[master] Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu / ARTS

Selaa

Viimeksi lisätyt

Näytetään 1 - 20 / 4035
 • Tietue
  White noise
  (2023) Virtanen, Miia-Mari; Weselius, Hanna; artmed; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Luoma, Niko
  Tämä taiteen maisterin opinnäyte tutkii, miten tutkimuksellinen tieto syntyy ihmisen ja teknologian välisessä yhteistyössä, ja miten tätä yhteistyötä voidaan soveltaa taiteellisen tutkimuksen menetelmänä. Työ sisältää kirjallisesta osan ja produktio-osan, joka esitetään osana opinnäytetyön tekstiä. Kirjallinen osa analysoi kuvallisen tiedon tuottamisen prosesseja ja menetelmiä ihmisen ja teknologian välisessä yhteistyössä sekä arvioi kuvan indeksisyyden merkitystä tieteelliselle ja taiteelliselle tutkimustyölle. Työn produktio-osa käyttää tieteellisten tutkimuksen piirissä kehitettyjä kuvallisen tiedon tuottamisen menetelmiä ja soveltaa niitä taiteelliseen tutkimukseen. Opinnäyte ehdottaa, että ihminen ja teknologia vaikuttavat yhteistyössä siihen, millaisilla tavoilla kuvallisesti esitettävä tieto ja sen indeksiset piirteet voivat tulla näkyviksi sekä millaisten syy-seuraussuhteiden merkiksi kuvan indeksisyys mahdollisesti käsitetään.
 • Tietue
  Kuvataidekasvatuksen tiloja – kuulumista kohtaamisissa
  (2023) Julin, Elina; Suominen, Anniina; artmed; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Suominen, Anniina
  Opinnäytetyössä kartoitan kuvataidekasvatuksen tiloja taideperustaisen tutkimuksen kautta. Tutkimuskysymyksiä ovat, miten tila vaikuttaa kuvataidekasvattajan työssä ja millaista vuorovaikutuksellista kuulumista tila tuottaa. Tutkielmassa yhdistän monimenetelmällisesti piirteitä taiteellisesta, laadullisesta ja postlaadullisesta tutkimuksesta paikantamalla sen prosessin edetessä taideperustaiseen tutkimukseen. Näkökulma tutkielman tekemiseen pohjautuu kokemukseeni kuvataiteen ja kuvataidekasvatuksen kentiltä. Tutkielman yhteydessä pohdin valokuvan roolia taideperustaisessa tutkimuksessa. Aineiston olen kerännyt puolistrukturoitujen teemahaastattelujen ja valokuvaelisitaatio-menetelmän avulla. Haastateltavina oli neljä maantieteellisesti eri alueilla ja eri konteksteissa työskentelevää kuvataidekasvattajaa. Haastateltavien ottamat valokuvat olivat toisen haastattelun lähtökohta toimien kuvallisina keskustelun syventäjinä. Valokuvia ei tutkimuseettisistä syistä esitetä osana tutkielmaa. Taiteellisen ajattelun, ja kuvataidepraktiikan sekä kuvataidepedagogian käytänteistä ammentaen käsittelen aineistoa sitä dialogisesti lähestyen. Tutkimus- ja teoriaperustaisen keskustelun ja kokemuksen kautta käyn läpi haastattelujen viisi pääteemaa eli 1) tilan paikka, funktio ja sijainti, 2) tilan muokkaaminen ja tuki, 3) tilan tuntu ja kokemukset, 4) kohtaamisten tila sekä 5) haaveet ja utopia. Aineistossa korostuneet tutkimuskysymyksiin resonoivat aiheet olen jaotellut viiteen teema-alueeseen. Nämä ovat 1) tilojen vaihtelevuus, 2) fyysinen etäisyys ja kulkeminen, 3) ammatillinen yksinäisyys, 4) aika ja kiire sekä 5) opetuksen valmistelun materiaalisuus. Aineiston kanssa ja kautta työskennellen syntyivät myös tulkinnalliset runollismateriaaliset vinjetit, jotka olen koonnut ja muokannut aineiston pohjalta. Vinjetit ovat kokemuksellisia tilakuvauksia hetkellisistä tilanteista, jolloin niistä muodostuu eräänlaisia sanallisia tilannekuvia kuvataidekasvatuksen tiloista. Haastatteluista nousseiden teemojen lisäksi keskeiset huomioni koskevat kuvataidekasvattajien työn monipuolisuutta sekä sitä, miten he ottavat joustavalla tavalla haltuun tilat ja tilanteet. Kuulumisen tuntua haastateltavat kokivat omien tilojen, vuorovaikutuksellisten kohtaamisten ja kollegiaalisen tuen kautta. Vinjetit ja haastatteluaineisto tuovat esiin huomioonotettavia näkökulmia tulevaisuuden taidetilojen ja taideyhteisöjen muodostamiseen.
 • Tietue
  Fictional UI design: A comprehensive analysis of its evolution, methodology and legal considerations.
  (2024) Geary, Fiona; Määttänen, Teemu; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Mäkinen, Kaisa
  This thesis embarks on a creative exploration of Fictional User Interface (FUI) design, unravelling the artistry behind the construction of imaginative digital worlds in visual narratives. Through an in-depth analysis of FUI elements within the context of films and television series, this study seeks to understand how designers conceptualise and implement interfaces that integrate effortlessly into the digital landscapes of cinematic and episodic storytelling. Using a qualitative research framework, this research examines the creative process of creating fictional interfaces, examining the visual aesthetics, narrative integration, and technological plausibility that contribute to their immersive quality. Analysing the use of FUIs in landmark productions showcase the evolution of FUI design, from early graphical interfaces to contemporary, intricately detailed visual narratives. The thesis also explores the experiential impact of fictional interfaces on audience engagement and suspension of disbelief. By scrutinising audience reactions and feedback, the study assesses the effectiveness of FUI design in enhancing storytelling, character development, and overall viewer experience. Moreover, this research highlights the pivotal collaboration between FUI designers and production designers. Analysing the symbiotic relationship between these creative roles, we explore how the integration of fictional interfaces into the broader production design enhances narrative cohesiveness and visual storytelling. Through case studies and research, this study unveils the importance of this collaboration in achieving a harmonious visual language that resonates with the thematic elements of the narrative. In addition to the creative and collaborative aspects, this study explores the legal considerations surrounding fictional interface design. Exploring the role of intellectual property laws in safeguarding these unique digital creations and real world technology, we examine how legal frameworks intersect with the imaginative realm of FUI design. The outcomes of this study offers valuable insights for FUI designers, production designers and storytellers navigating the uncharted territories of fictional interface creation. By understanding the intricate interplay between creativity, audience perception, collaborative efforts, and legal considerations, filmmakers can contribute to the advancement of visual storytelling. This thesis not only adds depth to the discourse on FUI design but also serves as a creative exploration into the fusion of technology, narrative, collaborative efforts, and legal frameworks within the dynamic landscape of visual storytelling.
 • Tietue
  Eartbound lovers
  (2024) Nissinen, Iida; Davis, Lucy; Costantin, Patrizia; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; El Baroni, Bassam
  This thesis is about Earthbound Lovers, a curatorial project and site-specific exhibition series curated by Iida Nissinen and Maikki Siuko. In this thesis we contextualise the two group exhibitions we organised in 2023, reflect on the project and deepen our understanding of the concepts, sites and paradigms that the project touches upon. We introduce the two exhibitions, (four softening edges, in the glimmer of green) and Xenoflora, and link the individual artworks to the exhibition concepts (nature relatedness, affect, ecogothic etc.) via description and analysis. We then revisit and deepen the overarching theoretical concepts that inform the Earthbound Lovers series, and reflect how these concepts materialised in the exhibitions on a more general level. Simultaneously, we outline how the two exhibitions took different approaches to the theoretical terrain that we navigate, and situate the exhibitions into the field of contemporary arts via examples of shows and artworks that discuss similar themes or concepts. We review the discourse that opens from the site-specificity and exhibiting in greenhouses and draft out some thoughts on curating, art and ecology in the era of ecological urgency. Finally, we briefly discuss our collaborative curatorial process in Earthbound Lovers.
 • Tietue
  Työssäjaksaminen näyttämöpukusuunnittelijan toimintaympäristössä – Psykososiaalinen, eettinen ja rakenteellinen kuormitus
  (2023) Kasanen, Susanna; Weckman, Joanna; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Pantouvaki, Sofia
  Opinnäyte toimii katsauksena näyttämöpukusuunnittelijoiden toimintaympäristön ja työkulttuurin lähihistoriaan ja valottaa millaista eettistä, emotionaalista ja rakenteellista kuormitusta näyttämöpukusuunnittelijoiden nykyiseen työkulttuuriin liittyy. Opinnäytteessä tutkitaan kuinka tasa-arvoisessa asemassa pukusuunnittelijat pitävät ammattikuntaansa muihin ammatillisiin sidosryhmiin nähden, kuinka hyvin pukusuunnittelijat kokevat tunnistavansa omia oikeuksiaan ja millaista johtamis- ja vastuuosaamista näyttämöpukusuunnittelijuuteen liittyy. Valtarakenteita, johtamistapaa sekä vuorovaikutuksen ja sosiaalisten rakenteiden eettisyyttä tarkastellaan psykososiaalisten kuormitustekijöiden ja emansipatoristen näkökulmien kautta. Opinnäytteessä on sovellettu dialogisen johtamisen periaatteita. Opinnäytteessä havainnoidaan myös sitä, kuinka työyhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus ja rakenteellinen tasa-arvoisuuden kokemus vaikuttavat sosiaaliseen liittymiseen, joka on edellytys psykologisesti turvalliselle työyhteisölle. Opinnäyte on haastatteluaineistoihin pohjaava tutkimus. Haastatteluaineisto koostui kuuden eri-ikäisen pukusuunnittelijan haastatteluista, joista kokeneemman polven haastatteluita käytettiin työkulttuurin lähihistoriaan liittyvän jatkumon tarkastelussa ja uuden polven haastatteluita käytettiin työkulttuurin nykytilan kartoittamiseen. Tutkimuksesta nousi esiin naisvaltaisesti sukupuolittuneen ammattiryhmän kokema rakenteellinen, asenteellinen ja hierarkkinen väheksyntä lähihistoriassa. Segregaatio näkyy rakenteissa ja asenteissa yhä edelleen mm. palkkatasa-arvon ja pukusuunnittelijoihin kohdistettujen hoivatyöodotusten yhteydessä. Tutkimuksesta käy ilmi, että näyttämöpukusuunnittelijoiden ammattikunta on freelancerpainotteinen. Määräaikaisille vierailutyösuhteille perustuvaa työskentelyä leimaa sosiaalisen tuen, työn jatkuvuuden ja rakenteellisten tukimallien puute. Myös aikapaine ja henkilöstöresurssien puute osoittautuivat merkittäviksi kuormitustekijöiksi niin lähihistoriassa kuin nykyisessä työkulttuurissa.
 • Tietue
  Research and practice on speculative design approach to laboratory-grown diamond jewellery design
  (2024) Cheng, Yiwen; Sun, Jie; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Keinonen, Turkka
  This thesis explores the transformative potential of Speculative Design (SD) in the realm of jewellery design, a field traditionally associated with craftsmanship and aesthetics but now increasingly engaged with ethical and social considerations. SD introduces critical thinking and futurology into product design, using artifacts and scenarios for dialogue, reflection, and challenging existing values. Jewellery design community calls for a transition from intuitive-driven approaches to more structured, conscious processes, integrating design theory into practice. The study aims to apply SD methods to redefine jewellery within product design, fostering innovation and addressing complex, urgent contradictions between humans, nature, and society. The thesis includes analysing SD's theoretical foundations and methodologies, examining contemporary jewellery design practices, and developing strategies for applying SD in this field. Using laboratory-grown diamonds as a case, the thesis seeks to demonstrate how speculative approaches can reimagine the jewellery material world and industry, positioning jewellery as not just a personal adornment but a carrier of cultural, social, and technological changes.
 • Tietue
  Polyphonic frames for nature – Visualising the diverse meanings of biodiversity
  (2023) Eronen, Ulla; Lehtinen, Sanna; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Karhumaa, Arja
  Biodiversity loss is a severe contemporary environmental problem that widely affects both human and nonhuman nature. However, it can be framed as an environmental problem in different ways, which has an impact on how it is being communicated, researched and managed. This thesis places frames and framing as central concepts. It examines the existing frames on biodiversity, their implications, and possibilites on reframing the topic in practice through visual communication design. It is motivated by the notion that framing always excludes some dimensions of biodiversity and thus ignores a part of nonhuman nature. This thesis consists of two parts, a theoretical part and an artistic production. The first part of the thesis reflects on the existing frames of biodiversity which provides significant understanding that clarifies the different conceptualisations behind it. Additionally, gaining insight into the dynamics of framing explaines how biodiversity is not just a matter of facts versus values – it can be framed in different ways that guide which facts and values are considered relevant in the first place. In the existing frames the diversity of biodiversity and its complex connections to people are not adequately recognised. Finally, it was concluded that as nature can not be approached in a holistic manner, some type of framing is required to present it in an understandable form. In visual communication design, different practices for example filter, highlight, indicate and symbolise nature in different ways, and thus mediate and express different framings of what is lost in biodiversity loss. These visualisations act as surrogates for nature. In the second part of the thesis, the background understanding from the first part supports the practice-based research in order to develop new visual communication design approaches to reframe biodiversity. It builds on a number of key concepts from the environmental humanities and applies these into experimental visual representations on the topic of decaying wood. The concepts influenced the intuitive process of ideating image concepts and implementation of visual styles and techniques in multiple ways. This thesis contributes to the field of visual communication design as an practical example of application of conceptual understanding from the humanities to a topic mainly approached from the perspective of natural and environmental sciences. It suggests that the practice of merging knowledge from different fields into visual representations can provide new perspectives, and thus be utilised in transdisciplinary projects that address other boundary objects similar to biodiversity.
 • Tietue
  Miten länsimaisesta ihmisestä kasvaisi elämänsuojelija?
  (2023) Lindqvist, Viola; Rastas, Marja; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Rastas, Marja
  Olisiko sellainen koulukasvatus tulevaisuudessa mahdollinen, jonka ytimessä olisi lukuisten alkuperäiskansojen jakama näkemys ihmisestä yhtenä osana maapallon elonverkkoa ja lajien moninaisuutta? Koulutuksen ydintehtäväksi opinnäyte asettaa ekologisesti kestävän maailmasuhteen luomisen ja tarkastelee miten tämän ydintehtävän voisi saavuttaa. Opinnäyte tarkastelee länsimaisen koulukasvatuksen potentiaalisia tulevaisuuksia ekokriisin aikakaudella ja niiden suhdetta alkuperäistietoon. Se pohtii, tarvitsemmeko kokonaisvaltaisen muutoksen koulukasvatukseen, jotta se voisi osaltaan vastata aiheuttamamme ekokatastrofin monisyisiin haasteisiin. Länsimainen maailmankuva ei tunnu edistävän tarvittavia yhteiskunnallisia muutoksia niiden vaatimalla nopeudella. Joka vuosi mm. IPCC:n ilmastoraportit tuovat lohdutonta dataa maailman tilasta. Meillä on meneillään olemassaolon kriisi ja siksi meidän on ajateltava ontologiset kysymykset uusiksi. Alkuperäistiedon (Indigenous Ways of Knowledge) planetaaristen suhteellisuuksien ja yhteyksien ymmärryksellä voisi olla potentiaalinen avainasema tarvittavan yhteiskunnallisen muutoksen luomisessa. Opinnäyte hahmottelee kaksisilmäisen näkemisen mallin ja kriittisen ontologian viitekehyksissä, transformatiivisen mielikuvituksen ja dekolonisoidun tutkimustarinan avulla utopiaa tulevaisuuden koulusta, joka voisi mahdollisesti muuttaa länsimaisen lapsen ymmärrystä ihmisen tehtävästä maapallolla. Tuloksena on, että alkuperäiskansojen todellisuus- ja ihmiskäsityksillä, sekä maailmankuvilla voi olla merkittävää ja jopa ratkaisevaa tietoa ihmiskunnan selviytymiselle ekokriisistä. Opinnäyte ehdottaa vahvaa poikkitieteellistä yhteistyötä alkuperäiskansalaisten kanssa, Suomessa juuri Saamelaisten kanssa. Koulukasvatuksen dekolonisointi ja potentiaalinen alkuperäiskansaistaminen eivät ole missään nimessä mutkattomia prosesseja. Jotta Suomessa tällaista koulureformia ja yhteistyötä voitaisiin todellisuudessa toteuttaa, on kirjoittajan mielestä mm. saamelaiskäräjälaki uudistettava ja heidän oikeus maihinsa turvattava.
 • Tietue
  Reviving Arabic diacritic agencies
  (2023) Bassil, Hares; Apelian, Khajag; Guibert, Leo; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Karhumaa, Arja
  Introducing the letterpress to the Arabic script stripped the writing system of many of its characteristics in favor of forcing the script into the limited specifications of typesetting technology. The loss of multiple integral script qualities trickled down to the modern standards of font building, becoming part of typographic norms. One forgotten or lost characteristic of the Arabic script is the agency given to its writers to control the placement, shape, and composition of its diacritics, using it to manage the negative spaces or to create diacritical compositions depending solely on the scribe’s aesthetic tastes. The research attempts to bring back such agencies to typefaces through mainstream and accessible modes of font building, producing functional fonts usable in mainstream typesetting environments. The results of this research were favorable, as most diacritic agencies proposed by the author were either fully or partially restored using variable axes, Open-type stylistic sets, or layer fonts. The investigation resulted in a working built font prototype with a basic character set demonstrating all the restored agencies put in context throughout the thesis.
 • Tietue
  Post-mortem inosculation: Experimental architectural wood joinery utilizing living knots in small-diameter roundwood
  (2023) Andreassen Fabricius, Nikolai; Zubillaga, Laura; Torvinen, Jaakko; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Heikkinen, Pekka
  This thesis aims to critically study and implement the mechanical, spatial and sensoric potential of small diameter roundwood in an architectural design project. Wood in architecture is often chosen to mitigate the effects of global warming by leveraging the ability of trees to sequester carbon and use the built environments as carbon sinks. However, forest preservation efforts to prevent irreversible damage to old-growth forests and their ecosystems constrain future exploitation ambitions. The thesis aims to theoretically and physically explore how small diameter roundwood, which conventionally is used for pulp manufacturing or biofuels, could be utilized in a novel architectural construction. The research supports decision making in the development of a full scale construction which exercises the qualities native to natural properties of roundwood lost due to the limitations of conceptual understanding of wood as an organically complex composite material and the limitations of contemporary processing infrastructure. The design of the artistic component is directly informed by theoretical knowledge of the mechanical properties of small-diameter roundwood and physical experiments performed in the workshop space of the university.
 • Tietue
  Voltage: Working with oscillographics
  (2023) Chydenius, Arto; Holzer, Derek; Reunanen, Markku; artmed; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Reunanen, Markku
  This thesis is an exploration of oscillographics, which is a type of computer graphics rendered on old, analog, oscilloscope-based display devices. The research delves into the history, technological aspects, and aesthetic implications of oscillographics, as well as the recent trends of the art form. The thesis consists of two main parts: Voltage programming library and interviews of artists working with oscillographics. The former is a novel open source tool for Teensy microcontrollers, which can be combined with a vintage vector display in order to create oscillographics. The latter were conducted and studied with thematic analysis in order to gather more insight in the subject in general as well as provide substance for reflecting on the outcome of Voltage. The subject of the thesis is approached by a primary research question: how to create oscillographics on microcontrollers? The question is answered by explaining Voltage’s technical details as well as discussing the features that make such a tool useful. As a summary, Voltage provided a working solution for creating oscillographics, but was lacking in some of the features that were considered important by the artists interviewed. Furthermore, the thesis answers two secondary research questions, which consider the role of a vintage vector display as opposed to a modern one and the connection between image and sound, which is a common practice among oscillographic art, as the signal created for the display can also be heard when used as an audio signal. The answers for the secondary questions were clear based on the interviews, as both of the concepts were considered essential to the artform.
 • Tietue
  Designing assistive devices for task management in physical spaces
  (2023) Ballinger, Kathryn; Lucero, Andrés; artmed; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Niinimäki, Matti
  ADHD in adults has been historically underdiagnosed and even with increasing diagnosis rates there is little support outside of medication, if it is even prescribed. Therapies for symptom management and coping strategies exist but are difficult to access and people living with ADHD symptoms are often left to cope on their own, having an impact on their quality of life. This thesis explores the development of a timer device as an assistive technology for ADHD task management in physical spaces. A combination of literature review and personal experience was examined on ADHD, technology addiction, and coping strategies, as a foundation for the design research. Written as an autoethnography, the author details an autobiographical iterative design process and investigates the effectiveness of the device by conducting a self study. Through diary entries and reflection during the four week self study, it was found that the device improved performance of recurring tasks. This resulted in heightened feelings of achievement and an amplified sense of self-reliance, contributing to a noticeable reduction of anxiety and overwhelm for the user. The findings suggest that incorporating innovative technologies into ADHD symptom management can empower individuals to navigate their daily lives with greater confidence and ease. It lays the groundwork for ADHD assistive devices like these to be further developed and studied, and possibly provide additional support outside of other less accessible means.
 • Tietue
  Unveiling the role of field engineers in the healthcare through design: A systematic exploration of situational challenges and improvements
  (2023) Chen, Pai-Feng; Lahdenmäki, Virpi; muo; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Salovaara, Antti
  This study investigates the challenges faced by field engineers in their daily professional workflow, with the goal of enabling the engineering team in Finland to design improved solutions for optimal task performance, specifically concerning medical monitors. Field engineers, representing GE Healthcare, provide direct technical support to customers for medical devices, including monitors designed by the Finnish engineering team. Despite the critical role of field engineers, the engineering team's knowledge of their challenges is minimal, potentially overlooking issues related to servicing medical monitors. The primary objective of this thesis is to bridge this knowledge gap and bring the engineering team closer to field engineers for targeted design improvements. By engaging in a variety of research activities, this study explores not only technical challenges but also the diverse values and needs of field engineers, aiming to enhance understanding of their work environment and daily practices. The insights gained from this research informed the design of a proposal, resulting in the collaborative development of a software called Panorama. This software integrating three major features addresses information management issues encountered by field engineers throughout the servicing cycle, allowing them to focus on essential tasks. The outcomes of this research serve as a foundation for future initiatives aimed at improving overall working conditions and developing tools tailored to the diverse tasks of field engineers. Ultimately, these improvements have the potential to enhance the service experience for GE Healthcare’s customers in the long run.
 • Tietue
  Melankolian tunne ja estetiikka osana taiteellista työskentelyä
  (2023) Moberg, Kirsi-Marja; Euro, Pia; artmed; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Euro, Pia
  Taiteen maisterin opinnäytetyössä käsittelen melankoliaa ja sen vaikutusta taiteelliseen työskentelyyni. Muodostaakseni melankolian ilmiöstä paremman ymmärryksen, tutustun sen käsitteeseen kulttuurihistorian ja estetiikan kautta. Tarkastelen kirjoitelmassa taiteellista tuotantoani, joka pohjautuu melankoliaan ja laajenee myös sen yli. Nostan esille esimerkkejä taidehistoriasta, populaarikulttuurista ja musiikista,jotka vaikuttavat taiteelliseen työskentelyyni. Käsittelen melankolian näkökulmasta raapeteoksia, sekä yksittäisiä runoja Kaksoissisäinen esikoisrunokokoelmasta. Runovideoita Pyydän lupaa / Asking for permission ja Tuntematon tarkastelen monimediallisina teoksina muun muassa jaetun tekijyyden näkökulmasta. Opinnäyte avasi minulle melankolian tunteen reflektiivisyyttä, josta löysin paljon yhtymäkohtia taiteelliseen ajatteluuni. Melankolian käsitteen tutkiminen mahdollisti työskentelyni sanoittamisen ja kontekstualisoinnin suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Tämä aukaisi minulle myös niitä alueita taiteellisessa työskentelyssä, jotka loittonevat melankoliasta, sekä ohjasi tarkastelemaan laajemmin runovideotyöskentelyn prosesseja.
 • Tietue
  “Ave alma mater, gradituri te salutant.”|A library in Koivusaari - Seeking the genius loci of library space through Finnish library design
  (2023) Wu, Jie; Siitonen, Tuomas; ark; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Sanaksenaho, Pirjo
  In the course of my first year in Finland, one architectural gem in Otaniemi, the Harald Herlin Learning Center, left an indelible mark on me. Amidst the prevailing trend of expansive and imposing public spaces within contemporary architecture, my perspective shifted during my studies in Finland. I found myself captivated by the allure of “small” spaces, particularly libraries, which achieved a remarkable coziness without diminishing their significance. Motivated by this newfound fascination, my thesis centers on capturing the essence of my initial impressions in Finland, with a focus on library design—an inherently inclusive building type. While reflecting on the allure of Finnish libraries, I pondered the prevailing trends in modern civil library design. Despite the prevalence of vast, multifunctional spaces, Finnish “small” libraries, with their unique atmosphere, became a source of inspiration. The core inquiry driving my thesis is the exploration of the Genius Loci, or the spirit of place, inherent in library spaces. Through a detailed analysis of Finnish libraries, mainly Alvar Aalto’s libraries, encompassing dimensions, heights, sections, and materiality etc, I seek to unravel the distinctive character that defines a library space. This inquiry culminates in a design proposal for a small library in Koivusaari, a reflection on personal encounters, and a contribution to the broader discourse on the essence of library spaces, alongside the enduring impact of Aalto’s architectural legacy and Finnish human-centric design.
 • Tietue
  βe celestine - Seven flowers for well-being
  (2023) Sartori, Isabella; Vuorinen, Tapani; muo; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Kääriäinen, Pirjo
  The inspirational elements of the thesis are floral essences and environmentally resonant adornments that inspire a collection, and illuminate a story. For my thesis, I will investigate the micro-encapsulation of floral essential oils as a technique to create clothing and textiles that contain intrinsic healing components of nature. I will address the manners that floral essential oils micro-encapsulated into body adornments and textiles that inspire the design of a seven-day collection. My aspiration is to explore floral essential oils that provide aromatherapeutic implications when interlaced into adornments designed to enhance everyday wellness. I will explore the methodology in the micro-encapsulation of floral essential oils that is implement- ed to create a collection of natural products for mindfulness. Essential oils have a myriad of remedial implications and connect individuals to intrinsically therapeutic elements in nature. Floral essential oils interlaced in attire and textiles inspire a visionary collection design. Environmentally sensitive items inspire individuals to connect with nature in mindfully designed products that provide equanimity and welfare. This thesis aims to design attire interlaced with aromatic properties that are beneficial for an individual's skin and sense of well-being. This thesis addresses the audience of ethical design enterprises and product initiators in the field of environmentally aligned fashion materials and natural wellness. The technology of micro-encapsulation is applicable to a myriad of disciplines and kindles interest in a range of enterprises. My thesis intends to initiate collaborations in the realms of chemical engineering, fashion, and textiles, and inspire research advancements. My collection vision is to design clothing and textiles for ballet-inspired womenswear as a principal focus. My thesis involves a collaboration with the Department of Bioproducts and Biosystems to develop the technical chemistry of micro-encapsulation, which inspires the design research framework and illuminates the technique applicable to adornments interlaced with floral essential oils in a collection. The final collection presents a set of accessories and attire for the market sector of products for well-being.
 • Tietue
  Mommilan kartano. Suunnitelma pihapiirin kunnostamiseksi ja kartanonmäen kehittämiseksi
  (2023) Nissinen, Aino; Donner, Julia; ark; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Hautamäki, Ranja
  Diplomityön aiheena on Kanta-Hämeen Hausjärvellä sijaitseva Mommilan kartano ja pihapiirin kunnostussuunnitelma sekä kartanonmäen kehittämissuunnitelma. Mommilan kartanomaisema on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, ja kartanon historia tunnetaan 1600-luvulle ulottuen. 1900-luvun alussa kartano oli pinta-alaltaan yksi maan laajimmista suurtiloista. Suurtilaksi kehittymisen taustalla oli kartanon silloinen omistaja, suurliikemies Alfred Kordelin, jonka elämänvaiheisiin kartano vahvasti kietoutuu. Kartano on yksityisomistuksessa, ja diplomityö on tilaustyö. Työ koostuu kolmesta osasta: historiaselvityksestä, nykytilan analyysista ja suunnittelusta. Suunnittelutyön taustaksi työssä on tutkittu, millainen Mommilan kartanoympäristö ja erityisesti pihapiiri ovat aiemmin olleet. Työssä on selvitetty, mitkä ovat pihapiirin ja kartanonmäen vaalittavat erityispiirteet ja arvot sekä miten näitä arvoja säilytetään ja vaalitaan parhaiten. Työssä tarkastellaan kartanomaisemaa kokonaisuutena, mutta pääasiallinen fokus kohdistuu päärakennuksen lähiympäristöön. Aihepiiriä koskevan tutkimuksen ja kirjallisuuden lisäksi lähdeaineisto koostuu vanhoista valokuvista, ilmakuvista ja kartoista sekä muutamista maalauksista. Lisäksi aineistona ovat omistajasuvun arkistot ja kartanossa asuneiden henkilöiden haastattelut, jotka toimivat keskeisenä lähteenä historiaselvitykselle. Työssä käytettävää ainestoa täydentää maastoinventointi. Nykytilan analyysissa on tutkittu ja analysoitu kohteen nykyistä tilaa ja sen muutosta 1900-luvusta tähän päivään. Analyysi pohjautuu maastoinventointiin ja muutoksen tutkimiseen kuvavertailulla. Maastoinventointi käsittää huomionarvoisen kasvillisuuden ja pihapiirin rakenteiden inventoinnin. Lisäksi on tutkittu ja analysoitu kartanomaiseman näkymiä, maisemallisia piirteitä ja tunnelmaa. Työn kolmas osa käsittää pihapiirin kunnostuksen ja kartanonmäen kehittämisen suunnitelmat, joiden taustalla ovat tehdyt historiaselvitys ja nykytilan analyysi. Suunnitelmien keskeinen tavoite ja samanaikaisesti haaste on sovittaa Mommilan kartanon pihapiirin ja kartanonmäen tuleva käyttö sen arvojen säilyttämiseen ja suojeluun. Historiaselvitys on osoittanut, että kartanoon on kuulunut aiemmin laaja kartanopuisto, joka on raivattu viljelyskäyttöön n. 80 vuotta sitten. Puiston, pihapiirin ja puutarhan aiemmista vaiheista on ollut tosin saatavilla hyvin vähän lähdeaineistoa. Elinvoimaisessa ja kerroksellisessa kartanomaisemassa on säilynyt varsin laaja rakennuskanta, kolmisenkymmentä rakennusta. Pihapiiristä ja puutarha-alueesta on säilynyt pihasommitelman lisäksi vanhaa puustoa, pensaita, perennoja ja joitain rakenteita. Lehtikuuset ovat paikalle arvokas ja vaalittava erityispiirre. Kartanomaisema on kokonaisuutena hyvin säilynyt, vaalittava kulttuuriympäristö. Kunnostussuunnitelman ratkaisuissa pihapiirissä päärakennuksen ja isännöitsijän rakennuksen ympärillä vanhoja kerroksia on esitetty säilytettäväksi, hoidettavaksi ja kunnostettavaksi. Lisäksi nykypäivän tarpeita vastaamaan on luotu vanhaan sopivaa uutta kerrosta päärakennuksen terassin ja isännöitsijän rakennuksen takapihan puutarhojen istuskelualueiden ja porrasaiheen muodossa. Kartanonmäen kehittämissuunnitelma käsittää pidemmän aikavälin toimenpiteitä, kuten lehtikuusikujanteen hoitamista ja näkymien avaamista. Työ on osoittanut, että kartanoympäristöjä koskevaa tutkimusta ja tietoa tarvitaan lisää. Valtakunnallista inventointia suomalaisista puistoista ja puutarhoista ei ole tehty. Hämeeseen sijoittuu lukuisia kartanoita, joten jatkotutkimusaiheeksi nousee, millaisia ovat hämäläiset kartanopuistot ja -puutarhat sekä mitkä ovat niille tyypilliset piirteet. Tieto maamme kartanopuutarhojen historiasta ja ominaispiirteistä edistäisi niiden säilymistä.
 • Tietue
  Jäänteet
  (2023) Parkkinen, Oskari; Rekula, Heli; artmed; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Rekula, Heli
  Opinnäytetyö käsittelee yhtä valokuvateosta. Työssä seurataan teoksen syntymää, sekä sen olemista tässä maailmassa. Työssä kerrataan teoksen syntyyn johtanutta ajattelua, sen ympärillä tapahtuvia asioita, sekä sen esittelyä ja vastaanottoa. Opinnäytetyö sisältää kahdesta prosessista koostuvan taiteellisen produktio-osan sekä tekstiosan. Painotus on taiteellisella työllä. Opinnäytetyön osassa I: Kuollut valo käsitellyt aiheet liittyvät yhtäältä ympäristöön, paikkaan, tilaan ja aikaan, joiden tarkastelu, analyysi, sekä niiden kanssa myötäeläminen ovat olleettaiteellisen työskentelyni keskiössä. Toisaalta luon katsauksen käyttämäni valon tallennustavan, optisen valokuvan syntyprosessiin, aikasuhteeseen, materiaalisuuteen, rakenteeseen ja olemukseen taiteellisen työskentelyn viitekehyksen läpi. Produktio-osan ensimmäisessä prosessissa teos syntyy, ja se esitellään taidenäyttelyssä. Opinnäytetyön osassa II: Elävä valo keskitytään materiaaleihin, valoon ja tilaan, aikaan, sekä niiden havaintoon ja kokemukseen. Produktio-osan toisessa prosessissa tarkastellaan ensimmäisessä prosessissa syntynyttä, vuosikymmenen ja yhden vuoden arkistoituna ollutta valokuvateosta. Teos kokee sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia tilassa ja ajassa toisen prosessin kuluessa. Teos muuttaa muotoaan, hajoaa ja muuntuu uusiksi artefakteiksi, eräänlaisiksi jäänteiksi. Toisen prosessin jälkeen teos tuhoutuu, eikä sitä enää ole olemassa. Teoksen syntymistä, olemista, muutosta, disintegraatiota, prosessia, sekä teoksen jäänteiden uutta olemusta reflektoidaan opinnäytteen kirjallisessa osassa. Prosessissa päädytään lopulta kuvanjälkeiseen aikaan. Optisen valokuvan sisältämä valon kuoleman jälki antaa tilaa elävälle, tilassa virtaavalle valolle, jonka kautta havaitsemme ajan.
 • Tietue
  Näkymättömän esittäminen visuaalisin keinoin
  (2023) Kemppainen, Veera; Lehtinen, Sanna; artmed; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Karhumaa, Arja
  Tämä opinnäytetyö tarkastelee näkymättömyyden teemaa ja sitä, miten aihetta ollaan aikaisemmin käsitelty visuaalisesti taiteen keinoja käyttäen. Näkymättömyyttä terminä käytetään paljon arkipäivässämme erilaisten ilmiöiden kuvaamiseen. Tunteet, kulttuuri, Wifi-yhteys, tieto, kaikki nämä ovat silmillemme näkymättömiä, asioita joita emme näe fyysisinä edessämme, mutta ovat yhtä lailla kiistatta olemassa olevia jokaiselle. Miten siis kuvailla visuaalisesti esimerkiksi epäoikeudenmukaisuutta tai tietämistä? Näkymättömyyttä taiteessa voidaan ajatella esitettävän esimerkiksi läpinäkyvyyden tai piilottamisen keinoin, mutta voiko näkymätöntä esittää visuaalisesti muilla tavoilla, esimerkiksi värikkäänä uutena maailmana? Tämä opinnäyte pyrkii vastaamaan paradoksaaliseenkin kysymykseen siitä, miten visuaalisesti kuvailla näkymättömyyden olemusta. Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käytän kirjallisuuskatsausta ja sen lisäksi tutustun valikoitujen taideteosten keinoihin teeman käsittelemisessä. Koska näkymättömyyttä voidaan lähteä tutkimaan niin monelta eri kannalta, kirjallisessa osuudessa olenkin pyrkinyt etsimään aihetta erilaisista kulmista käsitteleviä lähteitä. Etenkin taidemaalari ja teoreetikko Wassily Kandinskyn teoria ja ajatukset näkymättömän kuvaamisesta ovat suurena pohjana opinnäytteen tutkimusosuudelle. Laajin osuus opinnäytetyöstä on taiteellinen projekti. Tämä projektiosuus koostuu Designs for a Cooler Planet -näyttelylle tehdystä visuaalisesta ilmeestä. Aalto-yliopiston poikkitieteellinen näyttely esittää vuosittain yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden projekteja ja vuoden 2023 teemana oli näkymätön. Näyttelyn tehtävänannossa heräsikin juuri tämä paradoksaalinen kysymys siitä, miten visuaalinen identiteetti voidaan rakentaa näkymättömän teemaan ja samalla saada aikaan visuaalisesti mielenkiintoinen kokonaisuus. Opinnäytteessä keskitytään etenkin Cooler Planetin visuaaliseen ilmeeseen ja jätetään näyttelyn sisällöt ja näyttelyn rakennus kokonaisuutena taka-alalle.
 • Tietue
  'The herbarium of digi-botanica' : 3D digital models created through generative procedures using visual archival resources.
  (2023) Tandon, Anjori; Rutanen, Eevi; artmed; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture; Karhumaa, Arja
  This thesis presents a collection of 3D digital models with a botanical theme, stemming from the development of a generative system harnessing visual archival resources, specifically sourced from the Aalto University Archive. Grounded in the rule-based generative technique known as clustering rules, the project revolves around the narrative of cultivating a fictitious digital plant Digi-Botanica termed ‘Digi-Botanica.’ Comprising four distinct specimens, the collection encompasses a thousand generative variations cataloged in a metaphorical herbarium. The primary objective of this research is to explore novel, non-conformist methodologies to approach visual communication design. This involves the application of digital generative systems to archival materials.