Kuinka vuosikertomusten visuaalinen viestintä representoi strategiaa: Tapaustutkimus suomalaisista mediakonserneista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Heinlahti, Kai
dc.date.accessioned 2013-05-14T01:30:20Z
dc.date.available 2013-05-14T01:30:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10152
dc.description.abstract Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia tarinoita suomalaiset mediakonsernit luovat strategioistaan vuosikertomustensa visuaalisen viestinnän kautta. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka nämä strategiatarinat sopivat yhteen konsernien strategisten tavoitteiden ja strategialausumien kanssa. Tutkielmassa tarkastellaan myös sitä, onko konsernien strategianarratiiveilla keskenään jotain yhteistä. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusaineistona on käytetty viiden suomalaisen mediakonsernin vuoden 2011 vuosikertomuksen kuvia ja kuvallisuutta sekä konsernien strategialausumia. Aineiston tarkastelu nojautuu Günther Kressin ja Theo van Leeuwenin (2006) visuaalisen materiaalin analysoinnin malliin. Sen pohjalta tutkielman empiirisen aineiston analyysimetodiksi on koottu visuaalinen kielioppi, jossa yhdistetään erilaisia visuaalisen viestinnän tulkinnan teorioita. Lisäksi aineistoa käydään läpi sisältöanalyysin avulla. Tulokset Tutkittujen konsernien vuosikertomusten kuvallisuudesta muodostui selkeä strategianarratiivi, joka erosi toisten konsernien narratiiveista. Suomalaiset mediakonsernit ovat siis onnistuneet strategiansa rakentamisessa siinä mielessä, että niiden strategianarratiivit ovat keskenään vertailtuna uniikkeja tarinoita. Vaikka tulokset kysymyksen "kuinka strategianarratiivit ja mediakonsernien omat strategialausumat sopivat yhteen?" suhteen vaihtelivat jonkin verran konsernien kesken, konsernikohtaiset narratiivit ja strategialausumat sopivat yleisesti yhteen suhteellisen hyvin. Selkein epäsuhta oli nähtävissä konserneissa, jotka eivät olleet hyödyntäneet vuosikertomusten tekemisessä ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Vaikka tulosten perusteella ei voida tehdä suoraa yleistystä suomalaisten mediakonsernien strategianarratiivien käytöstä, tutkituissa konserneissa strategia on niin hyvin implementoitu osaksi tekemistä ja toimintatapoja, että se on havaittavissa vuosikertomusten kuvallisuudesta muodostuvissa tarinoissa. fi
dc.format.extent 87
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kuinka vuosikertomusten visuaalinen viestintä representoi strategiaa: Tapaustutkimus suomalaisista mediakonserneista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Communication en
dc.contributor.department Viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword narratiivisuus
dc.subject.keyword visuaalinen viestintä
dc.subject.keyword strategia
dc.subject.keyword strategianarratiivit
dc.subject.keyword vuosikertomus
dc.subject.keyword mediakonsernit
dc.subject.keyword visuaalinen kielioppi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305152115
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish and Communication en
dc.programme.major Suomen kieli ja viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon vuosikertomukset
dc.subject.helecon annual reports
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon visuaalinen
dc.subject.helecon visual
dc.subject.helecon toimialat
dc.subject.helecon business branches
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon kustannustoimi
dc.subject.helecon publishing
dc.ethesisid 13175
dc.date.dateaccepted 2013-04-26
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account