Learning Centre

Developing platform and module solutions for refrigerated cabinets

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sipilä, Tomi
dc.contributor.author Blomqvist, Mikko
dc.date.accessioned 2020-12-28T15:13:58Z
dc.date.available 2020-12-28T15:13:58Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/100920
dc.description.abstract Norpe is a manufacturer of commercial refrigeration solutions. Company's products are customized based on customer needs. Lack of standardisation and uncontrolled product structures have led the company to a situation, where products contain multiple descriptions. A large number of descriptions strain some main processes, such as product development and production. The objective of this thesis is to present tools for developing modular architectures and platforms, which can solve earlier named problems. The theory of this thesis presents some commonly used modular methods. Additionally, the concepts of modularity and platform are defined in the theory part, together with exploring benefits and disadvantages of modularity and platforms. The MFD method presented in the theory part is also used for defining solutions to research problems. The results of this thesis presents platform and module solutions, which have positive influence on issues that concern the processes of production and product development. The part of platform solutions presents three alternative options, of which two are based on current manufacturing methods and one would require new investments. The comparison of these options is based on economic and productive benefits. In turn, the objective of module solutions is to present the issues related to product structure differentiation and the importance of interfaces. As conclusions, this thesis presents the evaluation of the main problems and challenges related to solutions. Based on conclusions, this thesis also presents some recommendations. By following these recommendations, the company can find ways to solve some of the major problems. en
dc.description.abstract Norpe Oy on kaupallisia kylmäkalusteratkaisuja valmistava yritys, joka räätälöi tuotteensa asiakastarpeiden mukaan. Osien standardisoinnin puute ja hallitsemattomat tuoterakenteet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa tuotteet sisältävät paljon erilaisia nimikkeitä. Suuri määrä nimikkeitä kuormittaa yrityksen avainprosesseja, kuten tuotesuunnittelua ja tuotantoa. Tutkimuksen tavoitteena antaa keinoja modulaarisen tuoterakenteen ja tuotealustojen suunnitteluun, jolla kyseisiä ongelmia voidaan ratkaista. Tutkimuksen teoriaosassa esitellään kirjallisuudessa yleisesti käytettyjä modulaarisia menetelmiä. Lisäksi teoriassa määritellään modulaarisuuden ja tuotealustan käsitteet, sekä tutkitaan tuoterakenteen modulaarisuudesta ja tuotealustojen käytöstä seuraavia hyötyjä ja haittoja. Teoriassa esiteltyä MFD-menetelmää käytetään apuna myös tutkimuksen ratkaisujen suunnittelussa. Tutkimustuloksissa esitellään tuotealusta- ja moduuliratkaisut, joilla voidaan vaikuttaa nykyisiin tuotannon ja tuotesuunnittelun prosessien ongelmiin. Tuotealustaratkaisuista esitetään kolme vaihtoehtoa, joista kaksi perustuu nykyisiin valmistusmenetelmiin ja yksi edellyttäisi uusia laiteinvestointeja. Vaihtoehtojen vertailu perustuu muun muassa taloudellisiin ja tuotannollisiin hyötyihin. Moduuliratkaisuilla puolestaan pyritään havainnollistamaan tuoterakenteiden erilaisuuteen liittyviä ongelmia ja rajapintojen suunnittelun merkitystä. Tutkimuksen johtopäätöksissä arvioidaan keskeisimpiä ongelmia ja niiden ratkaisuun liittyviä haasteita. Johtopäätöksen perusteella tutkimuksessa esitetään myös suosituksia, joita noudattamalla yrityksen on mahdollista ratkaista kyseisiä ongelmia. fi
dc.format.extent 96 + [12]
dc.language.iso fi en
dc.title Developing platform and module solutions for refrigerated cabinets en
dc.title Kylmäkalusteiden tuotealusta- ja moduuliratkaisujen suunnittelu fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Koneenrakennustekniikan laitos fi
dc.subject.keyword modularity en
dc.subject.keyword modulaarisuus fi
dc.subject.keyword platform en
dc.subject.keyword tuotealusta fi
dc.subject.keyword product development en
dc.subject.keyword tuotesuunnittelu fi
dc.subject.keyword MFD en
dc.subject.keyword MFD fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122859751
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode Kon-15 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Aaltonen, Kalevi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_19436
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 47322
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics