[kand] Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu / ARTS

Permanent URI for this collection

Tästä kokoelmasta löydät ARTSin kandidaatintöitä viitetietona. Opinnäytetyön kokotekstiä voi tiedustella ao. laitokselta. Mikäli työn tekijä on antanut luvan e-julkaisemiseen, työ on saatavissa kokotekstinä pdf-muodossa.

The bibliographical records of the Bachelor’s theses accepted by the School of Arts, Design and Architecture are available in this collection. The printed copies may be requested from the Departments involved. If the author has given her/his permission the thesis is available as full-text (pdf-format).

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1341
 • Item
  Muisti ja materia
  (2023) Vartiainen, Erik; Franzén, Oskar; elo; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Ylönen, Harri
 • Item
  Hollywoodin kulta-ajan naiskuva, ja sen vaikutus nykypäivänä
  (2023) Nahi, Mimmi; Heiskanen, Anna; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Heiskanen, Anna
 • Item
  Matkalla impressioon — Mitä opin tavoitellessani vaikutelmaa
  (2023) Saaristo, Max; Vepsä, Jani; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Vepsä, Jani
 • Item
  Forging interaction: Exploration of interactivity fostered by visual design methods in printed picture books.
  (2023) Klata, Maria; Chumaira, Tania; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Leinonen, Teemu
  Implementing interactivity into the reading process presents an opportunity for creating a playful environment for the reader, making the reading process more enjoyable and engaging. Interactivity in books is fostered using various design methods and concepts. Thus, classifying them may help identify the appropriate design tools for specific goals to be achieved. While there exists extensive research on physical attributes in interactive books for children, there is no decisive exploration of the potential implementation of those kinds of books for adults. This thesis aimed at exploring two levels of interaction that can occur while reading interactive printed books, as well as forming connections between those levels. Presented bachelor’s thesis consists of expert interviews, followed by case studies. Four themes were formed based on a codebook from expert interviews, which provided background information on the interactivity concept in printed books. The themes concerned psychological or emotional interaction that can be formed with visual design methods. Curiosity, Surprise, Agency, and Action- reaction were determined by referring to keywords mentioned in the expert interviews. Furthermore, the conducted case studies identified the types of books according to the visual methods used. Touch and feel book, Novelty book, Pop-up book, and a Reader response-based book emerged. Following that, the two categorizations were compared. Then, the case studies were categorized according to singular themes in a table, followed by a graph demonstrating the intertwining of the themes. The findings of this thesis showcase that interactivity can occur on two levels. The first one is physical, or tactile which can manifest itself in touching the book, moving its elements. The second one can be referred to as emotional or cerebral interaction, which can be present as interest and fascination in the book. Moreover, interactive printed books are a combination of both levels of interaction, where mechanical and emotional interaction complement each other, as specific visual design methods can relate to more than one interaction with the reader. The topic of interactivity in printed interactive books has been extensively explored regarding it occurring on a physical level. Moreover, interactivity as a concept in print has been researched and defined, as well as benefits clearly defined. This study was conducted in order to analyze the connection between the two layers of interaction, namely visual design methods and interactivity concepts. The case studies were categorized according to the most dominant theme present, as several design methods and themes are likely to be present simultaneously. This thesis argues that interactive printed books are a combination of both levels of interaction, where mechanical and emotional interaction are complementary. Furthermore, this thesis suggests that interactive printed books have the potential to engage not only children but adults as well, foster creativity, and invite excitement in the act of reading.
 • Item
  Play Design to Promote Cultural Diversity and Social Inclusion: Enhancing Immigrant Children's Experiences in Finnish Early Childhood Education Centers
  (2023) Ahmadli, Asala; Veselova, Emilija; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Chun, Namkyu
  The rising number of immigrants in Finland has increased cultural diversity in Finnish early childhood education and care (ECEC) centers. Immigrant children new to Finnish ECEC centers encounter difficulties due to cultural barriers, such as a lack of language skills, which affects their social skills and acceptance by non-immigrant groups, leading to their exclusion from peer groups. This study explores play design to promote cultural diversity and social inclusion of immigrant children. While there are studies in Finnish exploring culturally inclusive practices in Finnish ECEC, no English language studies examining those practices were found. Given the limited literature on the fundamental principles of play design, this study aims to research effective practices in Finnish ECEC and investigate how to design play activities that promote cultural diversity and social inclusion of immigrant children. Considering the literature gap, this study's literature review introduces cultural inclusivity and the role of play in Finnish ECEC, examines eight culturally inclusive practices that are successful worldwide and presents fundamental principles of play design. In order to answer the research inquiries, semi-structured interviews were conducted with five ECEC educators and three Play designers. The interviews with ECEC educators revealed three challenges facing immigrant children in Finnish ECEC centers: joining peer groups due to a lack of language skills and adaptation problems, a lack of culturally representative materials, and racism. Moreover, eight practices were identified in Finnish ECEC to promote cultural diversity and social inclusion of immigrant children. However, according to the ECEC educators, there is a need to improve tools that promote cultural diversity and social inclusion, materials that represent diverse cultures, and practices that are not superficial. Moreover, the ECEC educators mentioned that to overcome immigrant children's challenges during play, the ECEC educators should divide children into culturally mixed groups, guide their play, and provide them with culturally representative play tools. On the other hand, the interviews with Play designers revealed three elements that need to be considered when designing for children's play: involving children in the design process, age-appropriateness of play, and distinction between play and playfulness. The Play designers also mentioned that in order to promote cultural diversity and social inclusion, play activities should include social interaction and negotiation, consider cultural barriers, involve immigrant children and families, and increase children's motivation. The outcome of this study is three play activities designed based on the literature and interview findings to promote cultural diversity and social inclusion of immigrant children in Finnish ECEC centers. The play activities were designed to prevent the challenges facing immigrant children by making culturally inclusive tools a part of everyday life in ECEC centers and promoting cultural diversity and social inclusion of immigrant children in an engaging way. Due to time constraints and ethical considerations regarding children's involvement in the design process, the play activities were designed without their input. However, future steps of this study may involve prototype testing with children, which could lead to further modifications in the play activities.
 • Item
  Heijastuspinnat valaistuksessa - Heijastuksen ominaisuudet ja lähtökohdat suunnitteluun
  (2023) Ala-Keturi, Daniela; Relander, Martin; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Pirinen, Antti
 • Item
  Korttelipiha ekosysteemipalvelujen tarjoajana - Vihreän olohuoneen hyötyjä ihmiselle ja luonnolle maisema-arkkitehtuurin keinoin
  (2023) Peuhkuri, Milla; Taipale, Aada; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Mannerla-Magnusson, Meri
  Viime aikoina mediassa on käyty tasaisin väliajoin keskustelua niin ilmastonmuutokseen sopeutuvasta kaupunkisuunnittelusta kuin kaupungin kasvusta ja täydennysrakentamisen tarpeesta. Viherpintojen merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumisessa korostuu kaupunkien tiivistyessä. Korttelipihojen tonttien kaupunkivihreä voi laadukkaan suunnittelun myötä tarjota erilaisia ekosysteemipalveluja ja toimia osana ilmastonmuutosta hillitsevää ja sen vaikutuksiin sopeutuvaa kaupunkiympäristöä. Samalla vihreät korttelipihat ovat merkittävä osa asukkaiden virkistystä ja parantavat tiiviin kaupunkiympäristön viihtyisyyttä. Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus, jossa selvitän, kuinka maisema-arkkitehtoniset keinot umpikorttelipihojen suunnittelussa vahvistavat ekosysteemipalveluiden toimintaa. Tarkastelen aihetta ekosysteemipalveluiden toimintaan vaikuttavien tekijöiden kautta, sekä korttelipihojen suunnittelun reunaehtoja tarkastelemalla. Kirjallisuuskatsauksen tueksi analysoidaan lisäksi esimerkkikohteen, Verkkosaaren vähähiilisen viherkorttelin, suunnitelmaa, jossa käytetyt maisema-arkkitehtoniset ratkaisut, parantavat ekologisine hyötyineen ekosysteemipalveluita monipuolisesti. Tutkielma rajautuu kaupunkiympäristössä, kuten Helsingin kantakaupungissa, tyypillisiin umpikorttelipihoihin, jotka todennäköisesti lisääntyvät kaupunkirakenteen tiivistyessä tulevaisuudessa. Työ on näkökulmaltaan rajattu käsittelemään ekosysteemipalveluita laajempana kokonaisuutena yksittäisen ekosysteemipalvelun sijaan, jolloin saadaan kokonaiskuva korttelipihojen suunnittelun tarjoamista mahdollisuuksista vastauksena nykypäivän haasteisiin, joita ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen aiheuttavat. Työssä havaittiin, että nykypäivän rakentamisen tiukat reunaehdot ja säännökset luovat huomattavia haasteita viherelementtien suunnittelulle korttelipihoilla muun muassa tilan puutteen vuoksi. Umpikorttelilla itsessään on umpinaisen rakenteensa myötä joitakin ekosysteemipalveluita tukevia ominaisuuksia, joita ovat esimerkiksi tuulisuutta ehkäisevä suojaisuus, joka palvelee miellyttävän pienilmaston syntymistä ja monia kasvilajeja. Rakenteella on myös ympäröivästä kaupungista kantautuvaa melua ehkäisevä vaikutus. Luonnon monimuotoisuus on tärkeä tekijä osana toimivia ekosysteemejä, mutta umpikortteli itsessään on luonnon monimuotoisuuden kannalta avokorttelia haastavampi ympäristö ollessaan kytkeytymätön muuhun viherrakenteeseen. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että maisema-arkkitehtonisilla suunnitteluratkaisuilla voidaan vahvistaa etenkin tiettyjä ekosysteemipalveluita, kuten veden kiertoa ja miellyttävää pienilmastoa. Myös erityisesti kulttuuristen ekosysteemipalveluiden osalta korttelipihojen suunnittelulla voitiin havaita olevan huomattava merkitys. Vehreillä pihoilla erilaisine vihreine elementteineen voidaan tarjota luonnosta oppimisen kokemuksia esimerkiksi kaupunkiviljelyn muodossa, sekä luoda virkistymismahdollisuuksia kodin välittömään läheisyyteen, sekä mahdollisesti parantaa asukkaiden luontoyhteyttä.
 • Item
  Yhteyden kokemus taiteellisen työskentelyn edellytyksenä
  (2023) Lahti, Pinja; Fast, Heidi; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Fast, Heidi
 • Item
  Kokeellinen kirjoittaminen kanssatapahtumisen prosesseissa
  (2022) Silvonen, Pepita; Ylirisku, Henrika; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Ylirisku, Henrika
  Tämä opinnäyte tarkastelee kasvien kanssa kirjoittamista kehollisen tietämisen metodina. Kasvielämään kohdentamalla pyritään tunnistamaan toisenlainen olemisen ja ajattelemisen tapa, joka ei vertaudu ihmisenä olemiseen, vaan on aivan oma ontologiansa. Tutkielman posthumanistiseen viitekehykseen nojaava teoria auttaa hahmottamaan ajattelutapaa, jossa maailma ei koostu enää toisistaan erillisistä asioista ja olennoista, vaan näiden kietoutuneista kohtaamisista toistensa kanssa. Maailma hahmottuu sommitelmissa, joissa monilajiset olennot ovat erottamattomissa suhteissa toisiinsa. Nämä sommitelmat liikkuvat ennalta arvaamattomiin asentoihin, suuntiin ja muotoihin, tehden myös tutkielmasta tilanteisesti kehkeytyvän prosessin. Kokeellinen kirjoittaminen pyrkii irrottautumaan kielen rajoittavista konventioista ja rationaalisuuden vaatimuksista jättäen tilaa tutkivalle kokeilulle. Poeettiset kokeilut alkavat kietoutua tutkielman edetessä aseemiseen kirjoitukseen, joka avaa reitin sanojen tuolle puolen. Kirjoituskokeilut kasvien kanssa on toteutettu Helsingin Talvipuutarhassa kevään 2022 aikana. Laaja-alaisen toimijuuden tunnustaminen myös ei-inhimillisessä elämässä on olennainen askel kestävämmän ympäristösuhteen rakentamiseksi. Poeettisen ja aseemisen kirjoituksen sovelluksilla on potentiaalia toimia kehollisen tietämisen harjoitteina kuvataidekasvatuksen kontekstissa.
 • Item
  Kattojen maisemointi ja sen tekninen toteutus: mahdottomalta vaikuttava simppeliksi
  (2023) Puscasu, Andrea; Ruskeepää, Esa; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Özer-Kemppainen, Özlem
  Maisemointi on sovellettu termi maanpintana toimiville katoille. Esimerkiksi pihakannet ja maasta kohoavat katot lukeutuvat maisemoituihin kattoihin. Maisemoiduilla katoilla on pitkä historia, mutta nykykontekstissaan ne ovat tuore nähtävyys saaden eniten suosiota 2010-luvun Oslon oopperatalon ilmestymisen jälkeen. Maisemoitujen kattojen roolina on tuoda lisäarvoa kohteeseen tekemällä rakennuksesta yleisölle helpommin lähestyttävän. Rakennuksesta tulee julkinen keskus, jonne voi tulla nauttimaan niin talon tarjoamista maksullisista palveluista, kuten myös ilmaisista hyödyistä. Näihin lukeutuvat maisemoidun katon valinnoista riippuen muun muassa puutarhat, luonto- tai kävelyreitit sekä kohteesta poispäin muodostuvat näkymälinjat. Kandityö pohjautuu kirjallisiin lähteisiin, arkkitehtitoimistojen rakennuspiirustuksiin ja haastatteluun. Maisemointia tutkitaan rakennustekniikan lainsäädännön lisäksi kolmen esimerkkitapauksen kautta. Kandityön tavoitteena on selittää tiivistetysti maisemoitujen kattojen perusperiaatteet ja selvittää miten maisemoitu katto toteutetaan käytännössä. Tarkoituksena on lisäksi poistaa ennakkoluuloja mahdottomasta tehtävästä ja puhaltaa intoa suunnittelijoihin, jotka pyrkivät kokeilemaan jotakin uutta ja erilaista. Kandityöstä huomataan, miten maisemoitujen kattojen toteutus tapahtuu usein käännetyllä katorakenteella. Tutkielma osoittaa myös miten maisemoiduissa katoissa on oletetusta pienempiä rakenteellisia eroja perinteisiin kattorakenteisiin verrattuna.
 • Item
  Kertaalleen kuvattu
  (2023) Tolonen, Tittamari; Fagerlund, Hilkka-Maija; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Fagerlund, Hilkka-Maija
  Opinnäytteeni tavoitteena on tutkia merkityksellisyyden syntyä sekä visuaalista taustatutkimusta, päätavoitteena selvittäen valokuvan merkitystä omassa luovassa prosessissani visuaalisen taustatutkimuksen asemassa. Tutkielma jakautuu kahteen osaan, taustatutkimukseen sekä produktio-osuuteen. Taustatutkimuksessa käsittelen merkityksellisyyttä sekä visuaalista taustatutkimusta muutamien eri kirjallisuusnäytteiden avulla. Produktio-osuudessa toteutan kymmenen kangasnäytteen tekstiilimalliston. Mallisto pohjautuu kahdeksan kuvan sekä kahden kuvasarjan visuaaliseen taustatutkimukseen. Lopputuloksena syntyi kandidaatintutkielma, jossa taustatutkimus sekä produktiivinen osuus kietoutuvat yhdeksi vastavuoroiseksi kokonaisuudeksi. Tutkielman tuloksena selvisi valokuvan elintärkeä rooli itselleni kyseisen prosessin aikana, sekä syntyi tästä muistuttava kymmenen kankaan tekstiilimallisto.
 • Item
  Hahmosuunnittelua muotoilun keinoin
  (2023) Köykkä, Aura; Ahonen, Anssi; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Paavilainen, Heidi
  Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on suunnitella kuvitteelliseen videopeliproduktioon hahmokonsepteja muotoilun metodeja hyödyntäen. Tutkielma koostuu taustatutkimuksesta ja produktiosta. Taustatyövaiheessa käsitellään muotoiluosaamisen roolia peli- ja animaatioalalla, sekä käydään läpi yhtäläisyyksiä muotoilun ja viihdealan konseptisuunnittelun välillä. Teoreettisessa osassa kartoitetaan myös soveltuvia työvälineitä ja menetelmiä muotoilun ja tuotesuunnittelun puolelta. Tämän jälkeen selvitetään myös, millaisia työvaiheita viihdealan konsepti- ja hahmosuunnitteluun yleisesti kuuluu. Produktio-osassa tehdään konsepti- ja hahmosuunnitteluprojekti kuvitteellisen videopeliproduktion osasta. Produktiossa konseptoidaan useita hahmokonsepteja, ja niitä kehitetään ja arvioidaan, kunnes lopputuloksena on yksi viimeistelty konsepti. Lopputuloksena on hahmo, josta on tehty 3D-kuvanveistoa ja digitaalista maalaamista yhdistelemällä konseptitaidetta. Suunnittelun eri työvaiheissa pyritään tunnistamaan soveltuvat muotoilun metodit ja kokeilemaan niitä. Erilaisten työvälineiden tuomaa hyötyä arvioidaan reflektoiden läpi produktion.
 • Item
  Esteettömyys kerrostaloasuntojen suunnittelussa 1950-luvulla ja tänään
  (2022) Hintikka, Arttu; Ranta-aho, Miia; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Tervo, Anne
 • Item
  Punamultamaali: Kulttuurin säilyttäjä saaristomerellä - Tutkimus sen käytöstä ja vaikutuksista saariston rakennusperinteessä
  (2023) Lavinkoski, Matilda; Özer-Kemppainen, Özlem; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Özer-Kemppainen, Özlem
 • Item
  Virheet ja kuluma teollisessa maailmassa - Emotionaalisen muotoilun näkökulmasta
  (2023) Westerback, Camilla; Puintila, Simo; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Puintila, Simo
  Tutkielman tavoitteena on tutkia tuotteiden ja materiaalien virheitä, kulumaa ja käytön jälkiä nykyisessä pikakulutuksen yhteiskunnassa emotionaalisen muotoilun näkökulmasta. Tutkin aihetta second hand -shoppailun, käsitöiden, patinan ja yleisesti tuotteiden kuluman näkökulmista emotionaalisen muotoilun mallien kautta. Emotionaalisen muotoilun mallit mahdollistavat aiheiden tutkimisen emotionaalisen kestävyyden ja kuluttajien emotionaalisten reaktioiden kautta, tuoden aikaisempiin aiheista toteutettuihin tutkielmiin syvällisemmän lähestymistavan. Emotionaalisen muotoilun lähestymistavan lisäksi luvussa 7 esitellään japanilaisen kuluman arvostukseen perustuva periaate, eli wabi sabi. Wabi sabin tutkiminen nykyisten kulutustottumusten kontekstissa esittää second hand -shoppailuun, virheisiin ja kulumaan eriävän näkökulman, joka mahdollistaa emotionaalisen kestävyyden tuotteiden vioista huolimatta. Tämän näkökulman tarkastelu onnistaa sen, että aihetta ei tarkastella vain läntisten kulutustottumusten pohjalta. Näiden näkökulmien kautta, tutkielman tavoitteena on ymmärtää paremmin, kuinka me nykykuluttajat käsittelemme kulumaa, virheitä ja käytön jälkiä sekä, miten näitä ajatteluperiaatteita voitaisiin soveltaa emotionaalisesti kestävämpien tuotteiden suunnittelussa. Nykyajan kuluttajat ovat nykyisten pikakulutukseen ja massatuotantoon perustuvien kulutustottumusten myötä tottuneet tuotteisiin, jotka eivät mahdollista emotionaalisten siteiden syntymistä kuluttajien ja tuotteen välille. Tämän seurauksena tuotteiden virheet ja kuluma johtavat helposti tuotteiden hylkäämiseen ja korvaamiseen, korjaamisen ja vikojen arvostamisen sijaan. Tuotteiden helpon saatavuuden johdosta tästä toimintamallista on tehty yhä helpompaa. Viime vuosikymmenien aikana yleistynyt second hand - ja vintage-tuotteiden ostaminen, käsitöiden ja patinan arvostus ovat kuitenkin muokanneet kuluttajien käsitystä tuotteiden vioista. Nykykuluttajat arvostavat näihin kategorioihin kuuluvia tuotteita, vioista huolimatta, emotionaalisten reaktioiden seurauksena. Emotionaaliset reaktiot, jotka syntyvät kuluttajalle näitä tuotteita tarkastellessa, ovat mitä useimmiten ideologioihin ja mielikuviin perustuvia. Second hand -tuotteet muun muassa edustavat monelle kuluttajalle ekologisia arvoja, käsityöt herättävät arvostusta valmistuksen menetelmiä kohtaan ja patina herättää kuluttajassa arvostusta tuotteiden historiaa kohtaan. Kaikki nämä emotionaaliseen kestävyyteen johtavat emotionaaliset muotoilun malleihin sisältyvät emotionaaliset reaktiot mahdollistavat sen, että kuluttajat valitsevat kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän tuotteen täysin uuden sijaan, eivätkä luovu rikkinäisistä tuotteista yhtä helposti.
 • Item
  The undiscovered possibilities of carrying E-scooters using E-scooters
  (2023) Paju, Veeti; Ahonen, Anssi; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Ahonen, Anssi
 • Item
  Designing for Collective Action: Utilizing Ostrom's Core-Relationship Model in the Co-design Process
  (2023) Kim, Jihae; Jeong, Rebecca; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Person, Oscar
  The relationship between commons research and co-design has gained increasing attention as design challenges become more complex. This study explores their connection, focusing on the early phase of co-design research known as the "pre-design" phase. It proposes utilizing Elinor Ostrom's Core-Relationship Model in co-design research to identify and address key factors in collective action problems. The re-search question guiding this study is: How does Ostrom's Core-Relationship Model inform the identification and addressing of key factors in collective action problems in co-design research? To demonstrate the benefits of Ostrom's model, this study applies it to a specific use case involving the collective action problem of maintaining a clean shared space in a student-shared apartment in Finland. Data was collected through interviews with ten residents, two building representatives, and a housing advisor. The study follows a six-step process, including in vivo and pattern coding, identifying themes and sub-themes referencing the Core-Relationship model, exploring, and mapping structural variables, and linking them to core relationships to identify key variables. The results reveal the complex linkages among variables and their impact on cooperation and collective action outcomes. Two key variables were identified: face-to-face communication and the absence of voluntary resident selections. However, the Core-Relationship Model has limitations in comprehensively examining collective action problems in co-design, as it overlooks external factors such as neglected infrastructure facilities and the involvement of housing services. To overcome the limitations, this thesis delved into exploring the integration and supplementation of other frameworks proposed by Ostrom, such as the Institutional Analysis and Development (IAD) framework and the Eight design principles, with the core-relationship model. The objective was to explore the potential complementary effects of these frameworks on the core-relationship model and enhance its application in co-design re-search. This study contributes to the connection between commons literature and co-design by exploring the application of Ostrom's Core-Relationship Model and addressing its limitations. The findings evaluated the potential to introduce Ostrom's core-relationship model to co-design. This can potentially help co-design practitioners to incorporate external factors into their research and design processes. The findings of this thesis contribute to the ongoing movement of connecting commons literature and co-design, highlighting the importance of exploring different frameworks and developing innovative tools to expand the co-design knowledge repository.
 • Item
  Designing for integration: Exploring the social role of design, using the immigration phenomenon in Italy as a case study
  (2023) Giacomelli, Daniel; Veselova, Emilija; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Chun, Namkyu
  The present thesis work intends to investigate the role designers and design can have in addressing social issues, specifically focusing on the case study of immigrant integration in Italy. The migration phenomenon towards the European continent has been significative in the past decade, and has exhibited notable changes in the political landscape, economic state, and societal structures. Italy, serving as a primary gateway to Europe for immigrant arriving from the African continent, has attracted significant interest within the discourse concerning immigrant integration and acceptance into the Continent. However, the lack of resources, precarious economic conditions, and politicization of the immigration flows have prompted for alternative approaches and strategies to facilitate the reception and integration of the population influx, through solutions that extend beyond the dominant and established governmental structures in force. The Italian design community, with its problem-solving nature, has made valuable contributions in developing alternative integration dynamics that prioritize safety, inclusion, and cultural exchange. This thesis explores the topic of designing for integration by conducting a thorough literature review concerning the social role of design and designer, and the significance and relevance of studying immigrations in Italy from a designerly perspective. The issues emphasized in the literature review, are further examined through the analysis of seven expert interviews conducted with recognized representatives of the design field in Italy. The interviews provide personal and on- field opinions on the involvement of designers in the social domains, strategies for addressing societal issues from a designerly perspective, and the concrete outcomes achieved by the interviewees through their work. The conclusions establish and delineate the significant influence designers exert when engaged in the process of immigrant integration. These findings are derived from both the comprehensive literature review and the insights gathered from the expert interviews.
 • Item
  Syano - Kuinka lasitaiteilija valmistautuu näyttelyyn
  (2023) Salminen, Jenni; Lautenbacher, Nathalie; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Paavilainen, Heidi
 • Item
  Hautaa homosi: Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien hahmojen onnettomat tarinat valtavirtaelokuvissa ja -sarjoissa
  (2023) Riihimäki, Kasperi; Lehti, Timo; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Lehti, Timo
  Tutkin tässä kandidaatin opinnäytteessä seksuaalivähemmistöjen representaatiota valtavirtaelokuvissa ja -sarjoissa. Tarkastelen tiettyjä haitallisia trooppeja, joiden avulla seksuaalivähemmistöihin kuuluvia hahmoja on esitetty. Tutkin erityisesti ”Bury your gays”, eli ”Hautaa homosi” -trooppia, jonka mukaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvat hahmot kohtaavat tarinoissa erityisen paljon kuolemaa ja kärsimystä. Tutkimuskysymykseni on: Mikä on ”Hautaa homosi” -trooppi, miten se näkyy valtavirtaelokuvissa ja -sarjoissa ja mitä vaikutuksia sillä on? Seksuaalivähemmistöjä on elokuvahistoriassa nähty varsin vähän. 1930-luvulla voimaan tulleiden sisältöjä rajoittavien ohjeistusten vuoksi seksuaalivähemmistöjä ei saanut näyttää elokuvissa positiivisessa valossa. Käsikirjoittajien tapa kiertää sensuuria oli esittää hahmot negatiivisia stereotypioita käyttäen, jolloin seksuaalivähemmistöt nähtiin usein naurunalaisina, vaarallisina tai säälittävinä. Sittemmin seksuaalivähemmistöihin kuuluvien hahmojen tarinat alkoivat keskittyä kärsimykseen ja ”Hautaa homosi” -trooppi alkoi yleistyä. ”Hautaa homosi” -trooppi toteutuu elokuvissa ja sarjoissa eri tavoin. Usein seksuaalivähemmistöihin kuuluvat hahmot kuolevat marttyyreina ja heidän kuolemansa nähdään uhrauksena tai se on osa jotain isompaa tarinankaarta. Joskus hahmot ovat seksuaalisuudestaan niin ahdistuneita, että he riistävät oman henkensä. Usein seksuaalivähemmistöt joutuvat tarinoissa myös viharikosten uhreiksi tai heidän kuolemansa toimivat vain juonenkäänteinä. Hahmojen kuolemat usein inspiroivat ja motivoivat muita hahmoja, toimivat osana heterohahmojen tarinankaaria, tai niitä käytetään shokeeraamaan katsojia. ”Hautaa homosi” -trooppi antaa kuvan, että seksuaalivähemmistöt ovat helpommin uhrattavissa ja heidän elämällään ei ole samanlaista arvoa kuin heteroseksuaaleilla. Trooppi vahvistaa haitallisia stereotypioita seksuaalivähemmistöistä ja antaa kuvan, että seksuaalivähemmistöjen elämä on pelkkää kärsimystä. ”Hautaa homosi” -troopin toistuvuus voi antaa seksuaalivähemmistöihin kuuluville katsojille vaikutelman, että heidänkin elämänsä tulee päättymään huonosti. Troopin toistuva näkeminen voi huonontaa seksuaalivähemmistöihin kuuluvien katsojien itsetuntoa tai se voi pahimmassa tapauksessa jopa lisätä itsetuhoisuutta. Vaikka kärsimys on osa ihmiselämää, voi sen liiallinen näyttäminen olla haitallista. Negatiivinen representaatio voi olla katsojille ennustus, että heidän elämänsä tulee päättymään onnettomasti, kun taas positiivinen kuvasto voi olla katsojille lupaus onnesta. Representaation voima on suuri niin hyvässä kuin pahassa ja käsikirjoittajilla on sen voiman käytössä suuri valta ja vastuu.