Learning Centre

Preparing for MaaS: developing an intermediate design framework for the European local authority looking to enable Mobility-as-a-Service

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Marttila, Tatu
dc.contributor.advisor Hakanen, Esko
dc.contributor.author Wolff, Joel
dc.date.accessioned 2021-01-11T17:35:20Z
dc.date.available 2021-01-11T17:35:20Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101810
dc.description.abstract The mobility sector is currently under strong pressure to adapt to rapid digitalisation and strong urbanisation, while contributing to climate change mitigation. Mobility-as-a-Service (MaaS) is a concept that is expected to alleviate this pressure and simultaneously provide better services to citizens. However, how MaaS should be governed and how policies and regulation may be utilized for desired results still lack conclusive answers. This seems to cause confusion among local authorities interested in enabling MaaS. This thesis constitutes a part of a broader project with the aim of developing an intermediate design framework for local MaaS development in Europe. In this thesis, I use an iterative design process to establish requirements for such a framework. The iterative design process consisted of two main activities: data collection and analysis, and consequent design development. As part of my data collection, I conducted interviews with officials from different local authorities in Europe to uncover major challenges facing authorities within different contexts. In addition, I conducted interviews with experts from organisations involved in enabling MaaS in Finland to get an indepth view of MaaS developments in a local context. To verify the prototype developed based on interview data, I held a focus group discussion with experts working in both Finland and Europe. In this thesis, I show that there is a need for an intermediate design framework which can assist local authorities establish how to enable local or regional MaaS. Furthermore, I argue that the framework should build on previously created frameworks and tools, while simultaneously acknowledging that MaaS should be one of the solutions to a wider regional strategy for sustainable and smart mobility. Additionally, I propose a framework describing the key aspects a local authority must acknowledge when defining how a local or regional MaaS ecosystem should be comprised. The framework I propose in this thesis is the starting point for developing a comprehensive intermediate design framework in collaboration with European local authorities. en
dc.description.abstract Rörlighetssektorn är för tillfället hårt pressad att anpassa sig till snabb digitalisering och stark urbanisering, samt delta i begränsandet av klimatförändringen. Mobilitet som tjänst (MaaS) är ett koncept som väntas lätta på denna press och samtidigt erbjuda bättre tjänster till invånare. Däremot saknas det fortfarande entydiga svar för hur MaaS bör styras, och hur policyer och reglering kan användas för att uppnå eftersträvade resultat. Detta verkar orsaka förvirring bland lokala myndigheter som är intresserade av att möjliggöra MaaS. Den här avhandlingen utgör en del av ett större projekt med syftet att utveckla ett mellanliggande designramverk för lokal MaaS-utveckling inom Europa. I den här avhandlingen utnyttjar jag en iterativ designprocess för att upprätta krav för ett sådant ramverk. Den iterativa designprocessen utgjordes av två huvudsakliga aktiviteter: datainsamling och analys, samt därpå följande designutveckling. Som en del av min datainsamling intervjuade jag tjänstemän från olika lokala myndigheter i Europa för att finna betydande utmaningar som myndigheter i olika situationer bemöter. Därutöver intervjuade jag experter från organisationer som deltagit i möjliggörandet av MaaS i Finland för att djupgående kunna analysera MaaS utveckling i en lokal kontext. För att verifiera prototypen som utvecklats utgående från intervjuerna, använde jag en fokusgrupp med experter verksamma både i Finland och Europa. I den här avhandlingen visar jag att det finns ett behov för ett mellanliggande designramverk som kan stöda lokala myndigheter att avgöra hur de bör möjliggöra lokal eller regional MaaS. Jag argumenterar för att ramverket bör bygga på tidigare framtagna ramverk och verktyg medan det också måste beakta att MaaS bör utgöra en av lösningarna för en bredare strategi kring hållbar och smart rörlighet. Därtill föreslår jag ett ramverk som beskriver de viktigaste aspekterna lokala myndigheter måste beakta då de definierar hur ett lokalt eller regionalt MaaS ekosystem bör se ut. Ramverket jag föreslår i denna avhandling utgör startpunkten för utvecklandet av ett heltäckande mellanliggande designramverk i samverkan med europeiska lokala myndigheter. sv
dc.format.extent 57+13
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Preparing for MaaS: developing an intermediate design framework for the European local authority looking to enable Mobility-as-a-Service en
dc.title Beredning inför MaaS: utveckling av ett mellanliggande designramverk för den europeiska lokala myndigheten som är ute efter att möjliggöra mobilitet som tjänst sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department muo fi
dc.subject.keyword Mobility-as-a-Service en
dc.subject.keyword intermediate design en
dc.subject.keyword strategic design en
dc.subject.keyword sustainable mobility en
dc.subject.keyword smart mobility en
dc.subject.keyword design framework en
dc.subject.keyword policy design en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202101111121
dc.programme.major fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Gaziulusoy, Idil
dc.programme Master's Programme in Creative Sustainability fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics