Learning Centre

Mehiläisten, muurahaisten ja termiittien arkkitehtuuri inspiraation lähteenä nykyasuntojen suunnittelussa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Teräväinen, Helena
dc.contributor.author Polvi, Anne
dc.date.accessioned 2021-01-11T17:43:08Z
dc.date.available 2021-01-11T17:43:08Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101866
dc.description.abstract Tässä kandityössäni perehdyin eläinten arkkitehtuuriin, keskittyen muutamiin lajeihin, mehiläisiin, termiitteihin ja muurahaisiin, ja tutkin miten niiden arkkitehtuuria on käytetty inspiraation lähteenä nykyajan ihmisten asuinrakennusten arkkitehtuurissa. Selvitin myös, onko eläinten arkkitehtuuria käytetty kohteissa inspiraation lähteenä onnistuneesti ja mitä suunnitteluratkaisuja asuinrakennuksiin voisimme yleisemminkin oppia näiltä eläinryhmiltä. Kuvaan työssäni tarkemmin yhteensä 11 eläinten arkkitehtuurin inspiroimaa asuinrakennusta, joista kahdeksaa on inspiroinut mehiläisten, yhtä termiittien ja kahta muurahaisten arkkitehtuuri. Mehiläisten arkkitehtuuri, erityisesti heksagonaalinen asuintilan muoto, oli valittu useaan kohteeseen tilaa säästävänä ja helposti rakennettavana ratkaisuna. Termiittien arkkitehtuurin inspiroima ilmastointiratkaisu asuinrakennuksessa oli toimiva ratkaisu lämpimiin olosuhteisiin. Muurahaisten arkkitehtuurin inspiroima lämmönsäätelyratkaisu suunnattuine pintoineen ja säädettävine varjostuksineen, oli myös toimiva ja ekologinen ratkaisu. Johtopäätöksenä siihen miten näitä tuloksia voisi soveltaa käytäntöön asuinrakennusten suunnittelussa, mehiläisiltä voisi ottaa oppia kennorakenteiden käytöstä kevyissä muuntojoustavissa rakennelmissa, termiiteiltä voisi oppia painovoimaisen ilmastointiratkaisun lämpimiin olosuhteisiin sekä muurahaisilta lämmönsäätelyjärjestelmän käytön pintoja ja aukotusta suuntaamalla ja muuntelemalla. Haasteena käytännön sovelluksessa olisi mehiläisten kennorakenteen osalta sen eristystarve kylmissä olosuhteissa ja termiittien painovoimaisen ilmastointiratkaisun osalta sen soveltumattomuus suoraan muihin kuin lämpimiin olosuhteisiin. Muurahaisten lämmönsäätelyjärjestelmä tuntui toimivalta ratkaisulta ja sitä voisi soveltaa sellaisenaan. Työni onnistui yhdistämään kaksi erillistä osa-aluetta, mehiläisten, termiittien ja muurahaisten arkkitehtuurin ja sen inspiroimat ihmisten asuinrakennukset. Aiheesta ei ole kirjoitettu aikaisemmin kokoavaa kirjallisuutta, joten tämä työ on uusi avaus kahden aihealueen yhdistämiseksi. Omassa työssäni rajasin lisäksi pois muiden eläinten kuin mehiläisten, termiittien ja muurahaisten inspiroiman asuntoarkkitehtuurin, joten sekin on vielä tutkimatonta aluetta. Jatkotutkimus aihealueesta olisi tarpeen. Eläinten arkkitehtuuri inspiraation lähteenä ihmisten asuinrakentamisessa on selkeästi pitkälti kartoittamaton alue, jota tutkimalla voisi ehkä löytyä uusia kiinnostavia ratkaisuja nykyajan asumisen ongelmiin. Tavallisesta poikkeavat lähestymistavat saattavat välillä tuottaa yllättäviä ja kiinnostavia ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin, sen sijaan, että toistetaan vanhoja ajattelumalleja. fi
dc.description.abstract In this bachelor thesis, I became acquainted with animal architecture, focusing on a few species, bees, termites, and ants, and explored how their architecture has been used as a source of inspiration in the architecture of modern human dwellings. I also found out whether animal architecture has been used successfully as a source of inspiration in sites and what design solutions for residential buildings we could learn more generally from these groups of animals. In my work, I describe in more detail a total of 11 residential buildings inspired by animal architecture, eight of which are inspired by the architecture of bees, one by termites and two by ants. The architecture of the bees, especially the hexagonal shape of the living space, had been chosen for several sites as a space-saving and easy-to-build solution. An air conditioning solution inspired by the architecture of termites in a residential building was a viable solution for warm conditions. Inspired by the architecture of the ants, the thermal control solution with its directed surfaces and adjustable shading was also a functional and ecological solution. Concluding how these results could be put into practice in residential design, bees could teach us how to use honeycomb structures in lightweight flexible structures, termites could teach us a gravity ventilation solution suitable for warm conditions, and ants could teach us how to use a thermoregulation system by directing and modifying the surfaces and openings.The challenge for practical application would be the need for insulation of the honeycomb structure of bees in cold conditions, and the unsuitability of the gravity conditioning solution for termites directly for non-warm conditions. The ant thermoregulation system seemed a competent solution and could be applied as such. My work succeeded in combining two distinct areas, the architecture of bees, termites, and ants, and the human residential buildings they inspired. No previous literature has been written on the subject, so this work is a new opening to combine the two topics. In my own work, I also excluded housing architecture inspired by animals other than bees, termites, and ants, so that, too, is still an unexplored area. Further research on the topic would be needed. Animal architecture as a source of inspiration in human housing is a clearly largely uncharted area that could perhaps be explored to find new and interesting solutions to the problems of modern housing. Unusual approaches can sometimes produce surprising and interesting solutions to current problems, rather than repeating old ways of thinking. en
dc.format.extent 39
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Mehiläisten, muurahaisten ja termiittien arkkitehtuuri inspiraation lähteenä nykyasuntojen suunnittelussa fi
dc.title The architecture of bees, ants and termites as a source of inspiration in the design of modern homes en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department ark fi
dc.subject.keyword eläinten arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword asuntosuunnittelu fi
dc.subject.keyword pesät fi
dc.subject.keyword kodit fi
dc.subject.keyword mehiläinen fi
dc.subject.keyword muurahainen fi
dc.subject.keyword termiitti fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202101111178
dc.programme.major Arkkitehtuuri fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Tervo, Anne
dc.programme Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics