Learning Centre

Skenarioanalyysi mobiilipuhemarkkinasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Verkasalo, Hannu; TkL
dc.contributor.author Lindqvist, Kim
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:34:06Z
dc.date.available 2011-12-08T09:34:06Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1019
dc.description.abstract Mobiiliverkkojen kehitys yhdessä Internetpalveluiden kasvavan kysynnän kanssa on johtamassa mobiiliteollisuuden sekä Internet-maailman yhtymiseen. Yksi eniten keskustelua herättäneistä Internet palveluista on VoIP, joka on jo nyt kehittynyt tärkeäksi kommunikaatiotavaksi. Myös mobiiliteollisuus on jo saanut kokea muutamia alustavia mobiili-VoIP toteutuksia. (Nokian puhelinten SIP applikaatio, Fring, Three:n ja Skypen yhteistyö). Lisäksi myös muiden mobiili-Internet palveluiden kehitys tulee vauhdittamaan mobiili VoIPin nousua. Mobiilioperaattorit ovat huomanneet mobiili-VoIPin tuoman uhkan ja pelkäävät sen tuomia vaikutuksia puhepalveluidensa tuottoon. Toisaalta, jotkin mobiilioperaattorit ja Internetin palveluntarjoajat saattavat nähdä tämän kehityksen mahdollisuutena konvergoitua myös palveluliiketoimintaan. Tämä diplomityö käsittelee langattomien pakettikytkentäisten tietoverkkojen soveltuvuutta VoIP-tekniikan käyttöön. Myös puhemarkkinoiden markkinadynamiikkaa on tutkittu, jotta VoIP-markkinoiden muuttumisen syitä voitaisiin paremmin ymmärtää. Näiden teknisten ja kaupallisten tutkimusten pohjalta on suoritettu kvalitatiivinen Viiden Voiman analyysi, jonka avulla mobiilimarkkinaan vaikuttavia epävarmuuksia on pyritty identifioimaan. Näistä epävarmuuksista on nostettu esiin joukko tärkeitä muuttujia, jotka parhaiten kuvaavat mobiilimarkkinan muutosta. Lopuksi joitakin teollisuuden asiantuntijoita haastateltiin ja näiden haastatteluiden avulla määritettiin kaksi tärkeintä muuttujaa (markkinarakenne mobiiiliviestinnässä sekä yhteystapa multiradio-verkoissa), jotka yhdessä muodostavat skenaarioita tulevaisuuden mobiilipuhe-markkinasta. Tämän työn tuloksena esitellään neljä tulevaisuuden skenaariota, jotka määrittelevät tulevaisuuden puhemarkkinan. Työn lopullisena päätelmänä on, että mobiiliteollisuus on horisontalisoitumisen partaalla. Mobiili-VoIPlla on suora vaikutus mobiilioperaattoreiden puhepalveluiden tuottavuuteen, mikä erityisesti korostaa VoIPn vaikutusta markkinarakenteeseen. Lisäksi mobiili-VoIPn vaikutus yhdessä lukuisien muiden mobiilipalveluiden kanssa tulee olemaan vielä aiempaakin huomattavampi. Tässä kehityksessä vaihtoehtoiset langattomat tekniikat nähdään tärkeimpinä disruption lähteitä. Myös mobiiliverkkojen sääntelyn todetaan olevan kehitystä jäljessä ja täten jokainen muutos sääntelyssä tulee aiheuttamaan muutoksia kehittyvässä mobiili-VoIP markkinassa. fi
dc.description.abstract The development of mobile networks together with the growing popularity of Internet services is currently leading the mobile industry to converge with the Internet world. One of the most widely discussed Internet services is VoIP that has already become an important means of communication in the Internet. However, also the mobile industry has experienced some tentative launches of VoIP services (Nokia phones with SIP application, Fring, Three and Skype collaboration). In addition, the development of other mobile Internet services will only speed up the emergence of mobile VoIP. Mobile operators have recognized the threat of mobile VoIP and the consequences it may have on their voice revenue. On the other hand, some of the mobile operators may see the development as an opportunity to converge with the services industry. This thesis consists of studies on the mobile packet switched networks and their applicability to be used with VoIP technology. Market dynamics of the VoIP offerings are studied to better understand the business dynamics of mobile VoIP services. The framework of Five Forces is used to combine the industry uncertainties from the previous technical and business studies. A set of important variables is then obtained from these uncertainties to describe the evolution of mobile voice market. A group of industry experts were interviewed in order to define the two most important variables (mobile market structure and access mode in multi-radio networks), which together structure the dimensions of the scenarios on mobile voice market. This thesis introduces four industry scenarios that define the future market of mobile voice. The main outcome of this thesis is that the mobile industry is found to be on a verge of horizontalization. Mobile VoIP has a direct effect on the mobile operators' voice revenue, which especially emphasizes its effect on the market structural change. Besides, mobile VoIP has also synergies with all the diverged mobile services and together they will have an impact on the market structure if they break in to the mobile industry. In this evolution the alternative wireless technologies are seen as the main source of disruption. Also the regulation of mobile networks and services is found lagging the evolution and thus any act by the regulator will cause turbulence among the rising mobile VoIP market. en
dc.format.extent ix, 97
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Skenarioanalyysi mobiilipuhemarkkinasta fi
dc.title Scenario analysis of the mobile voice market en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword mobile networks en
dc.subject.keyword voice over IP en
dc.subject.keyword business analysis en
dc.subject.keyword mobiiliverkot fi
dc.subject.keyword IP-puhepalvelu fi
dc.subject.keyword liiketoiminta-analyysi fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-010022
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Networking Technology en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Networking Laboratory en
dc.contributor.lab Tietoverkkolaboratorio fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_34893
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 35015
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics