinnat ja ulkomaisten ja kotimaisten yritysostajien tuotot fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword yrityskaupat en
dc.subject.keyword ankkurointi-ilmiö en
dc.subject.keyword acquisitions en
dc.subject.keyword anchoring en
dc.subject.keyword mergers and acquisitions en
dc.subject.keyword reference price effect en
dc.subject.keyword referenssihintailmiö en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202101241370
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Finance en
dc.location P1 I fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics