Learning Centre

Quality over quantity – connecting quality and lifespan of garment

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Aakko, Maarit
dc.contributor.author Piippo, Riikka
dc.date.accessioned 2021-01-11T17:20:53Z
dc.date.available 2021-01-11T17:20:53Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101789
dc.description.abstract The Master’s thesis “Quality over quantity - connecting quality and lifespan of garments” is a qualitative multi-case study which aims at finding what is quality and how it is defined in the textile and apparel context. The thesis is part of a research project FINIX which aims at developing sustainable textile systems in Finland. The goal of the thesis is to find connections between quality and lifespan of textile products, and the main objective is to understand how through emphasizing the quality of garments it is possible to extend product lifespans. Circular economy (CE) aims at circulating products and materials inside a system of closed loops for as long as possible instead of generating waste. Thus it aims at extending the lifespan of products and materials and it is therefore the larger context of the thesis. By answering how good quality can contribute to lengthening product lifespans, it is also possible to find answers on how quality can affect the product and material circulation inside the system. The thesis is a theoretical work based on theory and previous research on quality and circular economy. To gain novel knowledge of the linkages between quality and lifespans, semi-structured interviews are conducted with three Finnish textile and apparel companies for the FINIX project and this thesis. The interviews are analysed through inductive content analysis to understand how the companies address quality and lifespans in their products, and what are the ways they have in influencing quality and lifespans. At the end the ways to implement quality and lifespan thinking into the design and product development process inside the CE context are presented. This gives an overview of what are the aspects regarding quality and lifespan that should be implemented into the circular design and product development process in order to make extended lifespans possible. The results indicate that while product’ physical quality and the companies’ quality assurance are of high importance, they cannot alone guarantee extended lifespans or the circularity of a product. Even the most durable products need care and maintenance in order to stay in use. In addition, the companies need to implement recovery methods to their operations to enable successful circulation of their products. en
dc.description.abstract Maisterin opinnäyte “Laatu ennen määrää - laadun ja eliniän yhteys” on laadullinen monitapaustutkimus, jonka tavoitteena on ymmärtää, mitä on laatu ja kuinka se määritellään tekstiili-ja vaatetuskontekstissa. Opinnäyte on osa FINIX-tutkimushanketta, jonka tavoitteena on rakentaa kestäviä tekstiilisysteemejä Suomeen. Opinnäytteen tarkoitus on löytää yhteyksiä tekstiilituotteiden laadun ja eliniän välille, ja päätavoite on ymmärtää, kuinka painottamalla tuotteiden laatua on mahdollista pidentää niiden elinikää. Kiertotalous pyrkii tuotteiden ja materiaalien mahdollisimman pitkään kiertoon suljetussa luupissa sen sijaan, että syntyisi jätettä. Täten se pyrkii pidentämään tuotteiden ja materiaalien elinikää, ja on siten osa opinnäytteen laajempaa kontekstia. Vastaamalla siihen, kuinka laadulla voidaan pidentää tuotteiden elinikiä, on samalla mahdollista löytää vastauksia siihen, kuinka laatu voi vaikuttaa tuotteiden ja materiaalien kiertoon tässä kiertotalousmallissa. Opinnäyte on tutkielma, joka pohjaa teoriaan ja aiempaan tutkimukseen laadusta ja kiertotaloudesta. Jotta saataisiin tuoretta tietoa laadun ja eliniän yhteyksistä, puolistrukturoidut haastattelut suoritetaan kolmen suomalaisen tekstiili-ja vaatetusalan yrityksen kanssa sekä FINIX-projektia että tätä opinnäytettä varten. Nämä haastattelut analysoidaan aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jotta ymmärrettäisiin kuinka yrityksen käsittelevät laatua ja elinkaarta tuotteidensa yhteydessä, ja millä keinoilla he voivat vaikuttaa niihin. Lopuksi esitellään tavat, joilla laatu- ja elinkaariajattelu voidaan jalkauttaa kiertotalouden mukaiseen suunnittelu- ja tuotekehitysprosessiin. Tämän kautta saadaan yleiskatsaus siitä, mitkä ovat ne näkökulmat laatuun ja elinikään liittyen, jotka tulisi sisällyttää suunnittelu- ja tuotekehitysprosessiin, jotta mahdollistettaisiin tuotteille pidennetyt eliniät. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka tuotteen fyysinen laatu ja yritysten laadun varmistus ovat laadun kannalta tärkeitä, eivät ne yksin voi taata pidennnettyä elinikää tai tuotteiden kiertoa. Kaikista kestävimmätkin tuotteet vaativat hoitoa ja ylläpitoa pysyäkseen käyttökelpoisina. Lisäksi yritysten tulee sisällyttää erilaiset uudelleenkäyttö- ja talteenottotavat toimiinsa taatakseen tuotteidensa kierron. fi
dc.format.extent 62
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Quality over quantity – connecting quality and lifespan of garment en
dc.title Laatu ennen määrää - vaatteen laadun ja eliniän yhteys fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department muo fi
dc.subject.keyword quality en
dc.subject.keyword product lifespan en
dc.subject.keyword circular economy en
dc.subject.keyword lifecycle en
dc.subject.keyword textiles en
dc.subject.keyword apparel en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202101111100
dc.programme.major fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Niinimäki, Kirsi
dc.programme Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics